Research Article
BibTex RIS Cite

Ağrı İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak ve Çevre Özellikleri

Year 2022, Volume: 25 Issue: 6, 1510 - 1522, 30.12.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.988517

Abstract

Bu çalışmada Ağrı ili merkez ilçesinde bulunan büyükbaş hayvancılık işletmelerinde barınakların yapısal özellikleri ile ilgili mevcut durum ve sorunları belirlemek amacıyla 400 işletme sahibiyle anket yapılmış olup elde edilen veriler Microsoft Excel programına girilerek SPSS istatistik programında frekans analizine tabi tutulmuştur. Bulgular oransal değerlerden oluşturulan grafikler üzerinden değerlendirilmiştir. İşletmelerin %66’sının bağlı duraksız kapalı ahırlardan oluştuğu, %48.5’inin ahırlarını 10 yıldan daha az kullandıkları ve ahırların genellikle müstakil (%98.5) olduğu belirlenmiştir. Kullanılan ahırların duvarlarında yapı malzemesinin genellikle taş (%72.8) olduğu, çatısında çoğunlukla sac (%72.8) kullanıldığı ve ahırlarının tabanlarının “beton” (%88.8) olduğu tespit edilmiştir. Ahırlarda yemlik yolu (%15) ve otomatik sulukların (%2.8) çok az işletmede mevcut olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin %88’inde ayrı buzağı bölmesi bulunduğu, çoğunluğunun aynı ahırda ayrı grup bölmesinde (%87.5) barındırıldığı tespit edilmiştir. İşletmelerin sadece %15’inin yataklık kullandığı, %85’inde yataklık materyal bulunmadığı saptanmıştır. İşletmelerin çoğunluğu hayvanların su ihtiyaçlarını kova ile (%51.5) ve köy çeşmesi-yalak (43.8%) ile sağladığı tespit edilmiştir. İşletmelerin %62.3’ünde genel temizlik yapıldığı, %99.3’ünün gübreyi insan gücü ile temizlediği, %94.5’inin gübreyi ahır yakınında biriktirdiği, %72.5’inin ise gübreyi yakarak ve %51’inin tarlada gübre olarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde bölgedeki işletmelere verilecek bilgi desteği ve yatırım teşvikleri ile ayrıca yetiştirici eğitimleri yapılarak işletmelerin karlı bir hayvancılık yapabilmelerine olanak sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

References

 • Akman, N, Özder M 1992. Tekirdağ İlinde İthal İneklerle Çalışan İşletmelerin Durumu ve Sorunları. Trakya Bölgesi. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu 8-9 Ocak-1992, pp. 8-9. Tekirdağ
 • Anonim 2018. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/6/Buyukbas-Hayvancilik, p. 171.
 • Anonim 2020. Ağrı İli 2020 Yılı Faaliyet Raporu. https://agri.tarimorman.gov.tr/Belgeler /2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.doc (accessed 08 2021).
 • Arıkan R 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara
 • Arıöz MY, Güner M. 2007. Ağrı İlinde Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 88 sy
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M 2016. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 19(1): 98-111.
 • Bakır G 2001. Van İline İthal Edilen Kültür Irkı Sığırların Özel İşletmelere Adaptasyonu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(4): 415-427.
 • Bakır G 2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 1-10.
 • Bakır G, Kibar M 2020. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23(4): 1085-1095.
 • Bardakcıoğlu H, Türkyılmaz M, Nazlıgül A 2004. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30(2): 51-62.
 • Boz İ 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi 16(1): 24-32.
 • Can ME, Boğa C 2019. Niğde İli Sığırcılık İşletmelerinde Atık Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22(2): 260-269.
 • Costa J, Hötzel M, Longo C, Balcão L 2013. A Survey of Management Practices that Influence Production and Welfare of Dairy Cattle on Family Farms in Southern Brazil. Journal of Dairy Science 96(1): 307-317.
 • Çimen A, Çınar O, Faruk K 2006. Ağri İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(2): 49-68.
 • Daş A, İnci H, Karakaya E, Şengül AY 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 421-429.
 • De Wolf A 2009. A Welfare Assessment System for Dairy Cows on Pasture and The Comparison to a Welfare Scoring System for Cows in Cubicles. Research Project Veterinary Medicine, University of Utrecht.
 • Demirhan SA, Yenilmez M 2019. Current Situation, Problems and Solution of Dairy Cattle Enterprises in Uşak Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7(12): 2198-2203.
 • Dou Z, Galligan DT, Ramberg CF, Meadows C, Ferguson JD 2001. A Survey of Dairy Farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. Journal of Dairy Science, 84(4): 966-973.
 • Ellis K, Mihm M, Innocent G, Cripps P, Mclean W, Howard C, Grove-White D 2006. Assessing the Relationship Between Dairy Cow Cleanliness and Bulk Milk Hygiene on Organic and Conventional Farms. In: Proceedings of the 11th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics.
 • Erhan MK 2019. Ağrı İli Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz ve Elektrik Üretiminin Ağri İli ve Ülke Ekonomisine Katkısı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(2): 207-216.
 • Gökalp Z 2019. Hayvansal Üretim Yapıları. Tarımsal Yapılar Ders Notu (pdf), Yayınlanmamış, p. 262.
 • Güler O, Aydın R, Diler A, Yanar M, Koçyiğit R, Maraşlı A 2017. Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27(3): 396-405.
 • Haley DB, Rushen J, Passillé AMD 2000. Behavioural Indicators of Cow Comfort: Activity and Resting Behaviour of Dairy Cows in Two Types of Housing. Canadian Journal of Animal Science 80(2): 257-263.
 • Han Y, Bakır G 2010. Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41(1): 45-51.
 • Heinrichs AJ, Graves RE, Kiernan NE 1987. Survey of Calf and Heifer Housing on Pennsylvania Dairy Farms. Journal of Dairy Science 70(9): 1952-1957.
 • Hosseinpour, S., Alavi Milani, M. M. R., & Pehlivan, H. (2018). A Step-by-Step Solution Methodology for Mathematical Expressions. Symmetry, 10(7): 285.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanli Y 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları. Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 23-31.
 • Kaygısız A, Tümer R 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Doğa Bilimleri Dergisi 12(1): 40-47.
 • Kaygısız A, Özkan İ 2021. Samsun Tekkeköy İlçesindeki Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Hijyen Koşulları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(2): 225-233.
 • Kılıç O, Eryılmaz GA 2020. Samsun Ilinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(3): 637-645.
 • Klein-Jöbstl D, Arnholdt T, Sturmlechner F, Iwersen M, Drillich M 2015. Results of an Online Questionnaire to Survey Calf Management Practices on Dairy Cattle Breeding Farms in Austria and to Estimate Differences in Disease Incidences Depending on Farm Structure and Management Practices. Acta Veterinaria Scandinavica 57(1): 1-10.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M 2015. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Durumu: Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(4): 85-97.
 • Koyubenbe N 2005. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim 46(1): 8-13.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu: I.Yapısal Özellikler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30(1): 05 - 12
 • Meyer DM, Garnett I, Guthrie JC 1997. A Survey of Dairy Manure Management Practices in California. Journal of Dairy Science 80(8): 1841-1845.
 • Millogo V, Ouédraogo G, Agenauml S, Svennersten-Sjaunja K 2008. Survey on Dairy Cattle Milk Production and Milk Quality Problems in Peri-Urban Areas in Burkina Faso. African Journal of Agricultural Research 3(3): 215-224.
 • Moges N 2015. Survey on Dairy Farm Management and Infertility Problems in Small, Medium And Large Scale Dairy Farms in and Around Gondar, North West Ethiopia. International Journal of Animal and Veterinary Advances 7(4): 62-66.
 • Mundan D, Atalar B, Meral BA, Yakışan MM 2018. Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13(2): 201-210.
 • Ondarza M 2000. Cow Comfort. Erişim: http://www. milkproduction. com/Library/Scientific-articles/Housing/Cow-comfort.
 • Özen N, Oluğ HH 1997. Burdur Süt Sığırcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9(1): 309-321.
 • Özhan M, Tüzemen N, Yanar M 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı)(Düzeltilmiş 5. Baskı).
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 19-26.
 • Sheppard SC, Bittman S, Swift ML, Beaulieu M, Sheppard MI 2011. Ecoregion and Farm Size Differences in Dairy Feed and Manure Nitrogen Management: A Survey. Canadian Journal of Animal Science 91(3): 459-473.
 • SPSS 2004. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL. SPSS Inc., Chicago, IL., SPSS for Windows Release 13.0. .
 • Şahanoğlu E, Koçak S 2014. Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahının Barınak ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 54(2): 47-55.
 • Şahin K, Gül A, Koç B, Dağıstan E 2001. Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11(2): 19-28.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 26(1): 9-16.
 • Tatar AM. 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg 19(1): 109-116.
 • Tugay A, Bakır G 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1): 39-47.
 • Uğurlu N, Şahin S 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24(2): 23-26.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. Niğde İli Süt Sığırcılığı Işletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(2): 67-72.
 • Valde JP, Hird DW, Thurmond MC, Qsterås O 1997. Comparison of Ketosis, Clinical Mastitis, Somatic Cell Count, and Reproductive Performance Between Free Stall and Tie Stall Barns in Norwegian Dairy Herds with Automatic Feeding. Acta Veterinaria Scandinavica, 38(2): 181-192.
 • Vasseur E, Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, De Passille AM 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada that Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science 93(3): 1307-1315.
 • Yener H, Atalar B, Mundan D 2013. Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2(2)87-93.
 • Yenice G, Savaş S 2016. Rize İlinde Yapılan Süt Sığırcılığının Mevcut Durumunun Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 11(1): 74-83.
 • Yıldız Y 1988. Çukurova bölgesi süt sığırcılığı işletmelerinde mekanizasyon uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon II. Ulusal Kongresi, 10-12.
 • Yıldız B. 2013. The Constructural Properties of Dairy Cattle Housing and Development of Model Barn Plan in Çankırı. Selçuk Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D, Yüksek Lisans Tezi, 87 sy.
 • Yılmaz İ 2005. Erzurum İlinde Farklı Kaynaklardan Getirilen Kültür Irkı Sığırlarla Yapılan Yetiştiriciliğin Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 137 sy.
 • Yılmaz İ, Karadaş K, Şahin K, Sarı M, Önk K 2014. TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, pp. 1428-1430, Samsun.

Barn and Environmental Characteristics of Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province

Year 2022, Volume: 25 Issue: 6, 1510 - 1522, 30.12.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.988517

Abstract

In this study, a survey was conducted with 400 enterprise owners in order to determine the current situation and problems related to the structural characteristics of the barns in cattle enterprises located in the central county of Ağrı province, and the data obtained were transferred into Microsoft Excel program and frequency analysis was performed in SPSS statistical program. Findings were evaluated through graphs obtained from proportional values. It was determined that 66% of the enterprises have free-stall closed barns, the barns in 48.5% of the enterprises were used for less than 10 years and the barns were generally detached (98.5%). Building material for the walls of the barns was mostly stone (72.8%), and sheet metal (72.8%) was the most preferred material for the construction of the roof, and the floors of the were generally made of concrete (88.8%). The feed alley (15%) and automatic waterers (2.8%) are available in a small percentage of the barns. It was determined that 88% of the cattle farms have individual calf units, and calves in the most of the enterprises are housed in a separate group sections (87.5%) in the same barn. Only 15% of the enterprises used bedding and 85% of them did not have bedding material. The majority of the enterprises watered the animals with buckets (51.5%) and village's fountain or trough (43.8%). It also found out that 62.3% of the enterprises implemented general cleaning and 99.3% cleaned the manure with manpower. Furthermore, 94.5% of the enterprises stored the manure near the barn without any cover. In addition, 72.5% of the cattle farms utilized from the manure for heating purpose and 51% of them used it as fertilizer in their field. As a result of the findings, it was concluded that the information support and investment incentives to be given to the enterprises and the training of breeders could be helpful to ensure profitable livestock production in the region.In this study, a survey was conducted with 400 enterprise owners to determine the current situation and problems related to the structural characteristics of the barns in cattle enterprises located in the central county of Ağrı province. The data obtained were transferred into Microsoft Excel program. Frequency analysis was performed in SPSS statistical program. Findings were evaluated through graphs obtained from proportional values. It was determined that 66% of the enterprises had free-stall closed barns, the barns in 48.5% of the enterprises were used for less than 10 years and the barns were generally detached (98.5%). The building material for the walls of the barns was mostly stone (72.8%), and sheet metal (72.8%) was the most preferred material for the construction of the roof, and the floors were generally made of concrete (88.8%). The feed alley (15%) and automatic waterers (2.8%) are available in a small percentage of the barns. It was determined that 88% of the cattle farms have individual calf units, and calves in most enterprises are housed in separate group sections (87.5%) in the same barn. Only 15% of the enterprises used bedding and 85% did not have bedding material. The majority of the enterprises watered the animals with buckets (51.5%) and the village’s fountain or trough (43.8%). It also found out that 62.3% of the enterprises implemented general cleaning and 99.3% cleaned the manure with human resources. Furthermore, 94.5% of the enterprises stored the manure near the barn without any cover. In addition, 72.5% of the cattle farms utilized manure for heating purposes, and 51% used it as fertilizer in their field. As a result of the findings, it was concluded that the information support and investment incentives to be given to the enterprises and the training of breeders could be helpful to ensure profitable livestock production in the region.

References

 • Akman, N, Özder M 1992. Tekirdağ İlinde İthal İneklerle Çalışan İşletmelerin Durumu ve Sorunları. Trakya Bölgesi. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu 8-9 Ocak-1992, pp. 8-9. Tekirdağ
 • Anonim 2018. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/6/Buyukbas-Hayvancilik, p. 171.
 • Anonim 2020. Ağrı İli 2020 Yılı Faaliyet Raporu. https://agri.tarimorman.gov.tr/Belgeler /2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.doc (accessed 08 2021).
 • Arıkan R 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara
 • Arıöz MY, Güner M. 2007. Ağrı İlinde Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 88 sy
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M 2016. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 19(1): 98-111.
 • Bakır G 2001. Van İline İthal Edilen Kültür Irkı Sığırların Özel İşletmelere Adaptasyonu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(4): 415-427.
 • Bakır G 2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 1-10.
 • Bakır G, Kibar M 2020. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23(4): 1085-1095.
 • Bardakcıoğlu H, Türkyılmaz M, Nazlıgül A 2004. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30(2): 51-62.
 • Boz İ 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi 16(1): 24-32.
 • Can ME, Boğa C 2019. Niğde İli Sığırcılık İşletmelerinde Atık Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22(2): 260-269.
 • Costa J, Hötzel M, Longo C, Balcão L 2013. A Survey of Management Practices that Influence Production and Welfare of Dairy Cattle on Family Farms in Southern Brazil. Journal of Dairy Science 96(1): 307-317.
 • Çimen A, Çınar O, Faruk K 2006. Ağri İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(2): 49-68.
 • Daş A, İnci H, Karakaya E, Şengül AY 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 421-429.
 • De Wolf A 2009. A Welfare Assessment System for Dairy Cows on Pasture and The Comparison to a Welfare Scoring System for Cows in Cubicles. Research Project Veterinary Medicine, University of Utrecht.
 • Demirhan SA, Yenilmez M 2019. Current Situation, Problems and Solution of Dairy Cattle Enterprises in Uşak Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7(12): 2198-2203.
 • Dou Z, Galligan DT, Ramberg CF, Meadows C, Ferguson JD 2001. A Survey of Dairy Farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. Journal of Dairy Science, 84(4): 966-973.
 • Ellis K, Mihm M, Innocent G, Cripps P, Mclean W, Howard C, Grove-White D 2006. Assessing the Relationship Between Dairy Cow Cleanliness and Bulk Milk Hygiene on Organic and Conventional Farms. In: Proceedings of the 11th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics.
 • Erhan MK 2019. Ağrı İli Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz ve Elektrik Üretiminin Ağri İli ve Ülke Ekonomisine Katkısı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(2): 207-216.
 • Gökalp Z 2019. Hayvansal Üretim Yapıları. Tarımsal Yapılar Ders Notu (pdf), Yayınlanmamış, p. 262.
 • Güler O, Aydın R, Diler A, Yanar M, Koçyiğit R, Maraşlı A 2017. Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27(3): 396-405.
 • Haley DB, Rushen J, Passillé AMD 2000. Behavioural Indicators of Cow Comfort: Activity and Resting Behaviour of Dairy Cows in Two Types of Housing. Canadian Journal of Animal Science 80(2): 257-263.
 • Han Y, Bakır G 2010. Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41(1): 45-51.
 • Heinrichs AJ, Graves RE, Kiernan NE 1987. Survey of Calf and Heifer Housing on Pennsylvania Dairy Farms. Journal of Dairy Science 70(9): 1952-1957.
 • Hosseinpour, S., Alavi Milani, M. M. R., & Pehlivan, H. (2018). A Step-by-Step Solution Methodology for Mathematical Expressions. Symmetry, 10(7): 285.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanli Y 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları. Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 23-31.
 • Kaygısız A, Tümer R 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Doğa Bilimleri Dergisi 12(1): 40-47.
 • Kaygısız A, Özkan İ 2021. Samsun Tekkeköy İlçesindeki Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Hijyen Koşulları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(2): 225-233.
 • Kılıç O, Eryılmaz GA 2020. Samsun Ilinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(3): 637-645.
 • Klein-Jöbstl D, Arnholdt T, Sturmlechner F, Iwersen M, Drillich M 2015. Results of an Online Questionnaire to Survey Calf Management Practices on Dairy Cattle Breeding Farms in Austria and to Estimate Differences in Disease Incidences Depending on Farm Structure and Management Practices. Acta Veterinaria Scandinavica 57(1): 1-10.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M 2015. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Durumu: Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(4): 85-97.
 • Koyubenbe N 2005. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim 46(1): 8-13.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu: I.Yapısal Özellikler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30(1): 05 - 12
 • Meyer DM, Garnett I, Guthrie JC 1997. A Survey of Dairy Manure Management Practices in California. Journal of Dairy Science 80(8): 1841-1845.
 • Millogo V, Ouédraogo G, Agenauml S, Svennersten-Sjaunja K 2008. Survey on Dairy Cattle Milk Production and Milk Quality Problems in Peri-Urban Areas in Burkina Faso. African Journal of Agricultural Research 3(3): 215-224.
 • Moges N 2015. Survey on Dairy Farm Management and Infertility Problems in Small, Medium And Large Scale Dairy Farms in and Around Gondar, North West Ethiopia. International Journal of Animal and Veterinary Advances 7(4): 62-66.
 • Mundan D, Atalar B, Meral BA, Yakışan MM 2018. Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13(2): 201-210.
 • Ondarza M 2000. Cow Comfort. Erişim: http://www. milkproduction. com/Library/Scientific-articles/Housing/Cow-comfort.
 • Özen N, Oluğ HH 1997. Burdur Süt Sığırcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9(1): 309-321.
 • Özhan M, Tüzemen N, Yanar M 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı)(Düzeltilmiş 5. Baskı).
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 19-26.
 • Sheppard SC, Bittman S, Swift ML, Beaulieu M, Sheppard MI 2011. Ecoregion and Farm Size Differences in Dairy Feed and Manure Nitrogen Management: A Survey. Canadian Journal of Animal Science 91(3): 459-473.
 • SPSS 2004. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL. SPSS Inc., Chicago, IL., SPSS for Windows Release 13.0. .
 • Şahanoğlu E, Koçak S 2014. Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahının Barınak ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 54(2): 47-55.
 • Şahin K, Gül A, Koç B, Dağıstan E 2001. Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11(2): 19-28.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 26(1): 9-16.
 • Tatar AM. 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg 19(1): 109-116.
 • Tugay A, Bakır G 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1): 39-47.
 • Uğurlu N, Şahin S 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24(2): 23-26.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. Niğde İli Süt Sığırcılığı Işletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(2): 67-72.
 • Valde JP, Hird DW, Thurmond MC, Qsterås O 1997. Comparison of Ketosis, Clinical Mastitis, Somatic Cell Count, and Reproductive Performance Between Free Stall and Tie Stall Barns in Norwegian Dairy Herds with Automatic Feeding. Acta Veterinaria Scandinavica, 38(2): 181-192.
 • Vasseur E, Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, De Passille AM 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada that Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science 93(3): 1307-1315.
 • Yener H, Atalar B, Mundan D 2013. Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2(2)87-93.
 • Yenice G, Savaş S 2016. Rize İlinde Yapılan Süt Sığırcılığının Mevcut Durumunun Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 11(1): 74-83.
 • Yıldız Y 1988. Çukurova bölgesi süt sığırcılığı işletmelerinde mekanizasyon uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon II. Ulusal Kongresi, 10-12.
 • Yıldız B. 2013. The Constructural Properties of Dairy Cattle Housing and Development of Model Barn Plan in Çankırı. Selçuk Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D, Yüksek Lisans Tezi, 87 sy.
 • Yılmaz İ 2005. Erzurum İlinde Farklı Kaynaklardan Getirilen Kültür Irkı Sığırlarla Yapılan Yetiştiriciliğin Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 137 sy.
 • Yılmaz İ, Karadaş K, Şahin K, Sarı M, Önk K 2014. TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, pp. 1428-1430, Samsun.
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Recep Aydın 0000-0001-9319-9319

Abdulkerim Diler 0000-0001-7958-6179

Veysel Fatih Özdemir 0000-0003-3035-7695

Mete Yanar 0000-0002-5311-5675

Rıdvan Koçyiğit 0000-0001-9979-0804

Ahmet Yılmaz 0000-0002-6305-2858

Publication Date December 30, 2022
Submission Date August 30, 2021
Acceptance Date November 19, 2021
Published in Issue Year 2022Volume: 25 Issue: 6

Cite

APA Aydın, R., Diler, A., Özdemir, V. F., Yanar, M., et al. (2022). Barn and Environmental Characteristics of Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 25(6), 1510-1522. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.988517


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year



88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149