Research Article
BibTex RIS Cite

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Hayvan Hayat Sigortası Yaptırmalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Van İli Örneği

Year 2024, Volume: 27 Issue: 2, 460 - 468, 01.04.2024
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1294040

Abstract

Süt sığırcılığı, doğası gereği birçok risk ve belirsizlikle karşı karşıyadır. Süt sığırcılığı işletmelerinin varlığını sürdürebilmesi, karşılaşılan risk ve belirsizlikleri en iyi şekilde yönetebilmeleri ile mümkündür. Risk ve belirsizliklerin ortaya çıkardığı olumsuzlukları en aza indirmenin yollarından biri de tarım sigortası uygulamalarıdır. Hayvan hayat sigortaları işletmelerin zararlarını tazmin ederek, işletmelerin varlığını ve üretimin sürdürülebilir olmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, Van ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin hayvan hayat sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini 178 üretici ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolar verilmiş, üreticilerin sigorta yaptırmalarında etkili faktörlerin belirlenmesinde ise Binomial logit model kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yıllık süt üretimi, işletmede kayıt tutma, tarımsal kredi kullanma, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye olma ve faydalanılan destek sayısı ile sigorta yaptırma arasında pozitif yönlü, traktöre sahip olma, sağım öncesi meme temizliği yapma ve suni tohumlama yaptırma ile hayvan hayat sigortası yaptırma arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Süt sığırcılığı işletmelerinde var olan risklerin yönetilmesinde önemli bir araç olan hayvan hayat sigortasına katılımın arttırılması, ilde süt sığırcılığı ve süt ürünleri üretiminin gelişmesine ve sürdürülebilir olmasına önemli katkılar sağlayabilecektir.

Supporting Institution

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Project Number

FBA-2018-6414

Thanks

Bu çalışmayı, FBA-2018-6414 nolu proje ile destekleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz.

References

 • Anonim, (2017). Van Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Kayıtları
 • Aydın, B., Özkan, E., Hurma, H., & Yılmaz, F. (2016). Kırklareli ve Edirne İllerinde Üreticilerin Ürün Sigortası Uygulamalarına Yaklaşımı. Derim, 33 (2), 249-262.
 • Bal, Ç., & Özüdoğru, H. (2021). Kalecik Karası Üzüm Üreticisinin Tarım Sigortasına Yönelik Yaklaşımlarının Analizi: Ankara İli Kalecik İlçesi Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (4), 2874-2891.
 • Bayramoğlu, Z., Kaya, S., & Karakayacı, Z. (2013). Tarım İşletmelerinde Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi: Çumra İlçesi Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 27 (1), 46-54.
 • Ceyhan, V. (1995). Tarımda Risk İdaresi Stratejileri ve Risk İdaresinde Kooperatifçiliğin Rolü. Karınca Kooperatif Postası Sayı 702, 17-23.
 • Chand, S., Kumar, A., Bhattarai, M., & Saroj, S. (2016). Status and Determinants of Livestock Insurance in India: A Micro Level Evidence from Haryana and Rajasthan. Indian Journal of Agricultural Economics 71 (3), 335-346.
 • Colovic, V., Petrovic, Z., & Mrksic, D. (2016). Basic characteristics of livestock insurance in Serbia-with reference to the some elements of this type of insurance in some non-European and European countries. Economics of Agriculture 63 (3), 905-918.
 • Çetin, B. (2007). Tarım Sigortaları. Nobel Yayın No: 1110, Ankara.
 • Çevrimli, M.B., Mat, B., Tekindal, M.A., & Günlü, A. (2022). Determination of risk factors in cattle and small ruminant livestock enterprises from the perspective of animal life insurance: a case study in Turkey. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 74 (1), 21-32.
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., & Uçar, K. (2008). Malatya ilinde kayısı üreticilerinin riskin transferinde tarım sigortasına bakış açılarının değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi Polatdere Köyü Örneği. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 45 (2), 103-111.
 • Dana, S.S., & Kandbid, B.R. (1998). Impact of knowledge on attitude of livestock owners towards artificial insemination in cattle. Indian Veterinary Journal 75, 572-573
 • Dinler, T., Yaltırık, A., Çetin, B., Özkan, B., Gülçubuk, B., Sürmeli, E., Ekmen, E., Saner, G., Akçaöz, H., Karahan- Uysal, Ö., Karaaslan, S., & Kıymaz, T. (2005). Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları (Sözlü Bildiri). Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 3–7 Ocak 2005, ss, 1209–1232.
 • Dong, H., Jimoh, S.O., Hou, Y., & Hou, X. (2020). Willingness to Pay for Livestock Husbandry Insurance: An Empirical Analysis of Grassland Farms in Inner Mongolia, China. Sustainability 12 (18), 7331
 • Engürülü, B., Demirtaş, M., & Saçlı, Y. (2014). Türkiye’de tarım sektöründe risk yönetimi (Sözlü bildiri). XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3–5 Eylül 2014, ss, 1068–1076.
 • Feder, G., Just, R.E., & Zilberman, D. (1985). Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries. A Survey. Econ. Dev. Cult. Change 33 (2), 255-298.
 • Gine, X., & Yang, D. (2009). Insurance, Credit, and Technology Adoption: Field Experimental Evidence from Malawi. J. Dev. Econ. 89 (1), 1-11.
 • Greene, W. H. (2008). Econometric Analysis. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey
 • Gül, U. (2014). Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çiftçilere Yönelik Yürütmüş Olduğu Tarımsal Yayım Ve Eğitim Faaliyetlerinin Analizi: Amasya İli Örneği (Tez no 386409). [Dr. Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • İkikat-Tümer, E. (2011). Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (2), 153-157
 • İkikat-Tümer, E., Ağır, H.B., & Uslu, Z. (2019). Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22 (4), 571-576.
 • Jha, A.K., & Singh, O.P. (2021). Farmers' Awareness and Perception about Livestock Insurance in Dhanusha District, Nepal. International Journal of Biological Innovations, 3 (1), 228-239.
 • Karahan-Uysal, Ö., Saner, G., Ceyhan, V., Bayramoğlu, Z., Engürülü, B., İkikat Tümer, E., Akyüz, Y., Tekin, M.K., & Doğan Öz, B. (2020). Tarımda Risk Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Eğilimleri (Sözlü Bildiri). Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13-17 Ocak 2020, ss,807-834.
 • Karahan, Ö. (2002). Tarımda Üreticilerin Risk Karşısında Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Ege Bölgesinden Örnek Bir Olay (Tez no 120422). [Dr. Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Kay, P.K. (1981). Agricultural Insurance, Theory and Practice and Application to Developing Countries. Pergoman Press Ltd., Headington Hill Hall, Oxford OX3 0BW, England.
 • Kaygısız, A., Şahin, O., & Yılmaz, İ. (2022). TARSİM Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasına Yetiştiricilerin Yaklaşımı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 25 (Ek Sayı 1), 290-299.
 • Mat, B., Çevrimli, M.B., Tekindal, M.A., & Günlü, A. (2020). Determining the factors affecting cattle and small ruminant enterprises to get animal life insurance. Eurasian J Vet Sci, 36(4), 287-297.
 • Miran, B. (2002). Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Newbold, P. (1995). Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey
 • Özçelik, A. (2018). Tarım Sigortaları. Ekin Yayınevi, Bursa ISBN 978-605-327-627-2.
 • Özer, B. (2019). Doğu Akdeniz Bölgesinde süt sığırcılığında yeniliklerin benimsenmesini etkileyen faktörler (Tez no 577530). [Dr. Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Pattanayak, S.K., Mercer, D.E., Sills, E., & Jui-Chen, Y. (2003). Taking stock of agroforestry adoption studies. Agroforestry Syst. 57 (3),173-186.
 • Saner, G., Karahan-Uysal, Ö., Engürülü, B., Ceyhan, V., Sayılı, M., Vuruş Akçaöz, H., & Naseri, Z. (2015). Türkiye’de tarımda risk yönetimi ve sigorta uygulamaları (Sözlü Bildiri). Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12– 16 Ocak 2015, ss, 1501–1527.
 • Sing, S.P., & Chandel, B.S. (2019). Factors influencing in adoption of livestock insurance with special reference to Haryana. Indian J Dairy Sci 72 (3), 336-341.
 • Subedi, S., & Kattel, R.R. (2022). Determınıng Factors and Impact of Household Income on Dairy Cattle Insurance in Nepal. Journal of Agriculture and Forestry University, 5, 229-238.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., & Miran, B. (2008). Çiftçilerin Risk Davranışları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2), 153-172.
 • TARSİM, (2019). Tarım Sigortaları Havuzu 2018 yılı Faaliyet Raporu. https://www.tarsim.gov.tr/ dergilik/ dergiGoster.jsp?category=faaliyet-raporlari&name=2018 (Alınma Tarihi: 16.04.2023).
 • TARSİM, (2022). Tarım Sigortaları Havuzu 2021 yılı Faaliyet Raporu. https://www.tarsim.gov.tr/ dergilik/dergiGoster.jsp?category=faaliyet-raporlari&name=2021 Alınma Tarihi: 16.04.2023).
 • TARSİM, (2023a). Tarım Sigortaları Havuzu. https://www.tarsim.gov.tr/pages/insurances/sigorta-kbkv.jsp (Alınma Tarihi: 27.03.2023).
 • TARSİM, (2023b). Tarım Sigortaları Havuzu. https://www.tarsim.gov.tr/pages/insurances/sigorta-buyukbas.jsp (Alınma Tarihi: 27.03.2023).
 • TARSİM, (2023c). TARSİM Van Bölge Müdürlüğü Kayıtları. 29.03.2023
 • Tekin, A., & Karlı, B. (2021). Denizli ili Çivril ilçesinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde üreticilerin tarım sigortası yaptırma tercihleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (1), 8-19.
 • Terin, M., & Aksoy, A. (2015). Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma: Ortadoğu Anadolu (TRB) Bölgesi Örneği. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 35–43.
 • Terin, M., & Ceylan, M. (2019). TRB2 Bölgesinde Hayvan Hayat Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma (Sözlü Bildiri). 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Türkiye, 20-22 Aralık 2019, ss, 31-42.
 • Timurkan, H. (1993). Sığırların meme yangısı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vet. Fak. Derg. 4 (1-2), 237-250. TÜİK (2023). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do# (Alınım Tarihi: 29.03.2023)
 • Yazgı, F.E. (2017). Türkiye'de tarım sigortası uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve alternatif model arayışı (Tez no 465081). [Dr. tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldız, L. (2022). Bursa İli Gürsu İlçesinde Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırma Tercihini Etkileyen Faktörler, (Tez no725463). [Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Analysis of Factors Affecting Dairy Farms' Animal Life Insurance: A Case Study Van Province

Year 2024, Volume: 27 Issue: 2, 460 - 468, 01.04.2024
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1294040

Abstract

Given the unique characteristics of dairy cattle production, the producers are faced with many risks and uncertainties. These facts require efficient management for the survival of their farms. Agricultural insurance generally and animal insurance for dairy cattle farms specially is a significant tool to alleviate the losses and thus, contribute to the survival of the dairy farms. This study aims to determine the factors effective on the animal life insurance of the dairy cattle farms in Van Province. Face-to-face interviews with 178 producers through questionnaires were conducted and the data obtained was used for descriptive statistics, cross tables and binomial logit model. The logit model showed that having animal life insurance had positive effects on the annual milk production, keeping records in the farms, using agricultural credits, being a member of the Cattle Breeders' Association, and the number of support benefits while it had negative effects on the having tractor, cleaning the udder before milking, and having artificial insemination. We suggest that an increase in the participation of the animal life insurance could contribute to the sustainability and thus survival of dairy cattle farms in terms of increasing milk production and income of the producers in the province.

Project Number

FBA-2018-6414

References

 • Anonim, (2017). Van Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Kayıtları
 • Aydın, B., Özkan, E., Hurma, H., & Yılmaz, F. (2016). Kırklareli ve Edirne İllerinde Üreticilerin Ürün Sigortası Uygulamalarına Yaklaşımı. Derim, 33 (2), 249-262.
 • Bal, Ç., & Özüdoğru, H. (2021). Kalecik Karası Üzüm Üreticisinin Tarım Sigortasına Yönelik Yaklaşımlarının Analizi: Ankara İli Kalecik İlçesi Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (4), 2874-2891.
 • Bayramoğlu, Z., Kaya, S., & Karakayacı, Z. (2013). Tarım İşletmelerinde Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi: Çumra İlçesi Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 27 (1), 46-54.
 • Ceyhan, V. (1995). Tarımda Risk İdaresi Stratejileri ve Risk İdaresinde Kooperatifçiliğin Rolü. Karınca Kooperatif Postası Sayı 702, 17-23.
 • Chand, S., Kumar, A., Bhattarai, M., & Saroj, S. (2016). Status and Determinants of Livestock Insurance in India: A Micro Level Evidence from Haryana and Rajasthan. Indian Journal of Agricultural Economics 71 (3), 335-346.
 • Colovic, V., Petrovic, Z., & Mrksic, D. (2016). Basic characteristics of livestock insurance in Serbia-with reference to the some elements of this type of insurance in some non-European and European countries. Economics of Agriculture 63 (3), 905-918.
 • Çetin, B. (2007). Tarım Sigortaları. Nobel Yayın No: 1110, Ankara.
 • Çevrimli, M.B., Mat, B., Tekindal, M.A., & Günlü, A. (2022). Determination of risk factors in cattle and small ruminant livestock enterprises from the perspective of animal life insurance: a case study in Turkey. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 74 (1), 21-32.
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., & Uçar, K. (2008). Malatya ilinde kayısı üreticilerinin riskin transferinde tarım sigortasına bakış açılarının değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi Polatdere Köyü Örneği. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 45 (2), 103-111.
 • Dana, S.S., & Kandbid, B.R. (1998). Impact of knowledge on attitude of livestock owners towards artificial insemination in cattle. Indian Veterinary Journal 75, 572-573
 • Dinler, T., Yaltırık, A., Çetin, B., Özkan, B., Gülçubuk, B., Sürmeli, E., Ekmen, E., Saner, G., Akçaöz, H., Karahan- Uysal, Ö., Karaaslan, S., & Kıymaz, T. (2005). Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları (Sözlü Bildiri). Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 3–7 Ocak 2005, ss, 1209–1232.
 • Dong, H., Jimoh, S.O., Hou, Y., & Hou, X. (2020). Willingness to Pay for Livestock Husbandry Insurance: An Empirical Analysis of Grassland Farms in Inner Mongolia, China. Sustainability 12 (18), 7331
 • Engürülü, B., Demirtaş, M., & Saçlı, Y. (2014). Türkiye’de tarım sektöründe risk yönetimi (Sözlü bildiri). XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3–5 Eylül 2014, ss, 1068–1076.
 • Feder, G., Just, R.E., & Zilberman, D. (1985). Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries. A Survey. Econ. Dev. Cult. Change 33 (2), 255-298.
 • Gine, X., & Yang, D. (2009). Insurance, Credit, and Technology Adoption: Field Experimental Evidence from Malawi. J. Dev. Econ. 89 (1), 1-11.
 • Greene, W. H. (2008). Econometric Analysis. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey
 • Gül, U. (2014). Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çiftçilere Yönelik Yürütmüş Olduğu Tarımsal Yayım Ve Eğitim Faaliyetlerinin Analizi: Amasya İli Örneği (Tez no 386409). [Dr. Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • İkikat-Tümer, E. (2011). Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (2), 153-157
 • İkikat-Tümer, E., Ağır, H.B., & Uslu, Z. (2019). Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22 (4), 571-576.
 • Jha, A.K., & Singh, O.P. (2021). Farmers' Awareness and Perception about Livestock Insurance in Dhanusha District, Nepal. International Journal of Biological Innovations, 3 (1), 228-239.
 • Karahan-Uysal, Ö., Saner, G., Ceyhan, V., Bayramoğlu, Z., Engürülü, B., İkikat Tümer, E., Akyüz, Y., Tekin, M.K., & Doğan Öz, B. (2020). Tarımda Risk Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Eğilimleri (Sözlü Bildiri). Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13-17 Ocak 2020, ss,807-834.
 • Karahan, Ö. (2002). Tarımda Üreticilerin Risk Karşısında Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Ege Bölgesinden Örnek Bir Olay (Tez no 120422). [Dr. Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Kay, P.K. (1981). Agricultural Insurance, Theory and Practice and Application to Developing Countries. Pergoman Press Ltd., Headington Hill Hall, Oxford OX3 0BW, England.
 • Kaygısız, A., Şahin, O., & Yılmaz, İ. (2022). TARSİM Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasına Yetiştiricilerin Yaklaşımı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 25 (Ek Sayı 1), 290-299.
 • Mat, B., Çevrimli, M.B., Tekindal, M.A., & Günlü, A. (2020). Determining the factors affecting cattle and small ruminant enterprises to get animal life insurance. Eurasian J Vet Sci, 36(4), 287-297.
 • Miran, B. (2002). Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Newbold, P. (1995). Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey
 • Özçelik, A. (2018). Tarım Sigortaları. Ekin Yayınevi, Bursa ISBN 978-605-327-627-2.
 • Özer, B. (2019). Doğu Akdeniz Bölgesinde süt sığırcılığında yeniliklerin benimsenmesini etkileyen faktörler (Tez no 577530). [Dr. Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Pattanayak, S.K., Mercer, D.E., Sills, E., & Jui-Chen, Y. (2003). Taking stock of agroforestry adoption studies. Agroforestry Syst. 57 (3),173-186.
 • Saner, G., Karahan-Uysal, Ö., Engürülü, B., Ceyhan, V., Sayılı, M., Vuruş Akçaöz, H., & Naseri, Z. (2015). Türkiye’de tarımda risk yönetimi ve sigorta uygulamaları (Sözlü Bildiri). Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12– 16 Ocak 2015, ss, 1501–1527.
 • Sing, S.P., & Chandel, B.S. (2019). Factors influencing in adoption of livestock insurance with special reference to Haryana. Indian J Dairy Sci 72 (3), 336-341.
 • Subedi, S., & Kattel, R.R. (2022). Determınıng Factors and Impact of Household Income on Dairy Cattle Insurance in Nepal. Journal of Agriculture and Forestry University, 5, 229-238.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., & Miran, B. (2008). Çiftçilerin Risk Davranışları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2), 153-172.
 • TARSİM, (2019). Tarım Sigortaları Havuzu 2018 yılı Faaliyet Raporu. https://www.tarsim.gov.tr/ dergilik/ dergiGoster.jsp?category=faaliyet-raporlari&name=2018 (Alınma Tarihi: 16.04.2023).
 • TARSİM, (2022). Tarım Sigortaları Havuzu 2021 yılı Faaliyet Raporu. https://www.tarsim.gov.tr/ dergilik/dergiGoster.jsp?category=faaliyet-raporlari&name=2021 Alınma Tarihi: 16.04.2023).
 • TARSİM, (2023a). Tarım Sigortaları Havuzu. https://www.tarsim.gov.tr/pages/insurances/sigorta-kbkv.jsp (Alınma Tarihi: 27.03.2023).
 • TARSİM, (2023b). Tarım Sigortaları Havuzu. https://www.tarsim.gov.tr/pages/insurances/sigorta-buyukbas.jsp (Alınma Tarihi: 27.03.2023).
 • TARSİM, (2023c). TARSİM Van Bölge Müdürlüğü Kayıtları. 29.03.2023
 • Tekin, A., & Karlı, B. (2021). Denizli ili Çivril ilçesinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde üreticilerin tarım sigortası yaptırma tercihleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (1), 8-19.
 • Terin, M., & Aksoy, A. (2015). Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma: Ortadoğu Anadolu (TRB) Bölgesi Örneği. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 35–43.
 • Terin, M., & Ceylan, M. (2019). TRB2 Bölgesinde Hayvan Hayat Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma (Sözlü Bildiri). 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Türkiye, 20-22 Aralık 2019, ss, 31-42.
 • Timurkan, H. (1993). Sığırların meme yangısı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vet. Fak. Derg. 4 (1-2), 237-250. TÜİK (2023). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do# (Alınım Tarihi: 29.03.2023)
 • Yazgı, F.E. (2017). Türkiye'de tarım sigortası uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve alternatif model arayışı (Tez no 465081). [Dr. tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldız, L. (2022). Bursa İli Gürsu İlçesinde Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırma Tercihini Etkileyen Faktörler, (Tez no725463). [Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Mustafa Terin 0000-0002-6550-335X

Melike Ceylan 0000-0002-1301-6576

Kenan Çiftçi 0000-0002-9545-0455

İbrahim Yıldırım 0000-0002-0883-8612

Project Number FBA-2018-6414
Early Pub Date January 21, 2024
Publication Date April 1, 2024
Submission Date May 8, 2023
Acceptance Date August 25, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Terin, M., Ceylan, M., Çiftçi, K., Yıldırım, İ. (2024). Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Hayvan Hayat Sigortası Yaptırmalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Van İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 27(2), 460-468. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1294040


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149