Year 2019, Volume 22 , Issue 3, Pages 354 - 359 2019-06-30

The Effect of Salt Stress on the Germination and Seedling Growth Parameters of a Selected Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Genotype
Tuz Stresinin Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Seçilmiş Genotipinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri

Gürkan DEMİRKOL [1] , Nuri YILMAZ [2] , Özlem ÖNAL AŞCI [3]


Stress factors in crop production cause a decrease in crop yield. Salinity is one of the most important abiotic stress factors that decrease yield and quality. This study was conducted to determine the salinity tolerance of forage pea genotype. The salinity stress was arranged with different NaCl concentrations (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 and 300 mM). The experiment was conducted as a  randomized complete block design with ten replications. In the study, germination rate, mean germination time, the length of radicula and plumula, radicula fresh and dry weight, plumula fresh and dry weight were determined. Results showed that, salt stress caused significant differences in all parameters. As a result, the studied genotype was found to be resistant to salt doses below 90 mM.

Bitkisel üretimde stres faktörleri verimde azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışma, yemlik kullanıma uygun olduğu belirlenen yem bezelyesi genotipinin tuzluluğa toleransını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada farklı NaCl dozları (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 ve 300 mM) uygulanmıştır. Deneme Tesadüf Parselleri Deneme desenine göre 10 tekrarlı olarak kurulmuştur. Çalışmada, çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, radikula ve plumula uzunluğu, radikula ve plumula taze ağırlığı ile radikula ve plumula kuru ağırlığı incelenmiştir. Araştırmada, tuz stresi tüm parametrelerde istatistiki olarak anlamlı bir farka sebep olmuştur. Sonuç olarak çalışılan genotipin 90 mM’ın altındaki tuz dozlarına dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.

 • Acar R, Yorgancılar M, Atalay E, Yaman C 2011. Farklı Tuz Uygulamalarının Bezelyede (Pisum sativum L.) Bağıl Su İçeriği, Klorofil ve Bitki Gelişimine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(3): 42-46.
 • Açıkgöz E 2001. Yem bitkileri (3. Baskı). Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayın No:182. 584 s, Bursa.
 • Ahmad P, Azooz MM, Prasad MNV 2013. Salt Stress in Plants. Heidelberg: Springer.
 • Athar HUR, Khan A, Ashraf M 2009. Inducing Salt Tolerance in Wheat By Exogenously Applied Ascorbic Acid Through Different Modes. Journal of Plant Nutrition, 32(11): 1799-1817.
 • Aydın İ, Atıcı Ö 2015. Tuz Stresinin Bazı Kültür Bitkilerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2): 1-15.
 • Day S, Kaya MD, Kolsarıcı Ö 2008. Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotiplerinin Çimlenmesi Üzerine NaCl Konsantrasyonlarının Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 230-236.
 • Demirkol G 2017. Yerel Bezelye Populasyonlarının Karakterizasyonu ve Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi, 110 s.
 • Ekmekçi E, Apan M, Kara T 2005. Tuzluluğun Bitki Gelişimine Etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 20(3): 118-125.
 • FAO 2018. http://www.fao.org/statistics/databases/en/ Erişim tarihi: 06.11.2018.
 • Julkowska MM, Hoefsloot HCJ, Mol S, Feron R, Boer G-J de, Haring MA, Testerink C 2014. Capturing Arabidopsis Root Architecture Dynamics With ROOT-FIT Reveals Diversity in Responses to Salinity. Plant Physiology, 114(1): 1-39.
 • Kuşvuran S 2010. Ion Regulation in Different Organs of Melon (Cucumis melo) Genotypes Under Salt Stress. International Journal of Agriculture and Biology, 14(1): 141-144.
 • Matthews S, Khajeh-Hosseini M 2007. Length of The Lag Period Of Germination and Metabolic Repair Explain Vigour Differences In Seed Lots of Maize (Zea mays). Seed Science and Technology, 35(1): 200-212.
 • Okçu G, Kaya MD, Atak M 2005. Effects of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Pea (Pisum sativum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(4): 237-242.
 • Önal Aşcı Ö 2011. Salt Tolerance in Red Clover (Trifolium pratense L.) seedlings. African Journal of Biotechnology, 10(44): 8774-8781.
 • Önal Aşcı Ö, Üney H 2016. Farklı Tuz Yoğunluklarının Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Çimlenme ve Bitki Gelișimine Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 5(1): 29-34.
 • Şentürk B, Sivritepe H 2015. Bezelye (Pisum sativum L.) Tohumlarında NaCl ile Yapılan Priming Uygulamaları için En Uygun Protokolün Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2): 95-105.
 • Petrović G, Jovičić D, Nikolić Z, Tamindžić G, Ignjatov M, Milošević D, Milošević B 2016. Comparative Study of Drought and Salt Stress Effects on Germination and Seedling Growth of Pea. Genetika, 48(1): 373-381.
 • Rewald B, Shelef O, Ephrath JE, Rachmilevitch S 2013. Adaptive Plasticity of Salt-Stressed Root Systems. In Ecophysiology and Responses of Plants Under Salt Stress (pp. 169-201). Springer, NY.
 • Taiz L, Zeiger E 2002. Plant Physiology. 3rd edition, Sinauer Associates Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA, 690p.
 • Tekeli AS, Ateş E 2003. Yield and Its Components in Field Pea (Pisum arvense L.) Lines. Journal of Central European Agriculture, 4(4): 313-317.
 • Turhan A, Șeniz V 2010. Salt Tolerance of Some Tomato Genotypes Grown in Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8(3-4): 332-339.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0033-8039
Author: Gürkan DEMİRKOL (Primary Author)
Institution: Ordu Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0597-6884
Author: Nuri YILMAZ
Institution: Ordu Üniversitesi

Orcid: 0000-0002-9487-9444
Author: Özlem ÖNAL AŞCI
Institution: Ordu Üniversitesi

Dates

Application Date : August 28, 2018
Acceptance Date : January 30, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Demi̇rkol, G , Yılmaz, N , Önal Aşcı, Ö . (2019). Tuz Stresinin Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Seçilmiş Genotipinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (3) , 354-359 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.455439