Year 2021, Volume 24 , Issue 4, Pages 733 - 737 2021-08-31

Investigation of Antioxidant Activity In Menengiç, Işgın and Çiriş Otu
Menengiç, Işgın ve Çiriş Otu’nda Antioksidan Aktivitenin Araştırılması

Mehmet ÖZYURT [1] , Hatice KOPAR [2] , Süheyla ÖZYURT [3] , İlter DEMİRHAN [4] , Ergul BELGE KURUTAS [5]


Menengiç (Pistacia terebinthus L.), Işgın (Rheum ribes L.) and Çiriş otu (Asphodelus aestivus) are widely available worldwide and are generally consumed as fresh. In this study, it was aimed to examine the antioxidant activities stem and leaves of three plants. Menengiç, ışgın and çiriş otu were purchased from different markets in the Kahramanmaraş region. Superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities as antioxidant enzymes and malondialdehyde (MDA) level as an indicator of oxidative stress were spectrophotometrically determined in referred plant parts. When the SOD and CAT activities of menengiç, ışgın and çiriş otu seed were compared; While the highest CAT activity was measured in ışgın, çiriş otu sustained the lowest (p <0.05). In addition, while SOD activity was the highest in ışgın, the lowest SOD activity was found in menengiç (p <0.05). MDA levels were highest at ışgın, while the lowest MDA levels were found at çiriş otu (p <0.05). These results show that the plants studied have important antioxidant activities caused by the metabolic activities and phytochemical contents of plants.
Menengiç (Pistacia terebinthus L.), Işgın (Rheum ribes L.) ve Çiriş Otu (Asphodelus aestivus) tüm dünyada yaygın olarak bulunur ve genellikle taze olarak tüketilir. Bu çalışmada, gövde ve yaprakları seçilen üç bitkinin antioksidan aktivitelerinin incelenmesi amaçlandı. Menengiç, ışgın ve çiriş otu Kahramanmaraş bölgesinde farklı marketlerden alındı. Seçilen bitkilerin gövde ve yapraklarında antioksidan enzimler olarak superoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ile oksidatif stresin göstergesi olarak olarak malondialdehit (MDA) düzeyi spektrofotometrik olarak ölçüldü. Menengiç, ışgın ve çiriş otu 'nun SOD ve CAT aktiviteleri karşılaştırıldığında; en yüksek CAT aktivitesi ışgın’da ölçülürken, çiriş otu’nda ise en düşük bulundu (p <0.05). Ayrıca SOD aktivitesi en yüksek ışgın’da iken, en düşük SOD aktivitesi menengiç'te bulundu (p <0.05). MDA seviyeleri ışgın’da en yüksek iken, en düşük MDA düzeyleri çiriş otu’nda bulundu (p <0.05). Bu sonuçlar göstermiştir ki, çalışılan bitkilerin önemli antioksidan aktivitelere sahip olması; bitkilerin sahip olduğu metabolik aktivitelerinden ve fitokimyasal içeriklerinden kaynaklanabilir.
 • Baytop T 1984. Türkiye ‘de Bitkiler ile Tedavi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 520sy.
 • Baytop T 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 480sy.
 • Beutler E 1984. Red Cell Metabolism: A Manual of Biochemical Methods Third Edition. Grune and Stratton, New York, 11-12
 • Bursal E 2009. Kivi Meyvesinin (Actinidia Deliciosa) Antioksidan ve Antiradikal Aktivitelerinin Belirlenmesi, Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 8sy.
 • Davis PH 1967. Flora of Turkey and The Aegean Islands, Edinburg Univ. Press. Aegean Islands, Vol.3, Edinburg Univ. Press, Edinburg, 268sy.
 • Delabar JM, Nicole A, Jacob Y, Sınet PM, Jeröme H, D’aurıol L, Meunıer M, Rotıval M 1987. Cloning and Sequencing of a Rat CuZn Superoxide Dismutase cDNA: Correlation Between CuZn Superoxide Dismutase mRNA Level and Enzyme Activity in Rat and Mouse Tissues. European Journal of Biochemistry 166(1): 181-187.
 • Farnsworth NR, Akerele O, Bingel AS, Soejarto DD, Guo Z 1985. Medicinal Plants in Therapy. Bulletin of The World Health Organization 63 (6): 965–981.
 • Fridovich I 1995. Superoxide Radical and Superoxide Dismutases. Annual Review of Biochemistry 64(1): 97-112.
 • Gülsoy S, Özkan G, Özkan K, Genç M 2013. Effects of Ecological Factors on Some Physical and Physicochemical Fruit Characteristics of Turpentine Tree (Pistacia Terebinthus L. subsp. Palaestina (Boiss.) Engler). Turkish Journal of Forestry 14(1): 15-23.
 • Güzel E, Boğa R, Bursal E 2013. Çiriş Otunun (Asphodelus Aestivus) Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (1): 17-25.
 • Karataş F, Bektaş İ, Birişik A, Aydın Z, Kurtul A 2011. Çiriş Otu'nda (Asphodelus Aestivus L.) Suda Çözünen Bazı Bileşiklerin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 6(1): 35-39.
 • Kurutas EB 2015. The İmportance of Antioxidants Which Play The Role in Cellular Response Against Oxidative/Nitrosative Stress: Current State. Nutrition Journal 15(1): 1-22.
 • Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ 1951. Protein Measurement With The Folin Phenol Reagent. Journal of Biological Chemistry 193(1): 265-275.
 • Meral R 2017. Farklı Sıcaklık Derecelerinin Uşkun Bitkisinin Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Profili Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27(1): 88-94.
 • Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K 1979. Assay For Lipid Peroxides in Animal Tissues By Thiobarbituric Acid Reaction. Analytical Biochemistry 95(2): 351-358.
 • Ozbek H, Ceylan E, Kara M, Ozgokce F, Koyuncu M 2004. Hypoglycemic Effect of Rheum Ribes Roots in Alloxan İnduced Diabetic And Normal Mice. Scandınavıan Journal of Laboratory Anımal Scıence Vol.31: 113-115.
 • Raafat K, Aboul-Ela M, El-Lakany A 2014. Alloxan-Induced Diabetic Thermal Hyperalgesia, Prophylaxis and Phytotherapeutic Effects of Rheum Ribes L. in Mouse Model. Archives of Pharmacal Research 1-10.
 • Sen S, Chakraborty R, Sridhar C, Reddy YSR, De B 2010. Free Radicals, Antioxidants, Diseases and Phytomedicines: Current Status and Future Prospect. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research 3(1): 91-100.
 • Shinde A, Ganu J, Naik P 2012. Effect of Free Radicals & Antioxidants on Oxidative Stress: A Review. Journal of Dental and Allied Sciences 1(2): 63.
 • Tabata M, Sezik E, Honda G, Yesilada E, Fuki H, Goto K, Ikeshiro Y 1994. Traditional Medicine in Turkey III. Folk Medicine in East Anatolia, Van and Bitlis Provinces. International Journal of Pharmacognosy 32(1): 3-12.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-2129-1236
Author: Mehmet ÖZYURT (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş / Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5038-4781
Author: Hatice KOPAR
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş / Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1413-6585
Author: Süheyla ÖZYURT
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş / Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0054-7893
Author: İlter DEMİRHAN
Institution: Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa / Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6653-4801
Author: Ergul BELGE KURUTAS
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş / Türkiye
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 2, 2020
Acceptance Date : December 8, 2020
Publication Date : August 31, 2021

APA Özyurt, M , Kopar, H , Özyurt, S , Demirhan, İ , Belge Kurutas, E . (2021). Menengiç, Işgın ve Çiriş Otu’nda Antioksidan Aktivitenin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 24 (4) , 733-737 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.819974