Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 691 - 698 2018-10-31

Effect of Deficit Irrigation Applications on Plant Leaf Nutrition Elements of Cotton (Gossypium hirsutum L.)
Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi

Yoldaş EKTİREN [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2]

70 199

Aim of this study was to determine effect of deficit irrigation applications on cotton yield and plant nutrients in the stonville 468 cotton variety. This study was conducted in 2016 in East Mediterranean Transitional Zone Agricultural Research of Institute. The study was conducted as a randomized plot design with 4 irrigation applications (S100, S75, S50, S0), replicated 3 times. Plant water consumption was found to be 1037 mm (S100), 815 mm (S75), 720 mm (S50) and 203 mm (S0). For irrigation applications, seed yield of cotton were 481.1 kg da-1 (S100), 405.7 kg da-1 (S75), 213.5 kg da-1 (S50) and 106.3 kg da-1 (S0). Results of elemental analysis on leaf samples taken during flowering; N is %2.58-3.39, P is % 0.15-0.19, K is % 0.50-0.88, Ca is % 3.24-4.77, Mg is %0.61.22, Fe is 293.8-514.2 mg kg-1, Zn is 16.22-14.82 mg kg-1, Mn is 44.18-46.42 mg kg-1, and Cu was found between 2.95-4.40 mg kg-1. In the study, statistically significant differences were observed between the effect of different irrigation practices on the intake of macro and micro nutrients of cotton plant.

Bu çalışmanın amacı Stoneville 468 pamuk çeşidinde kısıntılı sulama uygulamalarının pamuk verimine ve bitki besin elementleri üzerine etkisini belirlemektir. Bu çalışma, 2016 yılında Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yürütülmüştür. Çalışma 4 sulama uygulamasında (S100, S75, S50, S0) ve 3 tekerrürlü olmak üzere tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Bitki su tüketimi sırasıyla 1037 mm (S100), 815 mm (S75), 720 mm (S50) ve 203 mm (S0) bulunmuştur. Sulama uygulamalarına ait kütlü pamuk verimleri sırasıyla 481.1 kg da-1 (S100), 405.7 kg da-1  (S75), 213.5 kg da-1  (S50) ve 106.3 kg da-1 (S0) bulunmuştur. Çiçeklenme döneminde alınan yaprak numunelerinde yapılan elementel analiz sonuçları;  N  % 2.58-3.39, P % 0.15-0.19, K % 0.50-0.88, Ca % 3.24-4.77, Mg % 0.63-1.22, Fe 293.8-514.2 mg kg-1, Zn 16.22-14.82 mg kg-1, Mn 44.18-46.42 mg kg-1ve Cu 2.95-4.40 mg kg-1 değerleri arasında saptanmıştır. Araştırma sonucunda, kısıntılı sulama uygulamalarının, pamuk verimi ve bitkinin makro ve mikro besin elementi alımına etkisi arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar gözlenmiştir. 
 • Akhtar F, Tischbein B, Awan UK 2011. Using the Aquacrop Model to Optimise Deficit Irrigation Scheduling of Cotton in Uzbekistan. Development on the margin. Tropentag. October 5-7. Bonn.
 • Akhtar ME, Sardar A, Ashraf M, Akhtar M, Khan MZ 2003. Effect of potash application on seed cotton yield and yield components of selected cotton varieties- I. Asian Journal of Plant Sciences,2(8): 602-604.
 • Akyol N 2013. Sıvı Hayvan Gübresinin Pamuk Tarımında Üst Gübre Olarak Kullanılabilirliği ve Uygun Doz Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Albayrak H 2014. Aydın Merkez İlçesi Pamuk Üretiminde Yetiştirme Koşullarının Verim, Lif ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Anonim 2011. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Erişim tarihi 28.03.2011, http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=8470
 • Anonim 2016. Kahramanmaraş uzun yıllık iklim verileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş.
 • Bergmann W 1992.Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer Verlag, 1992.
 • Black CA 1965. Methods of Analysis Agreon., No: 9, Ame. Soc. Agr. , Madison Wisconsin. USA.
 • Bremner JM, Mulvaney CS 1982. Nitrogen-Total. In: A.L. Page, R.H. Miller (Eds). Methods of Soil Analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI, s. 595-624.
 • Bouyoucos GJ 1952. A Recalibration of the Hydrometer for Making Mechanical Analysis of Soils. Agronomy Journal, 43: 434-438.
 • Dağdelen N, Yılmaz E, Sezgin F, Baş S 2005. Aydın Ovası Koşullarında Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Sulanan Pamuğun Su-Verim İlişkileri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi; 2(1):29 – 38.
 • Dağdelen N, Başal H, Yılmaz E, Gürbüz T, Akçay SM 2009. Different Drip Irrigation Regimes Affect Cotton Yield, Water Use Efficiency And Fiber Quality İn Western Turkey, Agricultural Water Management, 96:111-120.
 • Elçi E, Hançer T 2016. Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Kısıntılı Sulama Koşullarında Çimlenme Analizleri ve Moleküler Karakterizasyonu, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt University, ISSN: 2148-2306.
 • Erdal Ü, Sökmen Ö, Üner K, Bilir L, Göçmez S, Okur N, Okur B, Anaç D, Ongun AR, Ertem A, Çakmak R 2010. Pamuk Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 325-332
 • Güneş A, Alparslan M, İnal A 2000. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üni Zir. Fak. Yayın No: 1514. Ankara
 • Güngör, Y, Erözel Z, Yıldırım O 1996. Sulama. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1443 Ders Kitabı:424, Ankara.
 • İrget ME, Tepecik M, Çakıcı H, Anaç D, Atalay İZ, Çolakoğlu H 2010. Farklı Taban Gübrelerinin Pamukta Verim ve Besin Maddesi Alınımına Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, pp. 124-130, İzmir.
 • Jackson ML 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall. Inc. Eng. Cliffs. N. J., USA
 • Jones JRJB, Case VW 1990. Sampling, Handling, and analyzing plant tissue samples, chapter 15. In R.L. Westerman (ed) Soil Testing and Plant Analysis, Third Edition, SSSA, Madison, Wisconsin, USA, s. 390-420.
 • Jones JR, Wolf B, Mills HA 1991. Plant Analysis Handbook. Micro, Macro Pub. Inc.
 • Kacar B 1996. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Faültesi Vakfı Yayınları No=3.
 • Kaptan AM, Aydın M 2012. Aydın Koşullarında Humik Asidin Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Gelişimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1)
 • Karademir Ç, Karademir E, Ekinci R, Berekatoğlu K 2011.Yield And Fiber Quality Properties Of Cotton (Gossypium Hirsutum L.) Under Water Stress And Non-Stress Condition. African Journal of Biotechnology Vol. 10(59). pp. 12575-12583.
 • Keten, M 2016. Sulama Suyunda Uygulanan Kısıntı Seviyelerinin Farklı Pamuk Genotiplerinde Su-Verim İlişkilerine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 48s.
 • Kızılgöz İ, Sakin E, Öztürkmen AR, Almaca A 2011. Tuzlu ve Tuzsuz Topraklarda Yetiştirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Makro ve Mikro Element Kapsamlarının Karşılaştırılması. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 19-30.
 • Milroy SP, Bange MP, Thongbai P 2009. Cotton Leaf Nutrient Concentrations in Response to Waterlogging Under Field Conditions. Field Crops Research. 113(2009) 246-255.
 • Nelson DW, Sommers LE 1996. Total Carbon, Organic Carbon, and Organic Matter. in D.L. Sparks (Ed) Methods of Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, SSSA Book Series Number 5, SSSA., Madison,WI, s. 961-1011.
 • Okur B, Anaç D 2010. Pamuk Yetiştiriciliğinde Gübreleme. Editör; Anaç D. Önemli Kültür Bitkilerinin Gübrelenmesi. ISBN:978-605-87957, Bornova, İzmir.
 • Ooesterhius DM, Bourland FM, Tugvell NP 1993. Physiological Basis for the Nodes Above White Flower Cotton Monitoring System, Beltwide Cotton Conference, Cotton Physiology Conferences, pp: 1181-1183
 • Özdemir Y, Dağdelen N 2012. Aydın Bölgesinde Pamukta Topraküstü ve Toprakaltı Damla Sulama Uygulamalarının İrdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(2) : 15 – 24
 • Peynircioğlu C 2014. Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşit Islahında Kullanılacak Pamuk Genotiplerinin Belirlenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Aydın. 86s.
 • Pettigrew WT, Heitholt JJ, Meredıth, JrWR 1996. Genotypic interactions with potassium and nitrogen in cotton of varied maturity. Agronomy Journal, 88 (1) pp.89-93.
 • Richards LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils, USA, Salinity Labrotary, s. 60.
 • Tekinel O, Kanber R 1979. Çukurova Koşullarında Kısıntılı Su Uygulama Durumunda Pamuğun Su Tüketimi ve Verimi. Tarsus Bölge Topraksu Ens. Müd. Yay., Gen. No. 98, Rapor No:48. 39 s.
 • USSL (US Salinity Laboratory) 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. Agricultural Handbook, USDA, No. 60, pp. 160.
 • Uzun N 2016. Farklı Karasu ve Azot Dozlarının Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Wichman W 1992. World Fertilizer Use Manual. BASF AG, Germany.
 • Zhao D, Oosterhuıs DM, Bednarz CW 2001. Influence of Potassium Deficiency on Photosynthesis, Chlorophyll Content, and Chloroplast Ultrastructure of Cotton Plants. . Photosynthetıca 39(1): 103-109.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6571-6806
Yazar: Yoldaş EKTİREN

Orcid: 0000-0002-6157-816X
Yazar: Hasan DEĞİRMENCİ (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442505, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {691 - 698}, doi = {10.18016/ksudobil.399149}, title = {Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {EKTİREN, Yoldaş and DEĞİRMENCİ, Hasan} }
APA EKTİREN, Y , DEĞİRMENCİ, H . (2018). Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 691-698. DOI: 10.18016/ksudobil.399149
MLA EKTİREN, Y , DEĞİRMENCİ, H . "Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 691-698 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442505>
Chicago EKTİREN, Y , DEĞİRMENCİ, H . "Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 691-698
RIS TY - JOUR T1 - Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi AU - Yoldaş EKTİREN , Hasan DEĞİRMENCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.399149 DO - 10.18016/ksudobil.399149 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 691 EP - 698 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.399149 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.399149 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi %A Yoldaş EKTİREN , Hasan DEĞİRMENCİ %T Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R doi: 10.18016/ksudobil.399149 %U 10.18016/ksudobil.399149
ISNAD EKTİREN, Yoldaş , DEĞİRMENCİ, Hasan . "Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 691-698. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.399149