Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 440 - 448 2019-12-31

Koyun Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Koyunculuk Faaliyetiyle İlgili Uygulamaları
Socio-economic Structure of Farmers That Make Sheep Breeding and Practices Related to Their Sheep Breeding Activities

Damla ÖZSAYIN [1] , Bengü EVEREST [2]


Bu çalışmada, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik yapısının incelenmesi ve onların koyunculuk faaliyeti ile ilgili bazı uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen koyunculuk faaliyeti ile uğraşan 125 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırma verilerinin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ve 5'li likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üreticilerin genel yaş ortalaması 48.2, ortalama eğitim süresi 7.8 yıl, ortalama hanehalkı büyüklüğü 4.2 kişi, ortalama koyunculuk faaliyeti deneyiminin 24 yıl ve üreticilerin %10.4'ünün en yüksek gelire (≥50.001TL) sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, koyun yetiştiriciliği yapan üreticiler tarafından damızlık seçiminde dikkat edilen en önemli faktörün ''hayvanın fiziksel özelliklerine bakarım'' kavramına ilişkin olduğu ve süt sağımında dikkat edilen en önemli faktörün'' ise sağımcının hijyen kurallarına uyması'' kavramına ilişkin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın ilçe ekonomisine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması beklenmektedir.

Aim of this study was to examine the socio-economic structure of farmers of sheep breeding in Gökçeada district of Çanakkale province and to determine their practices related to farmers' breeding activity. The data of the present study were obtained from surveying of 125 farms of sheep breeding by using the simple random sampling method. Descriptive statistics and 5-point likert-type scale were used to analyze the data. According to the results of study, it was found that the average age of farmers was 48.2 years, the average year of schooling of farmers was 7.8, the average household size was 4.2 persons, the average experience of farmers in sheep breeding was also 24 years and 10.4% of the farmers had the highest income (≥50.001TL). Furthermore, the most factor that is pay attention in brood stock selection and in the milking were determined as ''I look at the physical characteristics of the animal'' and ''keeping to hygienic measures of farmer that make milking'' concept for farmers that dealing with sheep breeding, respectively. As a result, this study is expected to contribute district's economy and to rural development.

 • Aktaş A 2009. Konya İli Karapınar İlçesi Koyunculuk İşletmelerinin Ekonomik Analizi. SÜ. Fen Bil. Ens., Tarım Ekonomisi ABD, Yüksek Lisans Tezi, 93s.
 • Akın A 2008.Akşehir İlçesinde Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma. AÜ. Fen Bil. Ens.,Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, 223s.
 • Aktürk D, Savran F, Hakyemez H, Daş G, Savaş T 2005. Gökçeada’da Ekstansif Koşullarda Hayvancılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Durumu, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(3):229-235.
 • Altınçekiç ŞÖ 2014. Bursa İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Refah Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi. UÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi,158s.
 • Anonim 2017. Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayıtları. Gökçeada.
 • Aydın S, Dellal G 2001. Artvin İlinin Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri. AÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD,Yüksek Lisans Tezi, 55s.
 • Baş T 2013. Anket Nasıl Hazırlanır. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 263s.
 • Boz İ, Akbay C, Budak DB, Baş S 2008. Doğu Akdeniz Bölgesinde Hayvancılık Yapan Tarım İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesi ve Yayılması. Proje No:106O352, Kahramanmaraş.
 • Ceyhan A, Şekeroğlu A, Ünalan A, Çınar M, Serbester U, Akyol E, Yılmaz E 2015. Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(2):60-68.
 • Dayan YA 2007. Norduz Koyunu Yetiştiriciliği Yapılan Kimi İşletmelerin Yapısal Özellikleri.YÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 49s.
 • Demir PA, Işık SA, Aydın E, Yazıcı K, Ayvazoğlu C 2015. Ardahan İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Önemi, Van Veterinary Journal, 26(3):141-146.
 • Direk M, Öztürk A, Boztepe S 2000. Konya İlindeki Koyunculuk İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14(21): 49-58.
 • Dossa LH, Rischkowsky B, Birner R, Wollny C 2008. Socio-EconomicDeterminants of Keeping Goats and Sheep by Rural People in Southern Benin Agricultureand Human Values, 25(4):581-592.
 • Everest B, Yercan M 2016. Kooperatif Ortaklarının Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1):67-73.
 • İnan İH 2001.Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Avcı Ofset, İstanbul, 404s.
 • Kandemir Ç, Alkan İ, Yılmaz Hİ, Ünal HB, Taşkın T, Koşum N, Alçiçek A 2015. İzmir Yöresinde Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Coğrafik Konumlarına Göre Genel Durumu ve Geliştirilme Olanakları. Hayvansal Üretim, 56(1): 1-17.
 • Karadaş K 2016.Ağrı İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 31(B):33-41. Karadaş K. 2017. Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2):268-279.
 • Karagölge C 1996.Tarımsal İşletmecilik. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No: 827, Erzurum.
 • Karagöz Y, Ekici S 2004. Sosyal Bilimlerde Yapılan Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Ölçekler. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1): 25-43.
 • Karakaya E, Kızıloğlu S 2014. Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Bingöl İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4):552-560.
 • Karakuş F, Akkol S 2013. Van İli Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Verimliliği Etkileyen Sorunların Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(1-2):9-16.
 • Köksal, Ö. 2009.Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Verme Davranışı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi. AÜ. Fen Bil. Ens.,Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, Ankara, 199s.
 • Nakıboğlu B 2007.Tüketimin Çevreci Boyutu: Çevreci Tutum ve Davranışlara Göre Pazar Bölümlemesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2): 423-438.
 • Özdamar K 2013. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Nisan Kitabevi, Eskişehir, 603s.
 • Özsayın D, Tan S, Everest B 2018.Organik Zeytin Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Organik Tarım Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 6(11):1622-1629.
 • Paksoy M, Özçelik A 2008. Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Tarım Bilimleri Dergisi, 14(4):420-427.
 • Semerci A, Çelik AD 2016. Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Genel Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):182-196.
 • SPSS 2008. SPSS Statistics Base 17.0 for Windows User's Guide. Chicago. SPSS Inc. ISBN: 978-1-56827-400-3
 • Şahinli MA 2014. Koyunculuk Sürü Yönetimi: Karaman İli Örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(2):113-120.
 • Tamer B, Sarıözkan S 2017. Yozgat Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1): 39-47.
 • Tavşancıl E 2014. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 230s.
 • TUİK 2018.Tarım İstatistikleri (İstatistiklerle Aile). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24646 (Erişim Tarihi: 22 Nisan 2019)
 • Ural A, Kılıç İ 2006. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık, Ankara, 320s.
 • Uzgören N 2012. Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları. Ekin Yayınevi, Bursa, 415s.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-1127-267X
Author: Damla ÖZSAYIN (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4301-9337
Author: Bengü EVEREST
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number FHD-2018-2752
Thanks Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FHD-2018-2752
Dates

Application Date : July 10, 2019
Acceptance Date : August 23, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA ÖZSAYIN, D , EVEREST, B . (2019). Koyun Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Koyunculuk Faaliyetiyle İlgili Uygulamaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 () , 440-448 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.589725