Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 202 - 216 2019-04-30

Kırşehir Yerel Sivri Biber (Capsicum annuum L. var. longum) Populasyonlarının Agronomik ve Morfolojik Karakterizasyonu
Agronomic and Morphological Characterization of Kırşehir Local Green Long Pepper (Capsicum annuum L. var. longum) Populations

Hakan BAŞAK [1]


2014 ve 2015 yıllarında yürütülen çalışmada Kırşehir ili merkez ve köylerinden toplanan; 2014 yılı için 240, 2015 yılı için ise 313 biber genotipi içerisindeki 99 adet sivri biber genotipi fide çıkışından vejetasyon süresi sonuna kadar, toplam 48 agronomik ve morfolojik özellik bakımından, IPGRI’nin biber için yayınlamış olduğu tanımlama listesi ve UPOV kriterlerine göre karakterizasyon çalışması yapılmıştır. İncelenen karakterlerin minimum, maksimum, ortalama değerleri ve frekans yüzdeleri belirlenmiştir. Popülasyonlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile küme ve temel bileşen analizi uygulanmıştır. Uygulanan temel bileşen analizi sonucunda toplam 17 adet ana bileşen ekseni elde edilmiş ve bu eksenler toplam varyansın % 75.82’sini temsil etmiştir. Morfolojik ve agronomik özelliklere göre genotipler dendrogramda 15 gruba ayrılmıştır. Küme analizi sonucunda; S1, S2, S62, S3, S9, S67 ve TR69737 kodlu genotiplerin agronomik ve morfolojik akrabalık derecesi bakımından birbirine en uzak genotipler olduğu belirlenmiştir. Daha önce üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış olan Kırşehir ili sivri biber genotiplerinin tanımlanmasının yapılması ile belirlenen biber popülasyonlarındaki genetik varyasyon gelecekte yapılacak biber ıslah çalışmalarında önemli avantajlar sağlayacaktır.

In this study conducted in 2014 and 2015, genotypes were collected from the center and villages of Kırşehir province. Overall, 99 green long pepper genotypes within 313 pepper genotypes were characterized from the emerging of seedling to the end of the vegetation period, in terms of 48 agronomic and morphological characteristics based on IPGRI's description list for pepper and the UPOV criteria. The minimum, maximum, mean values and frequency percentages of the studied characters were determined. In order to determine the relationship between populations, cluster and principal component analysis were applied. As a result of the principal component analysis, total 17 main component axes were obtained and these axes represented 75.82% of the total variance. Genotypes were categorized into 15 groups in dendrogram according to morphological and agronomic characteristics. As a result of cluster analysis; S1, S2, S62, S3, S9, S67 and TR69737 coded genotypes were determined to be the most distant genotypes in terms of agronomic and morphological degree of relation. Up to now, with no similar study has been done before, the genetic variation in pepper populations determined by the identification of green long pepper genotypes of Kırşehir province will provide significant advantages in future pepper breeding studies. 

 • Ahmed N, Tanki MI, Mir M, Shah GA 1996. Effects of Different Fruit Maturity Stages and Storages Conditions of Chemical Composition and Market Acceptability of Fruit İn Different Varieties of Sweet Pepper. Capsicum and Eggplant Newsletter, 16: 47–60.
 • Anonymous 1994. Pepper (Capsicum annuum L.) Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability. Int. Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) TG/76/7. p. 33.
 • Balkaya A ve Ergun A 2008. Diversity and use of pinto bean (Phaseolus vulgaris) populations from Samsun, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Sci. 36: 189–197
 • Berletti P, L Quagliotti 1982. Collection and Evaluation of Pepper Germplasm. Institute of Plant Breeding and Seed Production Uni. of Turin Via P. Giuria 15, 10126 Turin, Italy. Capsicum Newsletter, No:1 1982 S. 13-14.
 • Binbir S, Baş T 2010. Bazı Yerel Biber (Capsicum annuum L.) Populasyonlarının Karakterizasyonu. Anadolu: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi (J. of AARI), 20 (2): 70-88.
 • Bliss FA 1981. Utilization of vegetable germplasm. Proceedings of the Symposium. Hortscience, Vol. 16(2): 129–132.
 • Bozokalfa K, Eşiyok D, Turhan K 2009. Patterns of phenotypic variation in a germplasm collection of pepper (Capsicum annuum L.) from Turkey. Spanish Journal of Agricultural, 7(1): 83-95.
 • Bozokalfa MK, Eşiyok D 2010. Biber (Capsicum annuum L.) aksesyonlarında genetik çeşitliliğin agronomik özellikler ile belirlenmesi. E.Ü. Ziraat Fak. Derg., 47(2): 123-134.
 • Brown JS 1991. Principal component and cluster analysis of cotton cultivar variability a cross the U.S. Cotton Belt. Crop Science, 31: 915-922. Carvalho SIC, Bianchetti LB, Henz GP 2003. Germplasm collection of Capsicum spp. maintained by Embrapa Hortaliças. Capsicum and Eggplant Newsletter 22: 17-20.
 • Cole PS 1993. Evaluation and Increase of USDA Capsicum Germplasm. Department of Agronomy and Horticulture, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, USA. Capsicum and Eggplant Newsletter No: 12 1993 S: 39-41.
 • Dunteman GH 1989. Principal Components Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Ppublications, Quantitative Applications in the Social Sciences Series, No.69.
 • Düzyaman E, Duman İ 2004. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Önemli biber genotiplerinin morfolojik varyabilitesi üzerine bir araştırma. E.Ü.Z.F. Derg. 41(3): 55-66.
 • FAO 2014. FAOSTAT Statistical Databases [http://www.fao.org/] Erişim Tarihi: 10.02.2016.
 • Gil J ve Ron AM 1992. Variation in Phaseolus vulgaris in the Northwest of the Iberian Peninsula. Plant Breeding 109: 313-319
 • Gonzalez MM, Azurdia CA 1985. Capsicum Characterization in Guatemala. Agricultural Sciences and Technology Institute and Agronomy Schcool of Universidad de Sn. Carlos, Guatemala, C.A. Capsicum Newsletter No: 4 1985 S: 16.
 • Gözen V 2008. Hıyarda (Cucumis sativus L.) örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrit çeşit ıslahında morfolojik karakterizasyon, hibrit kombinasyonları ile hibrit tohum verim ve kalitesinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 185 s, Ankara.
 • Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC 1998. Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, NewJERSEY.
 • Haussmann BIG, Parzies HK, Presterl T, Susic Z, Miedaner T 2004. Plant genetic resources in crop improvement. Plant Genetic Resources, 2(1): 3-21.
 • Karaağaç O 2006. Bafra kırmızı biber gen kaynaklarının (Capsicum annuum var. conoides Mill). karakterizasyonu ve değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 129 S Samsun.
 • Karaağaç O, Balkaya A 2010. Bafra Kırmızı Biber Populasyonlarının [Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish] Tanımlanması Ve Mevcut Varyasyonun Değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 25(1):10-20.
 • Keleş D 2007. Farklı biber tiplerinin karakterizasyonu ve düşük sıcaklığa tolerans. Çukurova Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 182 sy, Adana.
 • Keleş D, Karagül S., Büyükalaca S 2004. Characterization of different pepper genotypes collected from coastal regions of Turkey. 17th International Pepper Conference November 14–16, in Naples, Florida, USA
 • Küçük A 1996. Plant Genetic resources Activities in Turkey. European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR), Third Meeting, Rome, Italy. 69-75.
 • Mohammadi SA, Prassana BM 2003. Analysis Of Genetic Diversity in Crop Plants—Salient Statistical Tools and Considerations. Crop Sci., 43:1235–1248.
 • Mutlu S, Haytaoğlu MA, Kır A, İçer B 2009. Ulusal Gen Bankası Biber (Capsicum Annuum L.) Materyalinde Morfolojik Karakterizasyon. Anadolu: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi (J. of AARI), 19 (1): 63-91.
 • Özdamar K 2004. Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi (Çok Değiskenli Analizler). 5. Baskı. 528s.
 • Pentcheva T 1987. Characteristics of Some Local Peppers. Institute of Introduction and Plant genetic Resources ‘K. Malkov’ Sadova, Plovdiv, Bulgaria. Capsicum Newsletter No: 6 1987 S.15.
 • Sneath PHA ve Sokal RR 1973. Numerical taxonomy the principles and practice of numerical classification (W. H. Freeman: San Francisco).
 • Sürmeli N, Erdogan S 1985. Yağlık (Salçalık) biber ıslahı. Bahçe Dergisi 14 (1–2) 31–35
 • Şalk A, Arın L, Deveci M, Polat S 2008.Özel Sebzecilik, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 448 s., Tekirdağ.
 • Tan A 1992. Türkiye’de bitkisel çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları. Anadolu, J. of AARI. 2(2): 50-54.
 • Tan A, İnal A 2003. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bitki genetik kaynakları çalışmaları, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:112, 13 s., İzmir.
 • TUİK 2017. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Bitkisel Üretim İstatistikleri [http://www.tuik. gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul] Erişim Tarihi: 15.02.2018.
 • Vural H, Eşiyok D, Duman İ 2000. Kültür sebzeleri. Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s.
 • Zewdie Y, Tong N, Bosland PW 2004. Establishing a core collection of capsicum using a cluster analysis with enlightened selection of accessions. Genetic Resources and Crop Evolution 51: 147-151.
 • Zhang XM, Zhang ZH, Gu XZ, Mao SL, Li XX, Chadœuf J, Palloix A, Wang LH, Zhang BX 2016. Genetic diversity of pepper (Capsicum spp.) germplasm resources in China reflects selection for cultivar types and spatial distribution. Journal of Integrative Agriculture, 15 (9): 1991-2001.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1128-4059
Author: Hakan BAŞAK (Primary Author)
Institution: ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 27, 2018
Acceptance Date : January 17, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA Başak, H . (2019). Kırşehir Yerel Sivri Biber (Capsicum annuum L. var. longum) Populasyonlarının Agronomik ve Morfolojik Karakterizasyonu . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 202-216 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.488204