Year 2020, Volume 23 , Issue 5, Pages 1340 - 1350 2020-10-31

Hatay İlinde Karma Yem ve Hammadde Üretim İşletmelerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Current Status, Problems and Solution Suggestions of Mixed Feed and Raw Material Production Business in Hatay Province

Bilgin SIKAR [1] , Tülay ÇİMRİN [2]


Çalışmada, Hatay ilinde bulunan karma yem ve ham madde üretim işletmelerinin teknik, alt yapı, üretim ve pazarlama alanlarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, sekiz hammadde, üç karma yem işletmesi olmak üzere toplam 11 adet işletmede anket çalışması yapılmıştır. Hatay ilinde karma yem işletmelerinde 25.100 ton kapasiteli 26 adet, hammadde işletmelerinde ise 137.900 ton kapasiteli 55 adet depo bulunmaktadır. Hammadde olarak çoğunlukla pamuk tohumu küspesi, karma yem olarak büyükbaş besi ve süt yemi üretimi yapılmaktadır. İşletmelerde üretim şekli toz ve pelet, paketlemede ise dökme ve 50 kg’lık çuvallı ambalaj şeklindedir. Hammaddeler Akdeniz Bölgesi’nden alınıp, işlendikten sonra çoğunlukla aynı bölgeye satılmaktadır. Şimdiye kadar ihracat yapılmadığı ancak, ihracata yönelik çalışmaların planlandığı belirlenmiştir. Karma yem işletmelerinin tümünde, hammadde işletmelerinin ise %62.5’isinde yem analiz laboratuvarı bulunmadığı belirlenmiştir. İşletme sahipleri; döviz kuru, akaryakıt ve hammadde fiyatlarındaki artışın karma yemin maliyetin arttırdığını, yem satışında ve satılan yemin parasını zamanında tahsil etmede sıkıntı yaşadıklarını, bakım işçi, elektrik masraflarının yüksek olduğunu ve işletmelerinin mevcut durumundan %90.9 oranında kısmen ya da tamamen memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, karma yem ve hammadde işletme sahiplerinin sınır kenti olan ilin dış pazarlara açılma konusundaki avantajını değerlendiremedikleri ortaya çıkmıştır.

In this study, it was aimed to identify the problems encountered in the fields of technical, infrastructure, production and marketing of mixed feed and raw material production enterprises in Hatay province. For this purpose, a total of 11 enterprises, 8 raw material enterprises and 3 mixed feed enterprises, were surveyed. In the province of Hatay, there are 26 warehouses with a capacity of 25,100 tons and 55 warehouses with a capacity of 137,900 tons in raw material enterprises. Cotton seed meal as raw material, cattle fattening and milk feed were produced as mixed feed. Powder and pellet production in the enterprises, bulk and sack-shaped packaging. Raw materials are purchased from the Mediterranean Region and processed and then sold to the same region. It was stated that it has not been exported so far, but export-oriented activities are also planned. It is determined that there is no feed analysis laboratory in all mixed feed business and 62.5% of raw material business. Business owners; they stated that the increase in the exchange rate, fuel and raw material prices increased the cost of mixed feed, they had difficulties in selling the feed and the feed money sold in time, maintenance workers, electricity costs were high and they were not partially or completely satisfied with the current status of their enterprises at the rate of 90.9%. As a result, it was revealed that the owners of mixed feed and raw material enterprises could not evaluate the advantage of the province, which is the border city, in opening to foreign markets improve. 

 • Akbay KC, Ak İ 2018. Karma Yem Teknolojisindeki Gelişmelerin Karma Yem Kalitesine ve Yem Değerine Etkileri. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2): 175-188.
 • Akdeniz RC, Ak İ, Boyar S 2005. Türkiye Karma Yem Endüstrisi ve Sorunları. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 03-07 Ocak, 2:935-959. Ankara.
 • Alçiçek A, Yurtman Y 2009. Entansif Koyunculukta Besleme. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2): 1-13.
 • Anonim 2018. Türkiye'de Karma Yem Üretimi ve Sorunları www.zmo.org.tr/resimler/ekler/aa903e40952a84b_ek.pdf. (Erişim tarihi: 13.06.2018).
 • Anonim 2019a. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Karma Yem Sanayii Raporu. http://www.yem. org.tr/DosyaMerkezi/karma%20yem%20sanayii%20raporu%202019.pdf. (Erişim tarihi:17.06.2019).
 • Anonim 2019b. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekim 2019. tarimorman.gov.tr›sgb/Belgeler/ SagMenuVeriler (Erişim tarihi:(06.02.2020).
 • Anonim 2019c. DDGS Kullanıcı El Kitabı. www.eryas.com.tr/uploads/file/DDGS kullanıcı el kitabı.pdf. (Erişim tarihi:17.05.2019).
 • Budağ C 2011. Van’da Bulunan Yem Fabrikalarının Üretim Durumları ve Sorunları. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2): 59-66.
 • Çelik K, Ertürk M, Ersoy İE 2003. Farklı Yem Fabrikalarından Örneklenen Karma Yem ve Yem Ham Maddelerinde Bazı Kalite Ögelerinin Kantitatif Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2):161-168.
 • Demir P, Aksu Elmalı D 2011. Doğu Anadolu Bölgesindeki Kimi Yem Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Sorunları. Vet Hekim Der Derg, 82(1): 29-34.
 • Denli M, Demirel R, Sessiz A 2015. Diyarbakır İli Karma Yem Endüstrisinin Durumu. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(9): 701-706.
 • Günenç P 2019. Hatay ilinin farklı yerlerinden örneklenen bazı yem ve yem hammaddelerinin besin içeriklerinin belirlenmesi. HMKÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 69 s.
 • Karabulut A, Ergül M, Ak İ, Kutlu HR, Alçiçek A 2000. Karma Yem Endüstrisi. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, 2: 985-1008. Ankara.
 • Tekerli N 2010. Ege Bölgesi Karma Yem Sanayinin Mevcut Durumunun İncelenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. NKÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 55 s.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-9313-4248
Author: Bilgin SIKAR
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5868-4148
Author: Tülay ÇİMRİN (Primary Author)
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü, BAP: Proje No: 15563
Project Number BAP: Proje No: 15563
Thanks Bu çalışmaya maddi destek sağlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü’ne (BAP: Proje No: 15563) teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : January 16, 2020
Acceptance Date : March 13, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Sıkar, B , Çi̇mri̇n, T . (2020). Hatay İlinde Karma Yem ve Hammadde Üretim İşletmelerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (5) , 1340-1350 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.676142