Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1663 - 1668 2020-12-31

The Effect of Different Harvesting Period on the Chemical Composition, Methane Production and Condensed Tannin Content of Fenugreek Grass (Trigonella foenum- graecum L.)
Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine Etkisi

Fatma AKBAY [1] , Adem EROL [2] , Adem KAMALAK [3]


The research was carried out to determine the potential nutritional value, methane production and condense tannin content of fenugreek grass, which was harvested at different harvest times in 2017-2018 growing season in Kahramanmaraş ecological conditions. Results indicated that, while the harvest times did not affect the proportion of fenugreek grass condense tannins, the other criteria examined were affected significantly (P≤0.01). Also, with the progress of harvest time, crude oil, crude ash, crude protein content were decreased, while dry matter, acid detergent fiber and neutral detergent fiber ratios were increased (P≤0.01). When the gas and methane measurement value of fenugreek samples measured at 24 hours was examined; metabolic energy (ME), organic matter digestibility (OMSD), total gas production, and methane production were 8.75-9.86 MJ/kg KM, 64.26-73.40%, 41.91-52.18 ml and 8.75-9.86%. respectively. When the research findings were examined, it could be said that harvesting fenugreek grass before and during the 50% flowering period can be suggested in terms of feed value and methane production.

Araştırma, Kahramanmaraş ekolojik koşullarda, 2017-2018 yetiştirme sezonu içerisinde farklı hasat dönemlerinde biçilen çemen otunun potansiyel beslenme değerini, metan üretimini ve kondense tanen içeriğini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda hasat dönemleri çemen otunun kondense tanen oranını etkilemezken, incelenen diğer kriterlerin çok önemli düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir (P≤0.01). Araştırma sonuçlarına göre; hasat döneminin gecikmesiyle ham yağ, ham kül, ham protein oranlarında azalmalar tespit edilirken, kuru madde, asit deterjan lif ve nötr deterjan lif oranlarında artış saptanmıştır (P≤0.01). Çemen otu örneklerinin 24. saatte ölçülen gaz ve metan ölçüm değeri incelendiğinde; metabolik enerjileri (ME) 8.75-9.86 MJ/kg KM, organik madde sindirilme dereceleri (OMSD) %64.26-73.40, toplam gaz üretimleri 41.91-52.18 ml ve metan üretimleri ise %8.75-9.86 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde çemen otunun çiçeklenme öncesi ve %50 çiçeklenme döneminde hasat edilmesi yem değeri ve metan üretimi açısında önerilebileceği söylenebilir. 
 • Acar R 2000. Çemen (Trigonella foenum-graceum L.) Tarımı. Ticaret Borsası Dergisi, 7: 26-31.
 • Acharya SN, Thomas JE, Basu SK 2006. Fenugreek: An “Old World” Crop for the “New World”, Biodiversity, 7(3-4): 27-30.
 • Acharya SN, Thomas JE, Basu SK 2008. Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) an Alternative Crop for Semiarid Regions of North America. Crop Science 48: 841-853.
 • Akbay F 2017. Farklı Çemen Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 70 sy. Kahramanmaraş.
 • Alp H 2019. Şanlıurfa Ekolojik Koşullarında Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Bitkisinde Farklı Ekim Zamanlarının Tarımsal Karakterlere Etkisinin Araştırılması. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 38 sy. Şanlıurfa
 • AOAC 1990. Association of Official Analytical Chemists. Official Method of Analysis. 15th. ed. Washington, DC. USA. pp 66-88.
 • Arslan N, Tekeli S, Gençtan T 1989. Değişik Yörelere Ait Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Populasyonlarının Tohum Verimleri. VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 19-21 Mayıs, Cilt II: 93-97
 • Barry TN, Blaney BJ 1987. Secondary Compounds of Forages. In: Hacker, J.B. and Ternouth, J.H. (eds) Nutrition of Herbivores, pp. 91–120. (Academic Press: Sydney).
 • Basu SK, Prasad R 2011. Trends in New Technological Approaches for Forage İmprovement. Aust J Agric Engg 2(6): 176-185.
 • Davis PH 1982. Flora of Turkey an the East Aegean Islands. Edinburg University, 3: 465-482
 • Frutos P, Hervas G, Giraldez FJ, Mantecon AR 2004. Review. Tannins and Ruminant Nutrition. Spanish Journal of Agricultural Research, 2: 191-202
 • Gençkan MS 1983. Yem Bitkileri Tarımı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No.467, İzmir. 39 pp.141-146.
 • Geren H, Soya H, Avcıoğlu R 2003. Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 40(2):17-24
 • Goel G, Makkar HPS, Becker K 2008: Effect of Sesbania Sesban and Carduus Pycnocephalus Leaves and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L) Seeds and Their Extract on Partitioning of Nutrients from Roughage and Concentrate Based Feeds to Methane. Animal Feed Science Technol, 147(1-3), 72-89.
 • Kaçar B 1977. Bitki Besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 637, Ders Kitabı: 200, Ankara, 317 sy.
 • Kamalak A, Atalay AI, Özkan CO, Kaya E, Tatliyer A 2011 Determination of Potential Nutritive Value of Trigonella Kotshi Fenzl Hay Harvested at Three Different Maturity Stages. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University 17(4): 635-640.
 • Köroğlu HA 1985. Çemen Bitkisinde Fenolojik, Morfolojik ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 83 sy. Ankara
 • Makkar HPS, Blummel M, Becker K, 1995. Formation of Complexes Between Polyvinyl Pyrrolidones or Polyethylene Glycols and Their Implication in Gas Production and True Digestibility in Vitro Techniques. British Journal of Nutrition, 73(6):897-913.
 • Menke KH, Raab L, Salewski A, Steingass H, Fritz D, Schneider W 1979. The Estimation of The Digestibility and Metabolisable Energy Content of Ruminant Feding Stuffs From The Gas Production When They Are Incubated With Rumen Liquor, Journal of Agricultural Sciences, 93: 217222.
 • Menke KH, Steingass H 1988. Estimation of The Energetic Feed Value Obtained from Chemical Analysis and In Vitro Gas Production Using Rumen fluid. Animal Research and Development. 28:7-55.
 • Mir PS, Mir Z, Townley-Smith L 1993. Comparison of The Nutrient Content and In Situ Degradability of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) and Alfalfa Hays. Canadian Journal of Animal Science, 73: 993996
 • Mustafa AF, Christensen DA, McKinnon JJ 1996. In Vitro and In Situ Evaluation of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) Hay and Straw. Canadian Journal of Animal Science, 76: 625628.
 • Özçelik ŞN, Şahin A 2018. Çemen (Trigonella Foenum- Graecum L.) Otunun ve Tohumunun Besin Madde İçerikleri ve In Vitro Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi. Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi, 1(1): 25-35.
 • Özyiğit Y, Bilgen M 2006. Bazı Baklagil Yem Bitkilerinde Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Kalite Faktörleri Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 29-34.
 • Sahota TS 2010. Alternate Forages For Dairy Cattle, 5 th Atlantic Canada Agronomy Workshop, February Northwest Link, Charlottetown 9-10.
 • SAS 1999. SAS Institute Inc., SAS/STAT User’s Guide, Version 8, SAS INSTITUTE Inc., Cary, NC.
 • Uslu OS, Kurt O, Kaya E, Kamalak A 2018. Effect of Species on Chemical Composition, Metabolizable Energy, Organic Matter Digestibility and Methane Production of Some Legume Plants Grown In Turkey. Journal of Applied Animal Research, 46(1):1158-1161.
 • Van Soest PJ 1994. Nutritional Ecology of The Ruminant (2nd Ed.). Cornell University press., Ithaca, N. Y., s.7-21.
 • Van Soest PJ, Robertson JD, Lewis BA 1991. Methods for Dietary Fibre, Neutral Detergent Fibre and Non-Starch Polysaccharides In Relation To Animal Nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
 • Yalçın S 2013. Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler, Yemler ve Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 5. Baskı, s.261-286, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara.
 • Yavuz M, İptaş S, Ayhan V, Karadağ Y 2009.Yem Bitkilerinde Kalite Tayini ve Kullanım Alanları. Yem bitkileri Genel Bölüm (Cilt 1). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. s.163-172.
 • Zandi P, Daneshian J, ShiraniRad AH 2010. Determination of Ideal Nitrogen Fertilizer Rate and Plant Density in Fenugreek under Dry Farming Conditions: The Regional Congress on Modern Results in Agronomy and Nanotechnology, Quds Azad University, Quds city, Iran.
 • Żuk-Gołaszewska K, Wierzbowska J 2017. Fenugreek: Productivity, Nutritional Value and Uses. Journal of Elementology, 22(3): 1067-1080.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0156-9974
Yazar: Fatma AKBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3381-8402
Yazar: Adem EROL
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0967-4821
Yazar: Adem KAMALAK
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 16 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Akbay, F , Erol, A , Kamalak, A . (2020). Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1663-1668 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.688749