Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 12 - 21 2018-12-31

Bingöl İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
Consumer Consumption Habits of Milk and Milk Products in Bingol Province

Ersin KARAKAYA [1] , Semiha KIZILOĞLU [2]


Bu çalışma Bingöl ilinde süt ve süt ürünleri tüketimi üzerine etkisi olduğu düşünülen tüketici özellikleri ile tüketicilerin satın alımına ve tüketimlerine etkisi olan zevk, tercih ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini, Bingöl il merkezindeki tüketicilerden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanan yatay kesit verileri oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre; tüketicilerin aylık gelirleri ortalama 3647.47 TL, aylık gıda harcaması 1038.68 TL ve aylık toplam süt ve süt ürünleri harcaması ise 195.47 TL olarak bulunmuştur. Aylık gıda harcamasının aylık gelir içindeki payı %28.4, aylık toplam süt ve süt ürünleri harcamasının aylık gelir içindeki payı %5.35 ve aylık toplam süt ve süt ürünleri harcamasının aylık gıda harcaması içindeki payı ise %18.8 olarak hesaplanmıştır. Anket yapılan tüketicilerin tamamının bütün süt türlerini ve süt ürünlerinin birçoğunu tükettiği belirlenmiştir. Sonuç olarak; tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının eğitim, gelir, yaş ve cinsiyet gibi birçok faktör tarafından etkilenebildiği ve çalışmalara göre farklı veya benzer sonuçların ortaya çıktığı görülmüş, süt ve süt ürünleri üretim ve tüketim aşamalarında karar vericilerin, Bingöl il merkezindeki tüketicilerin gelir, cinsiyet, eğitim, yaş ve ailedeki birey sayısı gibi özellikleri dikkate almalarında yarar olduğu sonucuna varılmıştır.

This study was done to determine the consumer characteristics that are thought to be effective on the consumption of milk and dairy products and to determine the taste, preferences and habits which are influential on the purchasing and consumption of consumers in Bingöl. The material of the study was horizontal cross-sectional data collected from face-to-face interview from individuals residing in the city center of Bingöl province. According to research findings, monthly average income of consumers was 3647.47 TL, monthly food expenditure was 1038.68 TL and monthly total milk and milk products expenditure was 195.47 TL. The share of monthly food expenditure in monthly income was 28.4%, the share of monthly total milk and dairy products in monthly income was 5.35% and the share of monthly total milk and dairy products in monthly food expenditure was 18.8%. It was determined that all of the surveyed consumers consume all milk types and milk products. Results indicated that consumers' consumption habits of milk and dairy products can be affected by many factors such as education, income, age and sex.  Decision makers have benefited in the milk and dairy production and consumption stage consumers in Bingol city center to take into account of the characteristics such as income, gender, education, age and number of individuals in the family.

Bingöl, gelir seviyesi, gıda harcamaları, süt ve süt ürünleri
 • Akbay C, Tiryaki YG 2007. Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1): 89-96.
 • Andiç S, Şahin K, Koç Ş 2002. Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi. Tarım Bilimleri Dergisi 12(2): 33–38.
 • Anonim 2015. Türkiye’ye Özgü Besin Ve Beslenme Rehberi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
 • Anonim 2016. Dünya ve Türkiye’de Süt Sektörü İstatistikleri. Ulusal Süt Konseyi. 2016 Süt Raporu. s:1-37. (http://ulusalsutkonseyi.org.tr) (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
 • Anonim 2017. Kişi Başına Peynir Tüketiminde Avrupa Ortalamasını Yakalıyoruz. https://www.dunya. com (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
 • Aybek E 2011. Kahramanmaraş İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Ve Süt Ürünleri Tüketim Ve Tercihleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Baş T 2008. Anket. Araştırma Yöntemleri Dizisi:2, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara.
 • Bayat B 2014. Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler Ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(3): 1-24.
 • Çekal N, Aktas N 2002. Üniversitede Çalışan Kadın Personelin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Sıklıkları. Standard Dergisi, 481: 65-69.
 • Çelik Y, Karlı B, Bilgiç A, Çelik S 2005. Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Tüketim Düzeyleri ve Süt Tüketim Alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1): 5-12.
 • Çetinkaya A 2010. Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(2):73-84.
 • Dal NE, Oral M, Korkmaz İ 2018. Genç Tüketicilerin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları. International Journal of Social Science, 68:521-547.
 • Demircan V, Örmeci MÇ, Kızılyar G 2011. Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2): 39-47.
 • DİE 2003. Hane Halkı Tüketim Harcamaları 2002, DIE Yayınları, Ankara.
 • Erdal G, Tokgöz K 2011. Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik k Araştırmalar Dergisi 13 (20): 111-115.
 • FAO 2015. The Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
 • Gözener B, Sayılı M 2013. Tüketicilerin Açık Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi Tokat-Turhal İlçesi Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. C/S.I: 160-175
 • Gül M, Sagdıç O, Orhan H 2002. Isparta İlinde Ailelerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimleri Üzerine Değerlendirmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(29): 53-58.
 • Gündüz O, Kılıç O, Emir M, Aydın G 2013. Süt Ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Samsun İli Örneği, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1): 36-43.
 • Karakaya E, Akbay C 2013. İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013, 27(1): 65-77.
 • Karakaya E, Akbay C 2014. İstanbul İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Açık Ve Paket Süt Tüketim Alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27.
 • Niyaz CÖ, Hakkı İnan İ 2016. TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. (COMU J. Agric. Fac.) 2016: 4 (2): 7–13.
 • Onurlubaş E, Çakırlar H 2016. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242.
 • Örmeci Kart ÇM, Demircan V 2014. Dünyada ve Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Akademik Gıda 12(1): 78-96.
 • Özel G 2008. Tüketicilerin Süt Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3): 227-240.
 • Selçuk Ş, Tarakçı Z, Şahin K, Coşkun H 2003. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 23-31.
 • SETBİR 2018. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği. http://www.setbir.org.tr (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
 • Şeker İ, Şeker P, Şahin M, Özen VS, Akdeniz A, Erkmen O, Kışlalıoğlu İ, Sargın G, Doğu GB 2012. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, F. Ü. Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26 (3): 131-143.
 • Şimşek O, Çetin C, Bilgin B 2005. İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 23-35.
 • Şimşek B, Açıkgöz İ 2011. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(1): 12-18.
 • Tarakçı Z, Selçuk Ş, Şahin K, Coşkun H 2003. Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 15-21.
 • Terin M 2014. Dünya Süt ve Süt Ürünleri Üretim, Tüketim, Fiyat ve Ticaretindeki Gelişmeler. Iğdır Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Iğdır Univ. J. Inst. Sci Tech. 4(3): 53-63.
 • Terin M, Bilgiç A, Güler Oİ, Yavuz F 2015. Türkiye’de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı. Tarım Bilimleri Dergisi, 21 (4): 500-515.
 • Topbaş Bıyıklı E 2011. Konya İli 10-15 Yaş Aralığındaki İlköğretim Öğrencilerinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı, Laktoz Sindirim Güçlüğü Ve İntoleransı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 125 s.
 • TÜİK 2017. Türkiye İstatistik Kurumu Verileri. www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
 • TÜİK 2018. Türkiye İstatistik Kurumu Verileri. www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
 • Yayar R 2012. Consumer characteristics influencing milk consumption preference. The Turkey case. Theoretical and Applied Economics, 7(7): 25-42.
 • Yazıcı ME 2016. Kırşehir İlinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Algılarının Belirlenmesi. T.C. Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı, 155 s. Kırşehir.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-6734-4962
Author: Ersin KARAKAYA (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9610-2578
Author: Semiha KIZILOĞLU
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 18, 2018
Acceptance Date : January 25, 2021
Publication Date : December 31, 2018

APA Karakaya, E , Kızıloğlu, S . (2018). Bingöl İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 12-21 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.504487