Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1414 - 1421 2020-12-31

Bertiz Kabarcık Üzümünde Bazı Kalite Özellikleri ile Toplam Fenol Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Determination of Some Quality Properties and Total Phenol Compounds and Antioxidant Capacity in Bertiz Kabarcık Grape

Nazan BALBABA [1] , Sefair BAĞCI [2]


Bu çalışmada, Kahramanmaraş bağcılığında önemli paya sahip Bertiz Kabarcık üzümüne ait bazı kalite ve fitokimyasal özellikler incelenmiştir. Yürütülen pomolojik analizler ile, üzüm örneklerinde salkım uzunluğu 15.87 cm - 23.94 cm, salkım genişliği 12.41 cm - 16.39 cm; tane ağırlığı 3.50 g - 4.80 g, tane uzunluğu 18.66 mm - 21.41 mm, tane genişliği ise 17.62 mm - 19.34 mm değerleri arasında kaydedilmiştir. Bertiz Kabarcık üzümünde SÇKM düzeyi (suda çözünebilir kuru madde) % 14.3 - % 23.0, titrasyon asitliği % 0.168 - % 0.365, pH 3.37 - 3.87 arasında değişmiştir. Maksutlu köyünden alınan 13. örnek ile, Budaklı köyünden alınan 7. örneklerde (sırasıyla % 93.5, % 93.0) antioksidan aktivite düzeyi diğer örneklere göre daha yüksek olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, toplam fenolik madde miktarının 44.3 mg GAE 100 g-1 ile 313.9 mg GAE 100 g-1 arasında değişen düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

In this study, some of the quality and phytochemical properties of Bertiz Kabarcık grape, which is an important part of Kahramanmaraş viticulture were investigated. Based on the pomological analysis conducted, the cluster length, the cluster width, berry weight, berry length and berry width of the grape samples were ranged between 15.87 – 23.94 cm, 12.41 cm – 16.39 cm, 3.50 g – 4.80 g, 18.6 mm – 21.41 mm and 17.62 mm – 19.34 mm, respectively. TSS level (soluble dry matter in water) of the Bertiz Kabarcık grape were varied between 14.3% - 23.0% and titration acidity were between 0.168% - 0.365%, pH 3.37 – 3.87. The antioxidant activity level was higher in 13th sample taken from Maksutlu village and in 7th sample taken from Budaklı village (93.5%- 93.0%, respectively) than the other samples. As a result of the study, it was determined that the total phenolic content was ranged from 44.3 mg to 313.9 mg GAE 100 g-1.  

  • Ağaoğlu YS 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık Cilt 1 Asma Biyolojisi. Ankara Kavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara, 205s.
  • Ames BN, Shigenaga MK, Hagen, TM 1993. Oxidants, Antioxidants, and the Degenerative Diseases of Aging. Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol. 90, pp. 7915-7922.
  • Akın A 2011. Müşküle Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Bazı Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI) 21(2): 134-139.
  • Akın A, Alagöz M 2018. Kabarcık Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Borik Asit Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri. BAHÇE 47 (Özel Sayı 1: Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu): 105–110.
  • Aslantaş R, Karakurt H 2007. Rakımın Meyve Yetiştiriciliğinde Önemi ve Etkileri. Alınteri. 12(B): 31-37. ISSN: 1307-3311.
  • Balbaba N, Bağcı S 2017. Kahramanmaraş Bertiz Yöresinde Yetiştirilen Bertiz Kabarcığı Üzüm Tipinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Determination of Some Quality Characteristics of Bertiz Kabarcığı Grape Type Grown in Kahramanmaraş Bertiz Region. Multidisciplinary studies-3 (health and natural sciences), (9-10 October, 2018), 187- 204, Ankara.
  • Cagnasso E, Torchio F, Gerbi V, Río Segade S, Giacosa S, Rolle L 2011. Evolution of the Phenolic Content and Extractability Indices During Ripening of Nebbiolo Grapes from the Piedmont Growing Areasover Six Consecutive Years. S. Afr. J. Enol. Vitic. Vol. 32, No. 2, 229- 241. Cemeroğlu B, Acar J 1986. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 6, Ankara, 512s. Creasy GL, Leroy LC 2009. Grapes. CABI, 331p. Çelik H, Ağaoğlu YS, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu G 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi 1: 253s. Çelik S 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt-1. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, 428s. Çelik H 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Ankara. 165s. Doğan A, Uyak C, Kazankaya A, Küsmüş S, Özatak ÖF 2018. Malatya Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Olgunlaşma Sırasında Meydana Gelen Kimyasal Değişmeler. Bahçe 47 (Özel Sayı1: Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu): 55–62 (2018) ISSN 1300–8943. Fuleki T, Pelayo E, Palabay R 1993. Carboxylic Acid Composition of Authentic Varietal and Commercial Grape Juices. Journal of AOAC International. 76(3). 591- 600.
  • Göktürk Baydar N, Çetin S, Hallaç F, Babalık Z 2005. Üzümlerde Fenolik Madde İçeriklerinin Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Cilt 1, 329-334, Tekirdağ. Gündeşli MA, Attar ŞH, Değirmenci İ, Nogay G, Kafkas NE 2018. Total Phenol and Antioxidant Activity of Kabarcık Grape (Vitis vinifera) variety. Journal of Scientific and Engineering Research, 5 (11):222-227. Harborne JB, Williams CA 2001. Anthocyanins and Other Flavonoids. Nat. Prod. Rep. 18: 310-333. Karaca Sanyürek, N, Tahmaz, H, Çakır, A, Söylemezoğlu, G, 2018. Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 551-555. Kelebek H 2009. Değişik Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü, Boğazkere ve Kalecik Karası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Fenol Bileşikleri Profili Üzerinde Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., Gıda Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, 259s. Keskin N, Yağcı A, Keskin S 2013. Sivas-Gemerek Yöresi Üzümlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (3): 271-278. Kök D, Bal E 2017. Composıtıonal Differences in Phenolic Compounds and Anthocyanin Contents of Some Table and Wine Grape (V. Vinifera L.) Varieties from Turkey. Oxidation Communications 40, No 2, 648–656. Liang Z, Owens CL, Zhong GY, Cheng L 2011. Polyphenolic Profiles Detected in the Ripe Berries of Vitis Vinifera Germplasm. Food Chemistry, 129: 940- 950. Lung ML, Pamfil D, Pop N, Catana C, Lazar SL, Giacosa S, Torchio F, Ferrandino Aİ, Rio Segade S, Rolle L 2016. Investigation on Phenolic and Aroma Compounds of Table Grapes from Romania. Not Bot Horti Agrobo, 2016, 44(1):140-146. Merken HM, Beecher G 2000. Measurement of Food Flavonoids by High Performance Liquid Chromatography: A Review. J. Agric. Food Chem. 48, 3,577-599. Özden M, Özden AN 2014. Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9),1-12. Özden M, Vardin H 2009. Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2):21-27. Polat A 2016. Şanlıurfa İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal Profillerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., Bahçe Bitkileri ABD, Doktora tezi, 198s. Polat A, Karaaslan M, Gürsöz S 2016. Siverek Yöresinde Yetiştirilen Kızıl Banki ve Bastık Kabarcık Üzüm Çeşitlerinin Organik Asit ve Şeker İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3), 166-174. Sabır A 2008. Bazı Üzüm Çeşit ve Anaçlarının Ampelografik ve Moleküler Karakterizasyonu. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Bahçe Bitkileri ABD, Doktora tezi, 153s. Singleton VL, Rossi JA 1965. Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagents. Am. J. Enol. Vitic. 16: 144- 158. Taiz L, Zeiger E 2008. Bitki Fizyolojisi. Palme yayıncılık, 2008, Ankara (in Turkish). 690s. Tüik 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/?kn=92&locale=tr. 2019 Yılı Verileri. Erişim Tarihi: 02.03.2020 Winkler AJ, Cook JA, Kliewer WM, Lider LA 1974. General Viticulture. Univ. of California Press. Berkeley, Los Angeles and London, 710p. Yalınkılıç A 1996. Kahramanmaraş İli Bağcılığı, Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Gelişimleri ve Ümitvar Görülen Bazılarında Göz Verimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bahçe Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 113s. Yang J, Xiao YY 2013. Grape Phytochemicals and Associated Health Benefits. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 53:1202-1225
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2688-5452
Yazar: Nazan BALBABA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ,TÜRKOĞLU MYO
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8860-2334
Yazar: Sefair BAĞCI
Kurum: Kahramanmaraş Tarım Orman İl Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi
Proje Numarası Proje numarası: 2018/3-32 M.
Teşekkür Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: 2018/3-32 M.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Balbaba, N , Bağcı, S . (2020). Bertiz Kabarcık Üzümünde Bazı Kalite Özellikleri ile Toplam Fenol Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1414-1421 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.658449