Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tarım İşletmelerinde Girişimciliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma; Konya İli Ereğli İlçesi Örneği

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 294 - 305, 30.04.2019
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.478031

Öz

Bu çalışmanın amacı tarım işletmecilerinin girişimci olma kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, Konya ili Ereğli ilçesinde tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 98 tarım işletmecisiyle anket yapılarak girişimciliği etkileyen faktörler doğrusal regresyon ile analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak girişimcilik katsayıları modele alınmış, bağımsız değişkenler olarak ise arazi miktarı, aktif sermaye, gayrisafi üretim değeri, erkek işgücü birimi (EİB), üretici yaşı, sigorta yaptırma, net kar ve eğitim değişkenleri modele dahil edilmiştir. Modelin açıklama gücü R2 %77.50 olarak belirlenmiştir. Modelde yer alan tüm değişkenler t testi sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; dekara düşen aktif sermaye miktarı ve yaş değişkenlerinin işaretleri negatif, arazi miktarı, gayrisafi üretim değeri, EİB, sigorta yaptırma, net kar ve eğitim parametreleri ise teoriye uygun olarak işaretleri pozitif belirlenmiştir. Sonuç olarak, eğitim faaliyetlerinin girişimcilik düzeyini artırdığını ve genç yaştaki üreticilerin daha fazla girişimcilik özelliklerine sahip olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle genç çiftçilere eğitim faaliyetlerinin verilmesi, Küçük Ölçekli Tarım İşletmeleri (KOTİ) ve teşvikler gibi projelerin desteklenmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Ağızan K 2018. Tarımsal İşletmelerde Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 278 s.
 • Arıkan C 2016. Kadın Girişimcilikte Başarı ve Başarıyı Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3): 138-156.
 • Bal H, İşcan E, Katar B 2016. Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin Önemi. International Conference On Eurasian Economies, 29-31 August, Kaposvár.
 • Balaban Ö, Özdemir Y 2008. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2): 133-147.
 • Bayramoğlu Z, Karakayacı Z, Candemir S 2013. Küçük ve Orta Ölçekli Tarım İşletmelerinde Girişimcilik. 7th İnternational Academic Conference, Prague, Czech Republic, 66-72.
 • Bayramoğlu Z, Karakayacı Z, Çelik Y, Gündüz O 2014. Tarımsal İşletme Tipolojilerine Göre Risk Faktörlerinin Algılanması Ve Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, 113K445, 184 s.
 • Bayramoğlu Z, Bozdemir M 2018. Tarımda Teknoloji Kullanımının İşgücü Verimliliğine ve İstihdama Etkisi. 2. Uluslararası Ekonomi Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi, 12-14 Nisan, Nevşehir.
 • Berglann H, Moen ER, Røed K, Skogstrøm JF 2011. Entrepreneurship: Origins and Returns. Labour Economics, 18 (2): 180-193.
 • Bozdemir M 2017. Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi: Konya İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 348 s.
 • Bozkurt ÖÇ, Alparslan AM 2013. Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1): 7-28.
 • Chandrashekar S, Bahal R 2014. Factors Influencing the Entrepreneurial Behaviour of Agricultural Graduates. SAARC Journal of Agriculture, 10 (2): 31-39.
 • Duran C, Büber H, Gümüştekin GE 2013. Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Makine Programı Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2): 33-56.
 • Erkuş A, Bülbül M, Kıral T, Açıl A, Demirci, R 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 298 s.
 • Esiobu N, Nwosu C, Onubuogu, G 2014. Economics of Pineapple Marketing in Owerri Municipal Council Area Imo State Nigeria. International Journal of Applied Research and Technology, 3(5): 3-12.
 • Esiobu N, Ibe G 2015. Analysis of Entrepreneurship Development in Agriculture Among Arable Crop Farmers in Imo State Nigeria. International Journal of African and Asian Studies, 7: 92-99.
 • Eskelinen H, Hannibalsson I, Malmberg A, Maskell P, Vatne E 2002. Competitiveness, Localised Learning and Regional Development: Specialization and Prosperity in Small Open Economies. Routledge Frontiers of Political Economy, Routledge, 1 edition, 272 s.
 • Falconer K 2000. Farm-Level Constraints on Agri-Environmental Scheme Participation: A Transactional Perspective. Journal of Rural Studies, 16 (3): 379-394.
 • Gasson R 1998. Educational Qualifications of UK Farmers: A Review. Journal of Rural Studies, 14 (4): 487-498.
 • Ghiasy FG, Hosseini SJF, Malekmohammadi I, Hosseini, SM 2009a,b. Factors Influencing the Entrepreneurship in Iran's Agricultural Cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(2): 1170-1176.
 • İnan İH 1998. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Tekirdağ, Yayın No:1, 413 s.
 • İpçioğlu İ, Taşer A 2009. İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2): 13-25.
 • Kalaycı Ş 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 426 s.
 • Kerse G, Babadağ M, Kerse Y 2017. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29 (4): 633-656.
 • Kumar T 2016. Factors Affecting Development of Agrientrepreneurship in Bhagalpur District of Bihar. Bihar Agricultural College, Bhagalpur Bihar Agricultural University, Sabour Bhagalpur, Agricultural Economics Master Thesis, 151 s.
 • Kupiainen T, Helenius J, Kaihola O, Hyvönen S 2000. Maaseudun Pienyrityksen Menestyminen. Maatalouden Taloudellinen Tutkimuslaitos Agricultural Economics Research Institute, Research Reports: 239, Finland.
 • Lashgarara F, Azizian E, Mehdizadeh H 2011. Factors Influencing the Effectiveness of Entrepreneurship Courses on Agricultural Graduates at the Llam Province in lran. African Journal of Agricultural Research, 6 (14): 3428-3431.
 • McClelland DC 1967. Achieving society (Vol. 92051). Simon and Schuster.
 • McElwee G, Robson A 2005. Diversifying the Farm: Opportunities and Barriers. Journal of Rural Research and Policy (4): 84-96.
 • Müftüoğlu MT, Haliloğlu N 2009. Nasıl girişimci olunur?. Turhan Kitabevi, 307 s.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z, Ağızan S, Ağızan, K 2017. Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31 (1): 63-72.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z 2018. Tarım Ekonomisi Kitabı. Atlas Kitapevi, 3.Baskı, 1-222.
 • Olowa OW, Olowa OA 2015. Factors Affecting Entrepreneurship Development in Agribusiness Enterprises in Lagos State, Nigeria. Global Journal of Management and Business Research, 15(7): 24-32.
 • Onay M, Çavuşoğlu S 2010. İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1(17): 47-67.
 • Öztürk MD 2016. Türkiye’de Kadın Girişimcilik: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 125 s.
 • Poot E, Balk-Theuws A, de Buck J, Buurma J, Van der Lans C, de Wolf P 2006. Voorlopers en Voortrekkers, Ondernemerschap in Netwerken–case Plant, Netherlands: Wageningen University and Research Centre.
 • Rantamaki-Lahtinen L, Vihinen H 2004. The Role of Equine Industries in Finnish Rural Development–Rural Entrepreneurship and Policy Perspectives. Nordic Association of Agricultural Scientists: Horse Management-Premises and Landscape, Seminar No:367, 18-20 October, Finland.
 • Shane S, Venkataraman S 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1): 217-226.
 • Sikorska A 2001. Przedsiębiorczość na wsi w świetle ankiety IERiGŻ 2000, Wyd. IERiGŻ, Warszawa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 472: 1-25.
 • Singh MP 2014. Entrepreneur and Economic Development: A Study of Role of Various Forms of Entrepreneurs in Economic Development. Global Journal of Multidisciplinary Studies, 3(5): 212-237.
 • Soleimanpour MR, Hosseini SJF, Mirdamadi SM, Sarafrazi A 2011. Challenges in Commercialization of Nanotechnology in Agriculture Sector of Iran. Annals of Biological Research, 2 (4): 68-75.
 • TOB 2017. Tarımsal Makro Ekonomik Göstergeler. http://www.tarim.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik -Gostergeler. (Erişim tarihi: 04.09.2017).
 • Uygun M, Güner E 2016. Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitiminin Rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (5): 43-44.
 • Uysal ÖK 2015. Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal Üretime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35: 76-99.
 • Vakili K, Eyvazlou M, Jamshidi A 2013. Investigating Factors Affecting Entrepreneurship in Agricultural Corporations of Shirvan and Chardavol Towns. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(8): 67-78.
 • Van Altvorst A, Andeweg K, Eweg R, Van Latesteijn H, Mager S, Spaans L 2011. Sustainable Agricultural Entrepreneurship. The Netherlands: TransForum, First Edition: 1-180.
 • World Bank 2012. World Development Report 2013: Jobs. World Development Report. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843.pdf. (Erişim Tarihi: 15.09.2018).
 • Yalçıntaş M 2010. Çağımızda Girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1): 95-98
 • Yamane T 1967. Elementary Sampling Theory. Prentice Hall, 1st Edition, 405 s.
 • Zachary RK, Mishra CS 2010, Entrepreneurship research today and beyond: hidden in plain sight!, Journal of Small Business Management, 48 (4): 471-474.

Determination of Factors Affecting Entrepreneurship in Agriculture: Konya Province Ereğli District Survey

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 294 - 305, 30.04.2019
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.478031

Öz

The aim of the study was to determine the factors affecting the decision of the entrepreneurship of the agricultural enterprises. For this purpose, a survey was conducted with 98 agricultural enterprises determined according to stratified random sampling method in the Ereğli district of Konya province and the factors affecting entrepreneurship were analyzed by multiple linear regression. In the study, entrepreneurial coefficients were taken as model dependent variables, and the amount of land, active capital, gross production value, MLU, producer age, agricultural insurance, net profit and formal education variables were included as independent variables. The description power of the model (R2)was determined as 77.50%. All variables in the model were statistically significant according to t test. Based on the results obtained; The amount of active capital and age variables falling negative, land quantity, gross production value, EIB, insurance, net profit and education parameters were determined as positive according to the theory. As a result, it has been revealed that educational activities increase the level of entrepreneurship and young entrepreneurs have more entrepreneurial characteristics. Therefore, it is recommended to support young farmers such as training activities, small scale agricultural enterprises (SAME) and incentives.

Kaynakça

 • Ağızan K 2018. Tarımsal İşletmelerde Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 278 s.
 • Arıkan C 2016. Kadın Girişimcilikte Başarı ve Başarıyı Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3): 138-156.
 • Bal H, İşcan E, Katar B 2016. Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin Önemi. International Conference On Eurasian Economies, 29-31 August, Kaposvár.
 • Balaban Ö, Özdemir Y 2008. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2): 133-147.
 • Bayramoğlu Z, Karakayacı Z, Candemir S 2013. Küçük ve Orta Ölçekli Tarım İşletmelerinde Girişimcilik. 7th İnternational Academic Conference, Prague, Czech Republic, 66-72.
 • Bayramoğlu Z, Karakayacı Z, Çelik Y, Gündüz O 2014. Tarımsal İşletme Tipolojilerine Göre Risk Faktörlerinin Algılanması Ve Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, 113K445, 184 s.
 • Bayramoğlu Z, Bozdemir M 2018. Tarımda Teknoloji Kullanımının İşgücü Verimliliğine ve İstihdama Etkisi. 2. Uluslararası Ekonomi Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi, 12-14 Nisan, Nevşehir.
 • Berglann H, Moen ER, Røed K, Skogstrøm JF 2011. Entrepreneurship: Origins and Returns. Labour Economics, 18 (2): 180-193.
 • Bozdemir M 2017. Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi: Konya İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 348 s.
 • Bozkurt ÖÇ, Alparslan AM 2013. Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1): 7-28.
 • Chandrashekar S, Bahal R 2014. Factors Influencing the Entrepreneurial Behaviour of Agricultural Graduates. SAARC Journal of Agriculture, 10 (2): 31-39.
 • Duran C, Büber H, Gümüştekin GE 2013. Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Makine Programı Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2): 33-56.
 • Erkuş A, Bülbül M, Kıral T, Açıl A, Demirci, R 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 298 s.
 • Esiobu N, Nwosu C, Onubuogu, G 2014. Economics of Pineapple Marketing in Owerri Municipal Council Area Imo State Nigeria. International Journal of Applied Research and Technology, 3(5): 3-12.
 • Esiobu N, Ibe G 2015. Analysis of Entrepreneurship Development in Agriculture Among Arable Crop Farmers in Imo State Nigeria. International Journal of African and Asian Studies, 7: 92-99.
 • Eskelinen H, Hannibalsson I, Malmberg A, Maskell P, Vatne E 2002. Competitiveness, Localised Learning and Regional Development: Specialization and Prosperity in Small Open Economies. Routledge Frontiers of Political Economy, Routledge, 1 edition, 272 s.
 • Falconer K 2000. Farm-Level Constraints on Agri-Environmental Scheme Participation: A Transactional Perspective. Journal of Rural Studies, 16 (3): 379-394.
 • Gasson R 1998. Educational Qualifications of UK Farmers: A Review. Journal of Rural Studies, 14 (4): 487-498.
 • Ghiasy FG, Hosseini SJF, Malekmohammadi I, Hosseini, SM 2009a,b. Factors Influencing the Entrepreneurship in Iran's Agricultural Cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(2): 1170-1176.
 • İnan İH 1998. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Tekirdağ, Yayın No:1, 413 s.
 • İpçioğlu İ, Taşer A 2009. İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2): 13-25.
 • Kalaycı Ş 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 426 s.
 • Kerse G, Babadağ M, Kerse Y 2017. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29 (4): 633-656.
 • Kumar T 2016. Factors Affecting Development of Agrientrepreneurship in Bhagalpur District of Bihar. Bihar Agricultural College, Bhagalpur Bihar Agricultural University, Sabour Bhagalpur, Agricultural Economics Master Thesis, 151 s.
 • Kupiainen T, Helenius J, Kaihola O, Hyvönen S 2000. Maaseudun Pienyrityksen Menestyminen. Maatalouden Taloudellinen Tutkimuslaitos Agricultural Economics Research Institute, Research Reports: 239, Finland.
 • Lashgarara F, Azizian E, Mehdizadeh H 2011. Factors Influencing the Effectiveness of Entrepreneurship Courses on Agricultural Graduates at the Llam Province in lran. African Journal of Agricultural Research, 6 (14): 3428-3431.
 • McClelland DC 1967. Achieving society (Vol. 92051). Simon and Schuster.
 • McElwee G, Robson A 2005. Diversifying the Farm: Opportunities and Barriers. Journal of Rural Research and Policy (4): 84-96.
 • Müftüoğlu MT, Haliloğlu N 2009. Nasıl girişimci olunur?. Turhan Kitabevi, 307 s.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z, Ağızan S, Ağızan, K 2017. Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31 (1): 63-72.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z 2018. Tarım Ekonomisi Kitabı. Atlas Kitapevi, 3.Baskı, 1-222.
 • Olowa OW, Olowa OA 2015. Factors Affecting Entrepreneurship Development in Agribusiness Enterprises in Lagos State, Nigeria. Global Journal of Management and Business Research, 15(7): 24-32.
 • Onay M, Çavuşoğlu S 2010. İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1(17): 47-67.
 • Öztürk MD 2016. Türkiye’de Kadın Girişimcilik: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 125 s.
 • Poot E, Balk-Theuws A, de Buck J, Buurma J, Van der Lans C, de Wolf P 2006. Voorlopers en Voortrekkers, Ondernemerschap in Netwerken–case Plant, Netherlands: Wageningen University and Research Centre.
 • Rantamaki-Lahtinen L, Vihinen H 2004. The Role of Equine Industries in Finnish Rural Development–Rural Entrepreneurship and Policy Perspectives. Nordic Association of Agricultural Scientists: Horse Management-Premises and Landscape, Seminar No:367, 18-20 October, Finland.
 • Shane S, Venkataraman S 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1): 217-226.
 • Sikorska A 2001. Przedsiębiorczość na wsi w świetle ankiety IERiGŻ 2000, Wyd. IERiGŻ, Warszawa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 472: 1-25.
 • Singh MP 2014. Entrepreneur and Economic Development: A Study of Role of Various Forms of Entrepreneurs in Economic Development. Global Journal of Multidisciplinary Studies, 3(5): 212-237.
 • Soleimanpour MR, Hosseini SJF, Mirdamadi SM, Sarafrazi A 2011. Challenges in Commercialization of Nanotechnology in Agriculture Sector of Iran. Annals of Biological Research, 2 (4): 68-75.
 • TOB 2017. Tarımsal Makro Ekonomik Göstergeler. http://www.tarim.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik -Gostergeler. (Erişim tarihi: 04.09.2017).
 • Uygun M, Güner E 2016. Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitiminin Rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (5): 43-44.
 • Uysal ÖK 2015. Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal Üretime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35: 76-99.
 • Vakili K, Eyvazlou M, Jamshidi A 2013. Investigating Factors Affecting Entrepreneurship in Agricultural Corporations of Shirvan and Chardavol Towns. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(8): 67-78.
 • Van Altvorst A, Andeweg K, Eweg R, Van Latesteijn H, Mager S, Spaans L 2011. Sustainable Agricultural Entrepreneurship. The Netherlands: TransForum, First Edition: 1-180.
 • World Bank 2012. World Development Report 2013: Jobs. World Development Report. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843.pdf. (Erişim Tarihi: 15.09.2018).
 • Yalçıntaş M 2010. Çağımızda Girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1): 95-98
 • Yamane T 1967. Elementary Sampling Theory. Prentice Hall, 1st Edition, 405 s.
 • Zachary RK, Mishra CS 2010, Entrepreneurship research today and beyond: hidden in plain sight!, Journal of Small Business Management, 48 (4): 471-474.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Kemalettin AĞIZAN> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2340-2614
Türkiye


Zeki BAYRAMOĞLU>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3258-3848
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 2 Kasım 2018
Kabul Tarihi 17 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ağızan, K. & Bayramoğlu, Z. (2019). Tarım İşletmelerinde Girişimciliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma; Konya İli Ereğli İlçesi Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 294-305 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.478031

21082
Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır. (Free submission and publication)

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)


88x31.png 

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149