Year 2020, Volume 23 , Issue 5, Pages 1192 - 1199 2020-10-31

Soya Bitkisinde Tepe Sürgün Budamasının Biyomas Verimine Etkisi
The Effect of Top Shoot Pruning on the Biomas Yield in Soybean Plant

Metin DAĞTEKİN DAĞTEKİN [1] , Mehmet Emin BİLGİLİ [2]


Bu çalışmanın amacı, soya bitkisinde tepe sürgününün kesilerek bitki mimarisinde oluşturulacak değişimin biyomas verimini artırma potansiyelini belirlemektir. Araştırmada Çukurova Bölgesinde ana ürün olarak yaygın üretimi yapılan Arısoy ve Lider soya çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Tepe sürgün budama uygulamaları bitkiler üç yapraklı (3B) ve beş yapraklı (5B) aşamada iken gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Arısoy çeşidinde dekara tohum verimi kontrol grubunda 461 kg, 3B uygulamasında 440 kg, 5B uygulamasında 553 kg olarak gerçekleşmiştir. Bu değer Lider çeşidinde ise sırası ile 540, 478 ve 519 kg olarak gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda, tohum verimi en yüksek Arısoy çeşidinin 5B uygulamasında görünürken, Lider çeşidi ise iki farklı uygulamaya (3B ve 5B) negatif tepki vermiştir. Bu durum, bölgemizde Arısoy çeşidinde 5B döneminde yüksek tohum ve biyomas verimi için uygun bitki mimarisini geliştirecek budama mekanizasyonun uygulanabilir olduğunu ortaya çıkarmıştır.

The aim of this study was to determine the potential biomass yield increase by the change created in plant architecture by cutting the top shoot of soybean. In the research, Arısoy and Lider soybean varieties, which are widely cultivated in Çukurova Region, were used as materials. In the research, plants top shoots were pruned during three-leaf (3B) and five-leaf (5B) stages. In the study, the seed yield per decare in the Arısoy variety was 461 kg in the control group, 440 kg in 3B application and 553 kg in 5B application. These values were realized as 540, 478 and 519 kg in the Leader variety, respectively. As a result of the research, while the seed yield was highest in the 5B application of the Arısoy variety, the Leader variety responded negatively to two different applications (3B and 5B). This situation revealed that pruning mechanization, which will develop suitable plant architecture for high seed and biomass yield in 5B period in Arısoy variety in our region, is applicable.

 • Ali A, Fletcher R A 1970. Hormonal Regulation of Apical Dominance in Soybeans. Canadian Journal of Botany 48(11): 1989-1994.
 • Altınyüzük H 2017. Soya Çeşitlerinin Çukurova Koşullarında II. Ürün Olarak Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 75sy.
 • Arıoğlu H, Özyurtseven S, Onat B, Güllüoğlu L 2013. İkinci Ürün Koşullarında Bazı Soya [Glycine max (L.) Merr] Çeşitlerinin Önemli Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. I. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitapçığı, Cilt II:409-414, Konya.
 • Aserse A A, Markos D, Getachew G, Yli-Halla M, Lindström K 2019. Rhizobial Inoculation Improves Drought Tolerance, Biomass and Grain Yields of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) and Soybean (Glycine max L.) at Halaba and Boricha in Southern Ethiopia. Archives of Agronomy and Soil Science: 1-14. https://doi.org/10.1080/03650340.2019.1624724.
 • Bakal H, Güllüoglu L, Onat B, Arıoğlu H 2017. The Effect of Growing Seasons on Some Agronomic and Quality Characteristics of Soybean Varieties in Mediterranean Region in Turkey. Turkish Journal Of Field Crops 22(2): 187-196.
 • Board J E 1985. Yield Components Associated with Soybean Yield Reductions at Nonoptimal Planting Dates. Agronomy journal 77(1): 135-140.
 • Brun W A, Betts K J 1984. Source/Sink Relations of Abscising and Nonabscising Soybean Flowers. Plant Physiol 75: 187-191.
 • Cober E R, Morrison M J 2010. Regulation of Seed Yield and Agronomic Characters by Photoperiod Sensitivity and Growth Habit Genes in Soybean. Theoretical and applied genetics 120(5):1005-1012.
 • Dybing C D, Reese Z N 2008. Nitrogen and Carbohydrate Nutrient Concentrations and Flower Set in Soybean Glycine Max (L.) merr. Journal Biol Sci 8(1): 24-33.
 • Doğan Y, Koyutürk Ö, Aktaş H 2015. Mardin-Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi: 293-303.
 • Egli D B 1993. Cultivar Maturity and Potential Yield of Soybean. Field Crops Research 32(1-2): 147-158.
 • Green-Tracewicz E, Page E R, Swanton C J 2011. Shade Avoidance in Soybean Reduces Branching and İncreases Plant-to-Plant Variability in Biomass and Yield per Plant. Weed Science 59(1): 43-49.
 • Faostat 2018. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Frederick J R, Camp C R, Bauer P J 2001. Drought-Stress Effects on Branch and Mainstem Seed Yield and Yield Components of Determinate Soybean. Crop Science 41(3): 759-763.
 • Islam M O, Rahim M A, Prodhan A K M A 2010. Flowering Pattern, Floral Abscission and Yield Attributes in Soybean Influenced by GABA. Journal of the Bangladesh Agricultural University 8(1), 29-33.
 • Kınacı M 2011. Çanakkale Koşullarında Soya Fasulyesi Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 69sy. Kokubun M 2011. Physiological Mechanisms Regulating Flower Abortion in Soybean. INTECH Open Access Publisher.
 • Kokubun M, Honda I 2000. Intra-Raceme Variation in Pod-Set Probability is Associated with Cytokinin Content in Soybeans. Plant Production Science 3(4): 354-359.
 • Krisnawati A, Adie M M 2015. Variability of Biomass and Harvest Index from Several Soybean Genotypes as Renewable Energy Source. Energy Procedia 65: 14-21.
 • Linkemer G, Board J E, Musgrave M E 1998. Waterlogging Effects on Growth and Yield Components in Late-Planted Soybean. Crop Science 38(6): 1576-1584.
 • Nonokawa K, Kokubun M, Nakajima T, Nakamura T, Yoshida R 2007. Roles of Auxin and Cytokinin in Soybean Pod Setting, Plant Production Science 10(2): 199-206.
 • Norsworthy J K, Shipe E R 2005. Effect of Row Spacing and Soybean Genotype on Mainstem and Branch Yield. Agronomy Journal 97(3): 919-923.
 • Pereira-Flores M E, Justino F B 2019. Yield Components and Biomass Partition in Soybean: Climate Change Vision. In Soybean-Biomass, Yield and Productivity. IntechOpen.
 • Robinson A P, Simpson D M, Johnson W G 2013. Response of Glyphosate-Tolerant Soybean Yield Components to Dicamba Exposure. Weed Science 61(4): 526-536.
 • Ruan Y L, Patrick J W, Bouzayen M, Osorio S, Fernie A R 2012. Molecular Regulation of Seed and Fruit Set. Trends in Plant Science 17(11): 656-665.
 • TÜİK 2018. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
 • Yetgin S 2008. Çukurova Bölgesinde Ana Ürün Koşullarında Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 40sy.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1397-1725
Author: Metin DAĞTEKİN DAĞTEKİN (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4191-0540
Author: Mehmet Emin BİLGİLİ
Institution: Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Country: Turkey


Supporting Institution Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
Project Number FBA-2019-11388
Thanks Bu çalışmada materyallerin analizi ve deneysel sonuçları Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (Proje No: FBA-2019-11388) tarafından desteklenen projeden alınmıştır. Destekleri için teşekkür ediyoruz.
Dates

Application Date : February 22, 2020
Acceptance Date : May 1, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Dağteki̇n, M , Bi̇lgi̇li̇, M . (2020). Soya Bitkisinde Tepe Sürgün Budamasının Biyomas Verimine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (5) , 1192-1199 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.692943