Year 2019, Volume 22 , Issue 3, Pages 421 - 429 2019-06-30

Patlıcan Tohumlarında Bitki Büyüme Düzenleyici Rizobakteri Uygulamalarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.: Fr.) Hastalığına Etkileri
Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Treatments of Eggplant Seeds Against Grey Mold (Botrytis cinerea Pers.: Fr.) Disease

Hacer Handan ALTINOK [1] , Gülperi ÇİFÇİ [2]


Ülkemizde örtü altı patlıcan (Solanum melongena L.) üretiminde kurşuni küf hastalığı (Botrytis cinerea Pers.) önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, kurşuni küf hastalığına karşı bazı bitki gelişme düzenleyici rhizobakterilerin etkinlikleri araştırılmıştır. Bacillus spp. (B379c, B10a ve 76A-1) ve Pseudomonas spp. (P07-1, P07-4 ve 85A-2) izolatları in vitro koşullarda B. cinerea’nın (Bc-TR07) miseliyal gelişimini %21-33 oranında engellemiştir. PGPR izolatları arasında P. aeruginosa (P07-1), saksı denemelerinde sadece patojen inokulumu içeren pozitif kontrole göre %58.1 etki oranı ile en başarılı izolat olarak belirlenmiştir. Bu izolat bazı bitki gelişim parametrelerini de benzer şekilde önemli oranda arttırmıştır. P07-1 izolatı, patojen inokulasyonundan 72 saat sonra patlıcan bitkilerinde toplam prolin içeriğini pozitif kontrole göre %27.0 oranında artırırken, aynı sürede savunma enzimlerinden katalaz (CAT) ve peroksidazı (POX) sırasıyla %22.8 ve %27.7 oranında artırmıştır. Bu izolatı CAT ve POX enzim aktiviteleri açısından sırasıyla P. putida (P11-4) ve B. amyloliquefaciens (76A-1) takip etmiştir. Test edilen PGPR izolatlarının başlıca hastalık baskılama mekanizmalarının, bitki büyüme düzenleyici ve dayanıklılığı uyarıcı özellikleri olduğu belirlenmiştir 

Grey mold disease of eggplant (Botrytis cinerea Pers.) causes serious yield losses on eggplant (Solanum melongena L.) production in greenhouses in Turkey. In this study, effects of some plant growth regulating rhizobacteria against grey mold disease were investigated.Bacillus spp. (B379c, B10a and 76A-1) and Pseudomonas spp. (P07-1, P07-4 and 85A-2) isolates inhibited mycelial development of B. cinerea (Bc-TR07) under in vitro conditions at varying rates (21-33%). Among the PGPR isolates, P. aeruginosa (P07-1) was found as the most successful isolate in pot experiments with an efficiency rate of 58.1%, compared to positive control containing only pathogen inoculum. Similarly, this isolate significantly increased some plant growth parameters. The P07-1 isolate resulted a 27.0% increase in total proline content of eggplants 72 h after pathogen inoculation, and in the same period, defense enzymes catalase (CAT) and peroxidase (POX) were also increased 22.8% and 27.7% respectively, compared to positive control. This isolate was followed by P. putida (P11-4) and then B. amyloliquefaciens (76A-1) by means of CAT and POX enzymes activity. The major disease suppression mechanisms of the tested PGPR isolates were identified as their plant growth regulation and resistance induction abilities.

 • Altınok 2012. Antalya ve Mersin ili örtü altı patlıcan ekim alanlarında kurşuni küf ve beyaz çürüklük hastalıklarının yaygınlık oranlarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52(2): 163-173.
 • Altınok HH, Can C 2010. Characterization of Fusarium oxysporum f. sp. melongenae isolates from eggplant in Turkey by pathogenicity, VCG and RAPD analysis. Phytoparasitica, 38(2): 149-157.
 • Altinok HH, Dikilitas, M 2014. Antioxydant response to biotic and abiotic inducers for the resistance against Fusarium wilt disease in eggplant (Solanum melongena L.). Acta Botanica Croatica, 73(1): 79-92.
 • Altinok HH, Dikilitas M, Yildiz HN 2013. Potential of Pseudomonas and Bacillus isolates as biocontrol agents against Fusarium wilt of eggplant. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27(4): 3952-3958.
 • Amer GA, Utkhede RS 2000, Development of formulations of biological agents for management of root rot of lettuce and cucumber. Canadian Journal of Microbiology, 46: 809-816.
 • Anderson AJ, Guerra D 1985. Responses of bean to root colonization with Pseudomonas putida in hydroponic system. Phytopathology, 75: 992-995.
 • Anonim, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 28.12.2016).
 • Arfaoui A, Sifi B, Boudabous A, El Hadrami I, Cherif M 2006. Identification of Rhizobium isolates possessing antagonistic activity aganist Fusarium oxysporum f.sp. ciceris, the causal agent of fusarium wilt of chickpea. Journal of Plant Pathology, 88(1): 67-75.
 • Bates LS, Waldren RP, Teare ID 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207.
 • Benhamou N, Garand C, Goulet A 2002. Ability of nonpathogenic Fusarium oxysporum strain Fo47 to induce resistance against Pythium ultimum infection in cucumber. Applied and Environmental Microbiology, 68(8): 4044-4060.
 • Bolwell GP, Daudi A 2009. Reactive oxygen species in plant-pathogen interaction. (Signaling and communication in plants. Ed. del Rio LA, Puppo A). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 113-133.
 • Bora T, H Özaktan 1998. Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaş. Prizma Matbaası, İzmir, 205s.
 • Borden S, Higgins VJ 2002. Hydrogen peroxideplaysacriticalrolein thedefenseresponse of tomato to Cladosporium fulvum. Physiological and Molecular Plant Pathology, 61: 227-236.
 • Campbell CL, Madden LV 1990. Introduction to plant disease epidemiology. New York: John Wiley and Sons Inc.; 1990. Temporal analysis of epidemics. I: description and comparison of disease progress curves; pp. 161-202.
 • Cattelan ME, Hartel PG, Fuhrmann JJ 1999. Screnning of plant growth-promoting rhizobacteria to promote early soybean growth. Soil Science Society of America, 63: 1670-1680.
 • Cvikorová M, Hrubcová M, Vágner M, Machácková I, Eder J 1994. Phenolic acids and peroxidase activity in alfalfa (Medicago sativa) embryogenic cultures after ethephon treatment. Physiologia Plantarum, 91: 226-233.
 • Dik A J, Elad Y 1999. Comparison of antagonists of Botrytis cinerea in greenhouse-grown cucumber and tomato under different climatic conditions. European Journal of Plant Pathology, 105: 123-137.
 • Domsch KH, Gams W, Anderson T 1993. Compendium of soil fungi, New York, Academic Press.
 • Elad Y, Williamson B, Tudzynski P, Delen N 2004. Botrytis spp. and systems-an introduction. (Botrytis, biology, pathology and control, Ed. Elad Y, Williamson B, Tudzynski P, Delen N). Kluwer Academic Publisher, Netherland, 1-8p.
 • Epton HAS, Richmond DV 1980. Formation, structure and germination of conidia. (The Biology of Botrytis, Ed. Coley-Smith JR, Vcrhoeff K, Jarvis WR). Academic Press, London. 41-43p.
 • FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Statistics Division. http://www.fao.org/faostat. (Erişim Tarihi Temmuz 2017).
 • Glick B 1995. The enrichment of plant growth by free living bacteria. Canadian Journal of Microbiology, 41:109-117.
 • Hallman J, Quadt-Hallman A, Marfee WF, Kloepper JM 1997. Bacterial endophytes in agricultural crops. Canadian Journal of Microbiology, 43: 895-914.
 • Harman GE, Howell CR, Vitebo A, Chet I, Lorito M 2004. Trichoderma species-Opportunistic, avirulent palt symbionts. Nature Reviews Microbiology, 2: 43-56.
 • Hugerford CW, Pitts R 1953. The Sclerotinia disease of beans in Idaho. Phytopathology, 43: 519-521.
 • Hynes RK, Lazarovits G 1989. Effect of seed treatment with plant growth promoting rhizobacteria on the protein profiles of intercellular fluids from bean and tomato leaves. Canadian Journal of Plant Pathology, 11: 191.
 • Jarvis WR 1977. Botryotinia and Botrytis species: Taxonomy, physiology and pathogenicity, a guide to the literature. Monograph, No. 15, Canada Department of Agriculture, Ottawa, Canada.
 • Jones JD, Dangl JL 2006. The plant immune system. Nature, 444: 323-329.
 • Kaygısız H. 2000. Bitkisel üretimde hastalıklar. Hasat Yayınları, Hasat Yayımcılık Ltd. Şti, İstanbul.
 • Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA 2008. “Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi”, 10th Edn CAB International, Wallingford, UK.
 • Landa BB, Navas-Cortés JA, Jiménez-Díaz RM 2004. Integrated management of Fusarium wilt of chickpea with sowing date, host resistance, and biological control. Phytopathology, 94: 946-960.
 • Milosevic N, Slusarenko AJ. 1996. Active oxygen metabolism and lignification in the hypersensitive response in bean. Physiological and Molecular Plant Pathology, 49: 143-158.
 • Milus E, Rothrock C 1997. Efficacy of bacterial seed treatments for controlling Pythium root rot of winter wheat. Plant Disease, 81: 180-184.
 • Ozan S, Aşkın A 2006. Orta Anadolu bölgesi örtü altı sebze alanlarında görülen fungal hastalıklar üzerine çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 46(1-4): 65-74.
 • Özaktan H, Bora T, Göre E, 2001. Domates bakteriyel benek hastalığına karşı sistemik dayanıklılığın uyarılmasında (SIR) rizobakterilerin rolü üzerinde ilk gözlemler. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 3-8 Eylül 2001 Tekirdağ.
 • Özaktan H, Aysan Y, Yıldız F, Kınay P 2010. Fitopatolojide biyolojik mücadele. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1(1): 61-78
 • Scher FM, Baker R 1982. Effect of Pseudomonas putida and synthetic iron chelator on induction of soil Suppressivenes to Fusarium wilt pathogens. Phytopathology, 72: 1567-1573.
 • van Loon LC, Bakker PA, Pieterse CMJ 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36: 453-483.
 • van Steekelenburg NV 1976. Fusarium wilt of eggplant in the Netherlands. The Journal of Plant Pathology, 82: 5, 191-192.
 • Wei G, Kloepper JW, Tuzun S 1996. Induction of systemic resistance to cucumber diseases and increases plant growth by plant growth-promoting rhizobacteria under field conditions. Phytopathology, 86: 221-224.
 • Yildiz HN, Altinok HH, Dikilitas M 2012. Screening of rhizobacteria against Fusarium oxysporum f. sp. melongenae, the causal agent of wilt disease of eggplant. African Journal of Microbiology Research, 6(15): 3700-3706.
 • Yunis H, Shteinberg D, Elad Y, Mahrer Y 1994. Qualitative approach for modeling outbreaks of grey mould epidemics in non-heated cucumber greenhouses. Crop Protection, 13: 99-104.
 • Yücel S, 1994. Akdeniz Bölgesi örtü altı sebze alanlarında görülen fungal hastalıklar. Bitki Koruma Bülteni, 34: 1-2.
 • Ziogas B N, Markoglou AN, Spyropoulou V 2005. Effect of phenylpyrrole-resistance mutations on ecological fitness of Botrytis cinerea and their genetical basis in Ustilago maydis. European Journal of Plant Pathology, 113: 83-100.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-4267-1107
Author: Hacer Handan ALTINOK (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2568-9647
Author: Gülperi ÇİFÇİ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 6, 2018
Acceptance Date : March 4, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Altınok, H , Çi̇fçi̇, G . (2019). Patlıcan Tohumlarında Bitki Büyüme Düzenleyici Rizobakteri Uygulamalarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.: Fr.) Hastalığına Etkileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (3) , 421-429 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.492824