Year 2020, Volume 23 , Issue 1, Pages 135 - 147 2020-02-28

Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. Taksonlarının Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi
Investigated of Anatomical and Morphological Aspects of Two Taxa Belonging to Arum L. (Araceae Juss.) Genus, Which Shows Natural Distribution in Şanlıurfa Region

Cahit ÇEÇEN [1] , Hasan AKAN [2] , Mehmet Maruf BALOS [3]


Bu çalışmada, Şanlıurfa'da doğal yayılış gösteren Araceae familyası Arum L. cinsine ait Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. taksonlarının morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiştir. Toplanan türler herbaryum standartlarına uygun olarak kurutulmuş ve morfolojik ölçümler yapılmıştır. Flora of Turkey ile yapılan karşılaştırmada yumru, meyve ve apendiks bakımından farklılıklar görülürken, Resimli Türkiye Florası ile karşılaştırmada ise meyve bakımından farklılıklar görülmüştür. Anatomik çalışmalarda parafin yöntemi kesitlerinin yanında el kesitleri de alınmıştır. Ekzoderma tabakası Arum dioscoridis'te 2-3 sıralı, Arum rupicola'da ise 3-4 sıralıdır. Arum dioscoridis'te kök korteksi 9-11 sıralı, Arum rupicola'da ise 8-10 sıralı parankimatik hücrelerden oluşmuştur. Her iki türde endodermisin korteks tarafına bakan çeperleri süberinleşmiştir. Her iki taksonda iletim demetleri radyal tiptir. Ksilem poliark olup Arum dioscoridis'te 6-7 kollu, Arum rupicola'da 7-8 kolludur. Kökte iletim demetleri, gövdede köşe kollenkimasının bulunması, yaprağın mezofil yapısı ve rafit kristallerin bulunması bu türler için ayırt edici anatomik özellikler olarak tespit edilmiştir.

In this study, morphological and anatomical features of Arum rupicola Boiss. var. rupicola and Arum dioscoridis Sm. taxa belonging to Arum L. genus of Araceae family showing natural publication in Şanlıurfa were examined. The collected species were dried in accordance with herbarium standards and morphological measurements were made. The measurements were compared with 'The Illustrated Flora of Turkey 'and 'Flora of Turkey'. The comparison with Flora of Turkey showed differences in terms of tuber, fruit and appendage, while the comparison with The Illustrated flora of Turkey showed differences in fruit. In anatomical studies, paraffin method cross sections were taken as well as hand sections. The exodema layer is 2-3 row in Arum dioscoridis and 3-4 row in Arum rupicola var. rupicola. In Arum dioscoridis, the root cortex is composed of 9-11 ordered parenchymatic cells and in Arum rupicola var. rupicola, 8-10 ordered parenchymatic cells. In both species, the walls of the endodermia facing the cortex are süberinized. Transmission bundles in both taxa are of radial type. Xylem is a polyarch, with 6-7 arms in Arum dioscoridis and 7-8 arms in Arum rupicola var. rupicola. Transmission bundles at the root, the presence of corner collenchymae at the stem, the mesophile structure of the leaf and the presence of raffite crystals were identified as distinguishing anatomical features for these species.

 • Akan H, Aydoğdu M, Korkut MM, Balos MM 2013. An Ethnobotanical Research of The Kalecik Mountain Area (Şanlıurfa, South-East Anatolia). Biological Diversity and Conservation, 6: 84-90.
 • Akan H, Korkut MM, Balos MM 2008. Arat Dağı ve Çevresinde (Birecik, Şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1): 67-81.
 • Akyol Y, Yetişen K, Kocabaş O, Özdemir C 2018. Arum nickelii Schott ve Monotipik Arisarum vulgare O. Targ.-Tozz Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(2): 239-245.
 • Alpınar K 1985. Batı Türkiye’de Arum L. ve Bu Türlerin Nişasta ve Protein Miktarları. Doğa Bilim Dergisi A2, 9(3): 473-483.
 • Alpınar K 1987. Batı Türkiye’nin Arum L. Türlerinin Yöresel Ad ve Kullanışları. VI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildirileri. Ankara: Gazi üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Matbaası, 287-296.
 • Altay V, Çelik O 2011. Antakya Semt Pazarlarındaki Bazı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Yönden Araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2: 137-139.
 • Altay V, Karahan F, Sarcan YB, İlçim A 2015. An Ethnobotanical Research on Wild Plants Sold in Kırıkhan District (Hatay/Turkey) Herbalists and Local Markets. Biological Diversity and Conservation, 8(2): 81-91.
 • Anonim 2017. Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.Çevre Durum Raporu.
 • Balos MM, Akan H 2007. Zeytinbahçe-Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) Arasında Kalan Bölgenin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 2(29): 155-171.
 • Bilgin A 2000. Türkiye İçin Endemik Olan Arum euxinum L. (Araceae) Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 43s.
 • Boyce PC 1989. A new classification of Arum with Keys to The İnfrageneric Taxa. Kew Bulletin, 44(3):383-395.
 • Boyce PC, Croat TB 2011. The Überlist of Araceae, Totals for Published and Estimated Number of Species in Aroid Genera, 2(02): 2015.
 • Bozdağ B, Kocabaş O, Akyol Y, Özdemir C 2016. Bitki Anatomisi Çalışmalarında El Kesitleri için Yeni Boyama Yöntemi. Marmara Pharmaceutical Journal, 20: 184-190.
 • Davis PH 1984. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press, Volume 8.
 • Davis PH 1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press., Volume 9.
 • Davis PH, Tan K, Mill RR 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh Univ Press, Volume 10.
 • Doğan Y, Nedelcheva A, Łuczaj Ł, Drăgulescu C, Stefkov G, Maglajlić A, Dajić-Stevanović, Z 2015. The İmportance of a Leaf: The Ethnobotany of Sarma in Turkey and The Balkans. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 11(1): 26.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmalar Derneği Yayını 1.
 • Güner A, Kandemir A, Menemen Y, Yıldırım H, Aslan S, Ekşi G, Güner I, Çimen AÖ 2018. Resimli Türkiye Florası Cilt 2. ANG vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC 2000. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press; vol. 11.
 • Johansen DA 1940. Plant Microtechnique. New York: McGraw-Hill Book Co.
 • Kandemir N 2008. Ordu Çevresinde Yayılış Gösteren Arum L.(Araceae) Cinsinin Bazı Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik İncelemeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2): 37-43.
 • Kocabaş YZ, Gedik O 2016. Kahramanmaraş İl Merkezi Semt Pazarlarında Satılan Bitkiler Hakkında Etnobotanik Araştırmalar. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4): 41-50.
 • Kültür Ş, Altınbaşak O, Anıl S, Melikoğlu G 2018. Türkiye’de Mide Ülseri’nde Kullanılan Tıbbi Bitkiler. Marmara Pharm J, 22 (1): 1-14.
 • Mayo SJ, Bogner J, Boyce PC 1997. The Genera of Araceae. UK: Kew Royal Botanic Gardens.
 • Ozban N, Özmutlu Ö 1991. Mikropreparasyon Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi basımevi, 67-84. İstanbul.
 • Polat R, Selvi S, Çakılcıoğlu U, Acar M, 2012. Investigations of Ethnobotanical Aspect of Wild Plants Sold in Bingöl (Turkey) Local Markets. Biological Diversity and Conservation, 5(3): 155-161.
 • Polat R, Çakılcıoğlu U, Satıl F 2013. Traditional Uses of Medicinal Plants in Solhan (Bingöl-Turkey). Journal of ethnopharmacology, 148(3): 951-963.
 • Şen N 1995. Bazı Arum L. (Araceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 48s.
 • Yıldırım H, Altıoğlu Y 2016. Türkiye için Yeni Bir Takson Kaydı: Arum sintenisii (Engl.) PC Boyce (Araceae). Bağbahçe Bilim Dergisi, 3(1): 47-54.
 • Yıldırım H, 2018. Arum. Şu eserde: Güner, A, Kandemir, A, Menemen, Y, Yıldırım, H, Aslan, S, Ekşi, G, Güner, I. ve Çimen, AÖ (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6789-9397
Author: Cahit ÇEÇEN
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3033-4349
Author: Hasan AKAN (Primary Author)
Institution: .
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9590-5237
Author: Mehmet Maruf BALOS
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number 17173
Thanks Bu çalışmada Mikroskop ve laboratuarların kullanımına izin veren Dr. Öğrt. Üyesi Hatice G.AKTAŞ’a, Dr. Öğrt. Üyesi Göksel SEZEN’e ve maddi desteklerinden dolayı HÜBAK’a (Proje no 17173) teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : June 12, 2019
Acceptance Date : September 11, 2019
Publication Date : February 28, 2020

APA ÇEÇEN, C , AKAN, H , BALOS, M . (2020). Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. Taksonlarının Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (1) , 135-147 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.576432