Year 2021, Volume 24 , Issue 4, Pages 895 - 903 2021-08-31

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bilgi Kaynaklar: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği
Information Sources Used by Greenhouse Vegetable Growers: The Case of Çarşamba District of Samsun Province

Yasin Alparslan KURT [1] , İsmet BOZ [2]


Bu çalışma; Samsun İli Çarşamba İlçesinde örtü altında sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerin üretim ve pazarlama konularına yönelik bilgi kaynaklarını tespit etmek ve bu bilgi kaynaklarının tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyali, Tesadüfi Tabakalı Örnekleme Yöntemine göre sebze üretimi yapılan 37 köyden seçilen 104 üreticiyle, 2019 yılının sonbaharında yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerden oluşmaktadır. Üreticilerin kullanmış oldukları bilgi kaynakları modern ve geleneksel olmak üzere iki gruba ayrılarak bu iki grup arasında sosyoekonomik özellikler ve iletişim davranışları bakımından herhangi bir farkın olup olmadığı bağımsız iki örnek t-testi ve ki-kare testi ile kontrol edilmiştir. Bulgulara göre; modern bilgi kaynaklarını daha çok kullanan üreticilerin sosyoekonomik özelliklerden örtü altı alanı büyüklüğü, örtü altı üreticilik deneyimi, traktör varlığı, gelir kaynağı ve sosyal güvence durumu; iletişim davranışlarından radyo dinleme sıklığı, tarım kuruluşlarıyla görüşme sıklığı ve il merkezine gitme sıklığı bakımından daha avantajlı oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada üreticilerin modern bilgi kaynaklarını kullanmaları ve tarımsal kuruluşlarla iletişim halinde olmaları için eğitim ve yayım faaliyetleri önerilmektedir.
This study was conducted in Çarşamba District of Samsun Province to identify the sources of information for producers who grow under cover vegetables, and to evaluate these sources in terms of agricultural extension. The material of the research consists of the data obtained from the survey conducted in the fall of 2019 with 104 producers from 37 villages. The sources of information used by the farmers were divided into two groups as modern and traditional sources. The differences between these two groups in terms of socioeconomic characteristics and communication behaviors were checked with independent sample t-test and chi-square test. According to the research findings; producers who used modern sources of information had more advantages in terms of greenhouse area, farming experience, presence of tractors, income, and social security; It was also determined that they had more advantages regarding the frequency of meeting with agricultural institutions, and frequency of traveling to the city center. In the research, training and extension activities are recommended for producers to use modern sources of information and to communicate with agricultural institutions.
 • Akarsu G 2012. Samsun İli Çarşamba Ovasında Zirai İlaç Kullanımı ve Üreticilerin Duyarlılıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 91 sy.
 • Anonim 2018. Çarşamba Nüfusu. https://www.nufusu.com/ilce/carsamba_samsun-nufusu (Erişim Tarihi: 01.01.2020)
 • Anonim 2019. TÜİK. http://www.tuik.gov.tr/veri tabloları. (Erişim Tarihi:05.01.2020)
 • Aydın R 1992. Tokat İlinde Seçilmiş Bir Yörede Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesinde ve Uygulanmasında Etkili Olan Başlıca Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 60sy.
 • Boz I 2002. Does early adoption affect farmers’ use of the extension service. Journal of International Agricultural and Extension Education, 9(3): 77-82.
 • Boz İ, Akbay C, Orhan E 2002. Mısır Üretiminin Kahramanmaraş’ta Benimsenmesi ve Yayılmasını Etkileyen Faktörler, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül , Erzurum, s. 440-448.
 • Boz İ , Akbay C, Orhan E, Candemir S 2004. Üreticilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004, Tokat, s.596-603.
 • Boz I , Ozcatalbas O 2010. Determining information sources used by crop producers: A case study of Gaziantep province in Turkey. African Journal of Agricultural Research 5(10):980-987.
 • Cinemre H A , Kılıç O 2015. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:11, (5.baskı), Samsun.
 • Deliktaş M 2003. Kumluca İlçesinde Örtü altılarda Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 37 sy.
 • Kutlar I 2019. Analysis of the sources of agricultural information available to greenhouse tomato growers in Turkey. FEB-Fresenıus Envıronmental Bulletın, 6825.
 • Özcan N. 2005. Ankara İli Gölbaşı İlçesi Kırsal Kesiminde Kadınların Tarımsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi İhtiyaçları Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 114 sy.
 • Özçatalbaş O , Gürgen Y 1992. Aşağı Seyhan Sulama Proje Alanındaki Mısır Üreticilerinin Bilgi Edinme Kaynakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7,(2):63-78.
 • Sevgican A 2002. Örtüaltı sebzeciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:528, İzmir. Taluğ C 1975. Tarımda Teknolojik Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Kürsüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Torun E 2011. Organik Tarımda Üreticilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği). KSÜ Doğa Bil. Dergisi 14(4):53-62.
 • Türkyılmaz M K, Bardakçıoğlu H E, Nazlıgül, A 2003. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27(6):1269-1275.
 • Ünlü T 2017. Antalya İlinde Nar Yetiştiricilerin Bilgi Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumunun Saptanması, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 84sy.
 • Yalçın M, Boz İ 2007. Kumluca İlçesinde Örtü altılarda Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları. Bahçe Dergisi 36(1-2): 1–10.
 • Yamane T 2001. Örnekleme Yöntemleri (Çeviri): Esin A, Aydın C, Bakır M A, Gürbüzler E. Gazi Üniversitesi fen-Edebiyat Fak. İstatistik Bölümü. Ankara
 • Yavuz O, Gürbüz B 2001. Bursa İli Karacabey İlçesinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Yeniliklerin Benimsenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Seri No:24, s.63-68.
 • Yılmaz H, Demircan V, Gül M 2009. Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1):31-44.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-1894-7254
Author: Yasin Alparslan KURT (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7149-8393
Author: İsmet BOZ
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Supporting Institution Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Project Number PYO.ZRT.1904.19.015
Dates

Application Date : September 7, 2020
Acceptance Date : November 9, 2020
Publication Date : August 31, 2021

APA Kurt, Y , Boz, İ . (2021). Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bilgi Kaynaklar: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 24 (4) , 895-903 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.791534