Year 2019, Volume 22 , Issue 3, Pages 399 - 406 2019-06-30

Effect of Sucrose Rates in Propagation of Summer Snowflakes
Göl Soğanı Çoğaltımında Sakkaroz Oranlarının Etkisi

Özgür KAHRAMAN [1]


Leucojum aestivum L. is one of the species that is allowed to be exported in natural flower bulbs with quota limitation from production. By the regulation, summer snowflakes with above 7.5 cm bulb circumference are allowed to be exported. Increasing the bulblet circumference of the bulblet obtained from propagation in a short period of time is important for the protection of natural spreading summer snowflakes. This experiment was conducted to determine the effects of different sucrose ratios on bulblet formation and development. Summer snowflakes bulbs with 8.5 cm length were cleaned and divided longitudinally into four parts. The segments were placed in black polyethylene bags filled with 3 liters of perlite and then 2 more liters of perlite was added to the bag. Each bag maintained with 10 segments. The bags were irrigated with tap water (control), 1% sucrose containing and 2% sucrose containing water, respectively, and they were incubated for 12 weeks. After incubation; the effect of different sucrose ratios on the rate of bulblet formation, bulblet length, bulblet diameter, bulblet weight, bulblet number, root number and root diameter were found insignificant. However, the effect on root length was found to be significant with 95% confidence. The bulblet weight varied from 1.07 g to 1.23 g and the bulblet diameter ranged from 8.67 mm to 9.37 mm. The highest root length (30.39 mm) was found in 1% sucrose treatment.

Leucojum aestivum L. doğal çiçek soğanları içinde ihracatına üretimden kota sınırlaması ile izin verilen türlerden birisidir. Yönetmelikle soğan çevre uzunluğu 7.5 cm üzerindeki göl soğanlarının ihracatına izin verilmektedir. Çoğaltmadan elde edilen yavru soğanların kısa sürede soğan çevre uzunluğunun arttırılması doğal yayılış gösteren göl soğanların korunması yönünden önemlidir. Bu çalışma, göl soğanı üretiminde farklı sakkaroz oranlarının yavru soğan oluşumu ve gelişimi üzerine etkilerini saptamak için gerçekleştirilmiştir. 8.5 cm çevre uzunluğuna sahip göl soğanları temizlendikten sonra boylamasına dört parçaya bölünmüş. Elde edilen parçacıklar 3 litre perlitle dolu siyah plastik torbalara yerleştirilmiş ve üzerine 2 litre perlit ilave edilmiştir. Her torbada 10 parçacık yer almıştır. Torbalara musluk suyu (kontrol), % 1 sakkaroz ve % 2 sakkaroz içeren sulama suyu verilmiş ve parçacıklar 12 hafta inkübasyonda tutulmuştur. İnkübasyon sonrasında; farklı sakkaroz oranlarının yavru soğan oluşturma oranı, yavru soğan boyu, yavru soğan çapı, yavru soğan ağırlığı, yavru soğan sayısı, kök sayısı ve kök çapı üzerine etkisi önemsiz bulunurken, kök uzunluğu üzerine etkisi % 95 güvenle önemli bulunmuştur. Yavru soğan ağırlığı 1.07 g ile 1.23 g, yavru soğan çapı 8.67 mm ile 9.37 mm arasında elde edilmiştir. En yüksek kök uzunluğu (30.39 mm) % 1 sakkaroz uygulamasında gerçekleşmiştir.

 • Aksu E, Görür G, Çelikel FG 1998. Kardelenin (Galanthus elwesii Hook.) Bölme (chipping) Yöntemi ile Üretilmesi Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Ekim, Yalova.
 • Aksu E, Eren K, Kaya E 2002. İhracatı Yapılan Doğal Çiçek Soğanları. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yayın No:84, Yalova, 39s.
 • Aksu E, Çelikel FG 2003. The Effect of Initial Bulb Size on Snowdrop (Galanthus elwesii Hook.f.) Bulb Propagation by Chipping. Acta horticulturae, 598: 69-72.
 • Anonim 2017. Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/49). Resmi Gazete, Sayı: 30286, 30 Aralık.
 • Avcı M 1993. Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve Anadolu Diagonali’ne Coğrafi Bir Yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi, 28: 225-248.
 • Avcı M 2005. Çeşitlilik ve Endemizm Açısında Türkiye’nin Bitki Örtüsü. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 13: 27-55.
 • Avcı M 2014. Türkiye’nin Bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan Değerlendirmesi. (Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları-I. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Yapım: CTA Ltd., Ed. Akkemik Ü) 28-53.
 • Çiçek E, Çetin B, Özbayram AB, Türkyılmaz H 2013. Kurutma, Çimlendirme Sıcaklığı ve Saklamanın Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14(2): 245-252.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT 2012. Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, Flora Dizisi 1, İstanbul, 1290s.
 • Kebeli F, Çelikel FG 2013. Doğal Nergis Soğanlarının Dilimleme Yöntemi ile Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs, Yalova.
 • Seyidoğlu N, Zencirkıran M 2008. Vegetative Propagation of Sternbergi lutea (L.). Ker–Gawl. Ex. Sprengel (Winter Daffodil) by Chipping Techniques. Journal of Biological Science, 5: 966-969.
 • Seyidoğlu N 2009. Leucojum aestivum L’nin Parçacık Tekniği ile Üretimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16): 7-11.
 • Özhatay N 2013. Türkiye’nin Süs Bitkileri Potansiyeli: Doğal Monokotil Geofitler. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs, Yalova.
 • Zencirkıran M 2002. Geofitler. Uludağ Rotary Derneği Yayınları, No:l, Bursa, 105s.
 • Zeybekoğlu E, Özzambak ME 2013. Bazı Doğal Nergisler ve Kültür Nergislerinde Vegetatif Çoğaltım Tekniklerinin Kullanımı. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs, Yalova.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-1336-9942
Author: Özgür KAHRAMAN (Primary Author)
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 10, 2018
Acceptance Date : March 4, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Kahraman, Ö . (2019). Göl Soğanı Çoğaltımında Sakkaroz Oranlarının Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (3) , 399-406 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.494389