Year 2020, Volume 23 , Issue 5, Pages 1144 - 1162 2020-10-31

Vascular Plant Flora of Finike (Antalya) Forest Planning Unit
Finike (Antalya) Orman Planlama Biriminin Vasküler Bitki Florası

Mustafa KARAKÖSE [1] , Salih TERZİOĞLU [2]


This study was conducted to determine the vascular plant flora of Finike Forest Planning Unit between 2012-2013. The study area was located between the Mediterranean and Iran-Turanian phytogeographic regions in the C2-C3 squares of Antalya. In this study, 523 vascular plant taxa belonging to 80 families were determined. Three of the identified plant taxa belonging to Pteridophyta division and 520 belonging to Spermatophyta division were found. Nine (1.7%) of the plant taxa in the Spermatophyta division were in to the Gymnospermae sub-division and 511 (98.3%) were within the Angiospermae sub-division. Among the identified taxa herbs were represented by 437 taxa, shrubs by 30, trees by 45 taxa, climbers by 10 taxa and vascular parasite by one taxon. Number of endemic taxa identified was 67 and the endemism rate of the study area was calculated as 12.8%. The richest family was Asteraceae (63 taxa; 12%), followed by Lamiaceae (50 taxa; 9.6%), Fabaceae (35 taxa; 6.7%), Brassicaceae (33 taxa; 6.3%), and Poaceae (30 taxa; 5.7%). The phytogeographic regions of 265 (50.7%) taxa represented in the study area are as follows: Mediterranean 214 (40.9%), Euro-Siberian 26 (5%), Irano-Turanian 25 (4.8%), and multiregional or of unknown phytogeographic origin 258 (49.3%). Raunkiaer’s life forms showed that Hemicryptophytes with 195 (37.3%) taxa, Therophytes with 135 taxa and Phanerophytes with 77 taxa were the most frequent life forms.

Bu çalışma 2012-2013 yılları arasında Finike Orman Planlama Birimi’nin vasküler bitki florasını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma alanı Antalya ili C2-C3 karelerinde, Akdeniz ile İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri arasında kalmaktadır. Çalışma sonucunda 80 familyaya ait 523 vasküler bitki taksonu tespit edilmiştir. Tespit edilen bitki taksonlarından 3’ü Pteridophyta bölümüne, 520’si ise Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümüne ait bitki taksonlarından 9’u (%1.7) Gymnospermae alt-bölümü, 511 (%98.3)’ü ise Angiospermae alt-bölümü içerisinde kalmaktadır. Tespit edilen 523 taksonun 437’si otsu, 45’i ağaç, 30’u çalı, 10’u tırmanıcı ve 1’i damarlı parazit formundadır. Çalışma sonucu tespit edilen 523 taksondan 67’si Türkiye için endemiktir. Çalışma alanının endemizm oranı ise %12.8 olarak hesaplanmıştır. Takson zenginliği dikkate alındığında en zengin familya 63 takson (%12) Asteraceae’dir. Bu familyayı sırası ile Lamiaceae (50 takson; %9.6), Fabaceae (35 takson; %6.7), Brassicaceae (33 takson; %6.3) ve Poaceae (30 takson; %5.7) takip etmektedir. Çalışma alanında saptanan 523 taksonun 265 (%50.7)’sinin fitocoğrafik bölgesi belirlenebilmiştir. Bu taksonlardan 214’ü (%40.9) Akdeniz, 26’si (%5) Avrupa-Sibirya, 25’i (%4.8) İran-Turan elementi olup geriye kalan taksonlar (258 takson; %49.3) geniş yayılışlıdır. Finike Orman Planlama Birimi içerisinde tespit edilen taksonlardan Hemikriptofitler 195 (%37.3) takson ile dominant durumda olup, bunu daha sonra Terofitler (135 takson) ve Fanerofitler (77 takson) karakterde hayat formları takip etmektedir.
 • Akman Y, Ketenoǧlu O 1986. The climate and vegetation of Turkey. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section B: Biological Sciences, 89: 123−134.
 • Akman Y 2011. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 345 s.
 • APG IV (2016) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181(1): 1–20.
 • Avcı M 2005. Diversity and endemism in Turkey’s vegetation, Coğrafya Dergisi, 13: 27−55.
 • Ayaşlıgil Y 1987. Der Köprülü Kanyon Nationalpark, Seine Vegetation und ihre Beeinflussung durch den Menschen, Landschaftsökologie Weihenstephan Heft, 5: 1−307.
 • Aykurt C 2010. Türkiye’de yayılış gösteren Convolvulus (Convolvulaceae) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Araştırma, AÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD Doktora Tezi, Antalya, 383 s.
 • Aykurt C, Sümbül H 2011. New natural hybrids of Convolvulus (Convolvulaceae) from Turkey, Nordic Journal of Botany, 29: 408−416.
 • Bağçıvan G, Daşkın R 2020. Orhaneli İlçesinin Vasküler Bitki Çeşitliliği (Bursa, Türkiye). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(2): 416−434.
 • Bilgili B, Coppi A, Selvi F 2012. Nonea dumanii sp. nov. (Boraginaceae) from the Taurus mountains (south Turkey), Nordic Journal of Botany, 30: 546−552.
 • Cain SA 1950. Life-forms and phytoclimate. The Botanical Review, 16(1): 1−32.
 • Christenhusz MJM, Reveal JL, Farjon A, Gardner MF, Mill RR, Chase MW 2011. A new classification and linear sequence of extant Gymnosperms, Phytotaxa, 19: 55−70.
 • Çetik AR 1977. Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı Kumullarının Vejetasyonu, TÜBİTAK-TBAG-257, 44 s.
 • Çiçek M 2008. Türkiye Scutellaria (Lamiaceae) Cinsinin Revizyonu, AÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Doktora Tezi, Ankara, 296 s.
 • Çinbilgel İ, Gökçeoğlu M 2010. Flora of Altınbeşik Cavern National Park (İbradı-Akseki, Antalya/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 3(3): 85−110.
 • Çinbilgel İ 2012. Melik ve Kaldırım Dağı ile çevresinin Antalya flora ve vejetasyon yönünden araştırılması, AÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Doktora Tezi, Antalya, 444 s.
 • Çinbilgel İ, Gökçeoğlu M, Duman H 2014. Rhaponticoides gokceoglui (Asteraceae), a striking new species from Turkey, Phytotaxa, 170(2): 125−132.
 • Cronquist A 1988. The Evolution and Classification of Flowering Plants, 2. Ed, The New York Botanical Garden, New York, 555 s.
 • Davies CE, Moss D, Hill MO 2004. EUNIS habitat classification revised 2004, European Environment Agency, Copenhagen and European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity, Paris.
 • Davis PH 1965−1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume 1−9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Harper PC, Hedge IC 1971. Plant Life of South-West Asia, The Botanical Society of Edinburgh, 335 s.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 590 s.
 • Daşkın R 2013. Arabis kaynakiae (Brassicaceae), a new species from South Anatolia, Turkey, Phytotaxa, 126(1): 43−48.
 • Deniz İG, Sümbül H 2004. Flora of the Elmalı Cedar Research Forest (Antalya/Turkey), Turkish Journal of Botany, 28: 529−555.
 • Dirmenci T 2003. Türkiye’de yetişen Nepeta Türleri üzerinde Taksonomik Araştırmalar, BÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Doktora Tezi, Balıkesir, 202 s.
 • Duman H, Kırımer N, Ünal F, Güvenç A, Şahin P 2005. Türkiye Sideritis Türlerinin Revizyonu, Tübitak Projesi.
 • Duran A, Ünal F, Pınar M 2003. Türkiye Hesperis Cinsinin Revizyonu, Tübitak Projesi.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta), Barışcan Ofset, Ankara, 246 s.
 • Ekim T 2014. Damarlı bitkiler. Şu eserde: Güner, A, Ekim T (edlr.) Resimli Türkiye Florası. Volume 1, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul, 159−162.
 • Erol O, Koçyiğit M, Şık L, Özhatay N, Küçüker O 2010. Crocus antalyensis subsp. striatus subsp. nov. (Iridaceae) from southwest Anatolia, Nordic Journal of Botany, 28: 186−188. Göktürk RS 1994. Antalya Şehir Florası Üzerinde Bir Araştırma, AÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 225 s.
 • Gültepe M, Coşkunçelebi K, Makbul S, Terzioğlu S (2016). Taxonomic notes on Tragopogon, and two newly described taxa from Anatolia. Nordic Journal of Botany, 34(5): 529−537.
 • Günal N 2013. Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri. Acta Turcica, 5(1): 1−22.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC 2000. Flora of Turkey and the East Agean Islands, Volume 11 (Suppl. 2), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 656 s.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1, İstanbul, 1290 s.
 • Hüseyinoğlu R, Yalçın E, Macar O 2017. Flora of alpine grasslands of the Eğribel pass in the Giresun mountains (Turkey). Biological Diversity and Conservation 10(1): 6−17. İlarslan R, Dural H 1994. Geyik Dağı (Antalya) Florası Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK-TBAG-956, Ankara, 204 s.
 • Kahraman A, Bagherpour S, Karabacak E, Doğan M, Doğan HM, Uysal I, Celep F 2012. Reassessment of conservation status of the genus Salvia (Lamiaceae) in Turkey II. Turkish Journal of Botany, 36(2): 103–124.
 • Khan M, Hussain F, Musharaf S 2012. Biological characteristics of plant species in Tehsil Takht-e-Nasrati Pakistan. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 2(3): 42–47.
 • Kılınç M, Kutbay HG 2007. Bitki Coğrafyası, Palme Yayıncılık, Ankara, 303 s.
 • Medail F, Diadema K 2009. Glacial refugia influence plant diversity patterns in the Mediterranean Basin, Journal of Biogeography, 36: 1333–1345.
 • Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB, Kent J 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853–858.
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S 2005. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yayını, İstanbul, 88 s.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B 2013. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 43(1): 33–82.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B 2015. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VII. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 45(1): 61–86.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B 2017. Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VIII. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 47(1): 30−44.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B 2019. Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX. Journal of the Faculty of Pharmacy of Istanbul University 49(2): 105−121.
 • Peşmen H 1980. Olimpos Beydağları Milli Parkı’nın Florası, TÜBİTAK-TBAG-335, Ankara, 44 s.
 • PPG I (2016) A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. Journal of Systematics and Evolution 54: 563–603
 • Raunkiaer C 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford University Press, London, 147 s.
 • Tekşen M, Aytaç Z 2011. The revision of the genus Fritillaria L.(Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turkish Journal of Botany, 35(5): 447−478.
 • Terzioglu S, Bilgili E, Karaköse M 2012. Türkiye Ormanları (Forests of Turkey). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 215 s.
 • Türkiş S, Elmas E 2018. Safranbolu-Tokatlı Kanyonu’nun Floristik Kompozisyonu, Hayat Formu ve Korotip Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(6): 817−824.
 • Sümbül H 1994. Türkiye’nin Alkanna Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma, Tübitak Projesi.
 • Stevens PF 2001. Angiosperm Phylogeny Website, Version 12, (and more or less continuously updated since). http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/. (Erişim tarihi:22.11.2019).
 • Uzun A, Uzun SP, Korkmaz SY 2018. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar Yerleşkesi Tohumlu Bitkilerinin Çeşitliliği ve Sistematiği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(6): 854−874.
 • Yıldız B, Başer KHC, Tümen G, Kaya A, Dirmenci T, Kürkçüoğlu M, Aydın SÖ, Arabacı T, Alan S, Çelenk S 2009. Türkiye’de yetişen Clinopodium, Micromeria ve Cyclotrichium Türleri üzerinde Taksonomik, Kimyasal, Palinolojik ve Sitolojik Araştırmalar, Tübitak Projesi.
 • Yılmaz Ö, Daşkın R, Kaynak G 2010. Stachys pseudobombycina sp. nov. (Lamiaceae) from south Anatolia, Turkey, Nordic Journal of Botany, 28: 341−343.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0534-3996
Author: Mustafa KARAKÖSE (Primary Author)
Institution: Giresun Üniversitesi, Espiye Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4146-3514
Author: Salih TERZİOĞLU
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks Bu çalışma sorumlu yazarın doktora tezinin bir parçasıdır. Yazarlar Antalya Bölge Müdürlüğüne lojistik desteklerinden dolayı teşekkür ederler.
Dates

Application Date : January 28, 2020
Acceptance Date : April 2, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Karaköse, M , Terzi̇oğlu, S . (2020). Finike (Antalya) Orman Planlama Biriminin Vasküler Bitki Florası . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (5) , 1144-1162 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.681247