Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 965 - 971 2019-12-31

Hasta Siraz Balıklarında (Capoeta capoeta )Görülen Ko-Enfeksiyonun Tanımlanması
Determination of Co-infection in Diseased Seven khramulya (Capoeta capoeta)

Tulay AKAYLI [1] , Cigdem URKU [2] , Erol Rustu BOZKURT [3]


Bu çalışma, hasta siraz balıklarında (Capoeta capoeta) görülen ölümlerin nedenini belirlemek ve tespit edilen etkenlerin balık dokusunda meydana getirdiği hasarı tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Dış bakıda balıkların yüzgeçlerinde ve karın bölgesinde hemoraji, yanı sıra solungaçlarda nekroz, renkte koyulaşma ve pullarda dökülme tespit edilirken, içbakıda ise abdominal boşlukta kanlı ve kokulu bir sıvının olduğu ayrıca iç organlarda nekroz, dalakta büyüme ve iç organlarda hiperemi ve hemoraji tespit edilmiştir. Parazitolojik muayene sonucunda, incelenen hasta balıkların solungaçlarında Gyrodactylus sp. derisinde ise Trichodina sp. parazitlerine rastlanılmıştır. Bakteriyolojik olarak izole edilen bakteriler Aeromonas hydrophila, Vibrio fluvialis, Staphlococcus warneri ve S. capitis olarak identifiye edilmiştir. Histopatolojik olarak, epikardiyum da kalınlaşma, miyopati, böbrek dokusunda periglomerular ve tübüler ödem, melanomakrofaj ve hemosiderin odakları yanı sıra inflamasyon hücrelerinin infiltrasyonu, karaciğerde hiperemi, infilamasyon hücrelerinin filtrasyonu gözlenmiştir. Bu çalışma ile hasta siraz balıklarının karma enfeksiyonundan ilk kez hastalık etkeni olarak A. hyrophila, V. fluvialis, S. warneri ve S. capitis izole ve identifiye edilmiş ayrıca bu patojen bakterilerin dokularda meydana getirdiği patolojik değişiklikler detaylı bir şekilde araştırılmıştır.

This study was conducted identify the cause of mortality in diseased Seven khramulya (Capoeta capoeta) and to determine the damage to the fish tissue caused by the agents identified. While hemorrhage on the fins and abdominal region of diseased fish, necrosis in gills, darkening color and loss of scales were externally determined, the presence of bloody and smelling liquid in the abdominal cavity, necrosis of visceral organs, splenomegaly, hyperemia and hemorrhage in the visceral organs were internally observed. As a result of the parasitological examination, Gyrodactylus sp. were found on the gills of the diseased fish, and Trichodina sp. were found on their skin. Bacteriologically, isolated bacteria were identified as Aeromonas hydrophila, Vibrio fluvialis, Staphylococcus warneri and S. capitis. Histopathologically, thickening of epicardium in heart tissue, myopathy, periglomerular and tubular edema melanomacrophage and hemosiderin foci, the infiltration of inflammatory cells in the kidney, hyperemia, infiltration of inflammatory cells in the liver were observed. A. hydrophila, V. fluvialis, S. warneri, and S. capitis were first isolated and identified as disease agents from the co-infection in diseased Seven khyramulya, and furthermore, pathological changes in tissues caused by these pathogenic bacteria were investigated in detail.

 • Adanır, D, Turutoglu H 2007. Isolation and antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila in a carp. Bulletin of the Veterinary institute in Pulawy, 51, 361-364.
 • Akaylı T, Ürkü Ç, Başaran B 2011. Kültür Balıklarında Staphylococcus cohnii subsp. cohnii Enfeksiyonu. Aquatic Sciences and Engineering, 26(2), 1-12.
 • Asmat GS 2001. Trichodina porocephalusi sp. n. (Ciliophora: Trichodinidae) from an Indian flatheads leeper, Ophiocaraporo cephalus (Valenciennes) (Eleotrididae). Acta Protozoologica, 40(4): 297-302.
 • Austin B, Austin DA 2016. Bacterial fish pathogens, diseases of farmed and wild fish. 6th edition. Springer, Dordrecht. 978-3-319-32674-0. 119-131 pp.
 • Blanc MP, Banarescu J, Gaudet L, Hureu JC 1971. European Inland Water Fish. A Multilingual Catalogue. FAO, Fishing News Ltd, London, England, 187pp.
 • Bohai X, Zhan Y, Yushen W, Taozhen C 1993. Studıes on the taxonomy of pathogenic bacteria of the bacterial hemorrhagic septicemia in cultured fıshes in freshwater. Acta Hydrobiologica Sinica, 3 (English Abstract).
 • Buller NB 2004. Bacteria from fish and other aquatic animals: A practical identification manual. CABI Publishing, UK. 75-124 pp.
 • Bullock AM 1978, Laboratory Methods in Fish Pathology. London, Bailliere Tindall, pp. 235-267.
 • Culling CFA 1963, Handbook of histopatological tecniques (İncluding museum tecnique). Second education, Butterworth and Co. PublisherLtd, pp. 25-97.
 • Dar GH, Dar SA, Kamili AN, Chishti MZ, Ahmad F 2016. Detection and characterization of potentially pathogenic Aeromonas sobria isolated from fish Hypophthalmichthys molitrix (Cypriniformes: Cyprinidae). Microbial Pathogenesis, 91: 136-140.
 • Demir O 2017. Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(1): 88-98.
 • Demirsoy A 1997. Yaşamın Temel Kuralları (Omurgalılar/Anamniyota). Hacettepe University Publications. Vol. 3, Ankara, Turkey. 684 pp
 • Durborow R.M., 2003. Protozoan Parasites. SRAC Publication, no. 4701.
 • Geldiay R, Balık S 1996. Freshwater fishes of Turkey. Ege University Publications, No: 97, Izmir, Turkey, 520 pp.
 • Guz L, Kozinska A 2004. Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila and A. sobria isolated from farmed carp (Cyprinus carpio L.). Bulletin of the Veterinary Institude in Pulawy 48: 391-395.
 • Gündüz F, Çoban MZ, Yüksel F, Demirol F, Alpaslan K, Ahmet A 2018. Uzun çayır Baraj Gölü’ndeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Üreme Biyolojisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(1): 51-57.
 • Han-Chang S 2009. Isolation and identification of a pathogenic Vibrio sp. from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix). Freshwater Fisheries, 4.
 • Howes GJ 1991. Cyprinid Fishes: Systematics, biology and explanation (Systematic sand biogeography: An overview, Chapman&Hall, London: Ed. Winfıeld IJ, Nelson JS). 1-33pp.
 • Keskin N, Erk’akan F 1987. Ülkemiz tatlı su balıklarında Ligulosis. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8: 57-70.
 • Koyun M, Atıcı AA 2018. First record of Lernaea cyprinacea (Crustacea: Copepoda) on Capoeta capoeta (Actinopterygii: Cyprinidae) from Karasu Creek (Van) Eastern Anatolia. Biharean Biologist, 12 (2): 70-72.
 • Malek M, Mobedi I 2001. Occurrence of Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819) (Digenea: Clinostomatidae) in Capoeta capoeta gracilis (Osteichthys: Cyprinidae) from Shiroud River, Iran. Iranian Journal of Public Health, 30(3-4): 95-98.
 • Metin S, Kubilay A, Onuk EE, Didinen BI, Yildirim P 2014. First isolation of Staphylococcus warneri from cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 34: 165-174.
 • Monette S, Dallaire AD, Mingelbier M, Groman D, Uhland C, Richard JP, Leighton FA 2006. Massive mortality of common carp (Cyprinus carpio) in the St. Lawrence River in 2001: diagnostic investigation and experimental induction of lymphocyticen cephalitis. Veterinary Pathology, 43(3): 302-310.
 • Nielsen ME, Høi L, Schmidt AS, Qian D, Shimada T, Shen JY, Larsen JL 2001. Is Aeromonas hydrophila the dominant motile Aeromonas species that causes disease outbreaks in aquaculture production in the Zhejiang Province of China?. Diseases of Aquatic Organisms, 46(1): 23-29.
 • Nilsen F 1995. Description of Trichodina hippoglossi sp. from farmed Atlantic halibut larvae Hippoglossus hippoglossus. Diseases of Aquatic Organisms, 21(3): 209-214.
 • Pullin RSV 1986. The world wide status of carp culture. Aquaculture of Cyprinids. INRA, Paris, France, 21-34pp.
 • Raissy M, Ansari M 2012. Parasites of some fresh water fish from Arman driver, chaharmahal va Bakhtyari province, Iran. Iranian Journal of Parasitology, 7(1): 73-.76.
 • Raissy M, Ansari M, Moumeni M, Goudarzi MA, Sohrabi HR, Rashedi M 2010. An epizootic of Ichthyophthiriasis among fishes in Armand River, Iran. Journal of Cell and Animal Biology, 4(10): 150-153.
 • Roberts RJ (2001): The bacteriology of teleosts. 315-321. In: RJ Roberts (Ed), Fish Pathology, WB Saunders, Philadelphia.Sanmartin ML, Fernandez J, Tojo JL, Santamarina MT, Estevez J, Ubeira F 1991. Trichodina sp.:effects on thegrowth of farmed turbot (Scophthalmus maximus). Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 11: 89-91.
 • Sioutas S, Hoffmann RW, Pfeil‐Putzien C, Fischer‐Scherl T 1991. Carp erythrodermatitis (CE) due to an Aeromonas hydrophila infection. Journal of VeterinaryMedicine, Series B, 38(1‐10): 186-194.
 • Timur G, Timur M 2003. Balık Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul, pp. 350-421s.
 • TUİK, (2016). Türkiye İstatistik Kurumu, Haber bülteni. Su Ürünleri, 2015. Sayı 21720.
 • Varvarigos, P. (2001). Gram positive coccobacteria (Micrococcaceae, Streptococcaceae) causingsystemicdisease in intensively farmedfish, Brief review. December. Varvarigose. Athens, Greece. http://www.vetcare.gr/ARTPRES/Gram_positive_cocci.htm. 12.02.2019.
 • Yazıcıoğlu O, Yılmaz M 2011. Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoetasieboldii (Steindachner, 1864)]’nın Beslenme Rejimi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(1): 62-73.
 • Yılmaz H, Aras NM, Haliloğlu Hİ, Yılmaz M 2003. An Investigation on the surumi productıon from siraz “Capoeta capoeta umbla” fish species. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1): 63-67.
 • Yu JH, Han JJ, Kim HJ, Kang SG, Park SW 2010. First report of Aeromonas veronii infection in farmed Israeli carp Cyprinus carpio in Korea. Journal of Fish Pathology, 23(2): 165-176.
Primary Language en
Subjects Biology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-2375-2224
Author: Tulay AKAYLI
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0381-9321
Author: Cigdem URKU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1349-2206
Author: Erol Rustu BOZKURT
Institution: İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 25, 2019
Acceptance Date : May 9, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Akaylı, T , Urku, C , Bozkurt, E . (2019). Determination of Co-infection in Diseased Seven khramulya (Capoeta capoeta) . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 965-971 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.544200