Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1441 - 1448 2020-12-31

Farklı Dikim Derinliklerinde Muscari armeniacum (Gâvurbaşı)’ un Gelişimi
Growing of Muscari armeniacum (Grape Hyacinth) at Different Planting Depths

Özgür KAHRAMAN [1]


Bu araştırma gâvurbaşı (Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker) yetiştiriciliğinde dikim derinliğinin bitki gelişim özellikleri üzerine etkisini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Denemede bitkisel materyal olarak çevre uzunluğu 3.5 cm olan gâvurbaşı soğanları kullanılmıştır. Gâvurbaşı soğanları perlit+torf+hindistan cevizi lifi (1:1:1) karışımına 1 cm (yüzeysel dikim), 4 cm (orta derinlikte dikim) ve 7 cm (derin dikim) derinlikte dikilmiştir. Dikim sonrası soğanlara yaprak oluşturana kadar sulama yapılmış, daha sonra besin eriyiği verilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü kurulmuş ve her tekerrürde (saksıda) 10 soğan yer almıştır. Denemede çıkış sayısı, EC, pH, bitki ağırlığı, soğan çapı, ağırlığı, yavru soğan sayısı, adventif kök sayısı, adventif kök uzunluğu, adventif kök ağırlığı, yaprak sayısı, uzunluğu, eni ve ağırlığı gibi biometrik ölçümler yapılmıştır. Verilere varyans (ANOVA) analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi (p=0.05) uygulanmıştır. İstatiksel analizlere göre; 2. hafta sonunda en yüksek çıkış oranı (%50) yüzeysel dikimde, en yüksek bitki ağırlığı (3.79 g) orta derinlikte dikilen soğanlardan elde edilmiştir. Dikim derinliğinin diğer parametreler üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Soğan çapı 14.37-15.42 mm, soğan ağırlığı 1.79-2.11 g, yavru soğan sayısı 1.00-1.40 adet, yaprak uzunluğu 22.88-24.50 cm, yaprak eni 3.64-3.81 mm ve adventif kök uzunluğu 8,56-11.50 mm arasında olmuştur.
The research was performed to determine the effect of planting depth on plant development characteristics in grape hyacinth growing (Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker). In the experiment, grape hyacinth bulbs with a circumference of 3.5 cm were used as plant material. Grape hyacinth bulbs were planted in the mixture of perlite + peat + cocopeat (1: 1: 1) at a depth of 1 cm (superficial planting), 4 cm (medium depth planting) and 7 cm (deep planting). After planting, bulbs were irrigated until the leaves formed, and then nutrient solution was applied. The experiment was designed as a randomized plot design with three replications with 10 bulbs each (pot). In the experiment, biometric measurements including emergence number, EC, pH, plant weight, bulb diameter, weight, bulblet number, adventitious root number, length, weight, leaf number, length, width and weight were determined. The data was applied to variance analysis (ANOVA) and Duncan multiple comparison test (p=0.05). According to statistical analysis; at the end of the 2nd week, the highest emergence rate (50%) from bulbs planted in superficial planting, and the highest plant weight (3.79 g) from bulbs planted in medium depth planting were obtained. The effect of planting depth on the other parameters was insignificant. The bulb diameter was 14.37-15.42 mm, the bulb weight was 1.79-2.11 g, the bulblet number was 1.00-1.40, the leaf length was 22.88-24.50 cm, the leaf width was 3.64-3.81 mm and adventitious root length was between 8.56-11.50 mm.
 • Anonim 2018. Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/49). Resmi Gazete Sayı:30623.
 • Anonim 2020. Türkiye Bitkileri Veri Servisi (Tübives) (http://www.tubives.com Erişim Tarihi: 15.03.2020).
 • Besançon T 2019. Carolina Redroot (Lachnanthes caroliniana) Vegetative Growth and Rhizome Production as Affected by Environmental Factors and Planting Depth. Weed Science 67(5): 572-579.
 • Faruq MO, Shahinozzaman M, Azad MAK, Amin MN 2018. In Vitro Propagation of a Cut Flower Variety Muscari armeniacum Leichtlin Ex Baker through Direct Bulblet Proliferation Pathways. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences 05(01): 067-075.
 • Galavi M, Soloki M, Mousavi SR, Ziyaie M 2008. Effect of Planting Depth and Soil Summer Temperature Control on Growth and Yield of Saffron (Crocus sativus L.). Asian Journal of Plant Sciences 7 (8): 747-751.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Gürsoy M, Şık L 2010. Batı Anadolu’daki Muscari armeniacum Leichtlin Ex Baker ve Muscari neglegtum Guss. Türleri Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik Araştırmalar. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 6(1): 61-72.
 • Han SS, Halevy AH, Sachs RM, Reid MS 1991. Flowering and Corm Yield of Brodiaea in Response to Temperature, Photoperiod, Corm Size, and Planting. Journal of the American Society for Horticultural Science 116(1): 19-22.
 • Hussain I, Amin NU 2018. Caladium cv. Florida Sweetheart Production at Different Planting Depths and Sowing Dates. 24(4): 311-316.
 • İpek A, Arslan N, Sarıhan AO 2009. Farklı Dikim Derinliklerinin ve Soğan Boylarının Safranın (Crocus sativus L.) Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 15(1): 38-46.
 • Kahraman Ö 2019. Farklı Gelişim Dönemlerinde Çiçek Tomurcuğu Almanın Muscari armeniacum Leichtlin Ex Baker’in Soğan ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34(1): 12-17.
 • Kumar R, Singh MK, Ahuja P 2012. Effect of Planting Depth and Spacing on Dry Matter Accumulation, Size and Yield of Saffron (Crocus sativus L.) Corms in North Western Himalayas. Progressive Horticulture 44: 71-79.
 • Lou Q, Liu Y, Qi Y, Jiao S, Tian F, Jiang L, Wang Y 2014. Transcriptome Sequencing and Metabolite Analysis Reveals the Role of Delphinidin Metabolism in Flower Colour in Grape Hyacinth. Journal of Experimental Botany 65(12): 3157-3164.
 • Miura K, Nakada M, Kubota S, Sato S, Nagano S, Kobayashi A, Teranishi M, Nakano M, Kanno A 2019. Expression and Functional Analyses of Five B-class Genes in the Grape Hyacinth (Muscari armeniacum). Horticulture Journal 88(2): 284-292.
 • Saniewski M, Góraj-Koniarska J, Węgrzynowicz-Lesiak E, Gabryszewska E 2016. Hormonal Regulation of the Growth of Leaves and Inflorescence Stalk in Muscari armeniacum Leichtl. Acta Agrobot 69(1): 1654.
 • Suzuki S, Nakano M 2001. Organogenesis and Somatic Embryogenesis from Callus Cultures in Muscari armeniacum Leichtl. Ex Bak. In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant 37: 382-387.
 • Tehranifar A, Akbari R 2012. Effect of Planting Depth, Bulb Size and Their Interactions on Growth and Flowering of Tuberose (Polianthes tuberosa L.). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 12(11): 1452-1456.
 • Wang S, Yang F, Jiu L, Zhang W, Zhang W, Tian Z, Wang F 2013. Plant Regeneration Via Somatic Embryogenesis from Leaf Explants of Muscari armeniacum. Biotechnology & Biotechnological Equipment 27(6): 4243-4247.
 • Wraga K, Placek M 2009. Review of Taxons from Genus Muscari Cultivated in Department of Ornamental Plants in Szczecin. Herba Polonica 55(3): 348-353.
 • Yücel E 2002. Çiçekler ve Yerörtücüler I. Etam Matbaa Tesisleri, Eskişehir. 357 sy.
 • Yücesan BB, Çiçek F, Gürel E 2014. Somatic Embryogenesis and Encapsulation of Immature Bulblets of an Ornamental Species, Grape Hyacinths (Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38(5): 716-722.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1336-9942
Yazar: Özgür KAHRAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: CANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSTY
Ülke: Turkey


Teşekkür Bu makale, 26-29 Nisan 2018’da Antalya’da gerçekleştirilen 2. International Vocational Science Symposium (IVSS 2018)’da Bildiri olarak sunulmuştur.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Mart 2020
Kabul Tarihi : 4 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Kahraman, Ö . (2020). Farklı Dikim Derinliklerinde Muscari armeniacum (Gâvurbaşı)’ un Gelişimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1441-1448 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.707845