Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 872 - 885 2019-12-31

Türkiye’de Üretilen Bahçe Traktörlerinde Denetim Elemanlari Yerleşim Ergonomisinin Değerlendirilmesi
Ergonomıc Evaluatıon of The Control Layouts of Hortıculture Type Tractors Manufactured in Turkey

Sarp Korkut SÜMER [1] , Ali ÇAĞLAR [2]


Bu çalışmada, Türkiye’de üretilen bahçe traktörlerinin denetim elemanlarının standart ölçülere uygunluğunun ve ergonomisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ölçümlerde TS ISO 4253 ve TS 10279 EN ISO 5353 standartlarından yararlanılmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre, denetim elemanlarının ilgili standartlara uygunluğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konulan ergonomik yaklaşım ve sınırlara göre, traktörlerin denetim elemanları, kullanım kolaylığı bakımından da değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, seçilmiş bahçe traktörlerinin denetim elemanlarının ilgili standarda uygunluğunun %36.8 ile %78.9 arasında değiştiği, önerilen ergonomik sınırlara uygunluğunun ise %75.0 ile %92.9 oranları arasında olduğu belirlenmiştir. Traktörlerde karşılaşılan tehlikeler ve ergonomik risk etmenleri, ilgili standart ve yönetmeliklere uyularak ya da tasarım süreçlerinde alınacak önlemlerle kabul edilebilir düzeylere indirilebilmektedir. Ancak, bu amaca hizmet eden ilgili standardın tüm traktör tiplerini kapsaması nedeniyle, oldukça küçük hacimlere sahip bahçe traktörlerinde, standart gereklerin karşılandığı durumlarda da, ergonomi ve iş güvenliği bakımından çeşitli uygunsuzlukların olduğu belirlenmiştir. İlgili standardın bahçe traktörleri için yeniden gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Objective of this research was to determine the compliance of horticulture type tractors produced in Turkey in terms of their standard sizes and ergonomics. Standards of TS ISO 4253 and TS 10279 EN ISO 5353 were used in the measurements. in order to determine the compliance of the control elements with the related standards.. In addition, according to the ergonomic approach and the limits introduced by various researchers, the control elements of tractors were also evaluated for ease of use. Results indicated that, the compliance of the control elements of the selected horticulture type tractors to the relevant standards varied between 36.8% and 78.9% and that the compliance with the recommended ergonomic limits was between 75.0% and 92.9%. The hazards encountered in tractors and the level of ergonomic risk factors can be reduced to an acceptable level with some compulsory applications (standards and regulations) or with precautions to be taken during the design stage of tractors. However, due to the fact that the relevant standard for this purpose includes all types of tractors, in the case of small sized horticulture tractors, various non-conformities in terms of ergonomics and safety were determined. It c was concluded that the relevant standard should be re-examined for horticulture type tractors.

 • Diebschlag W, Heidinger F, Dupies H, Hartung E, Meiller H 1995. Seat Ergonomics Aspects of Industrial Medicine and Technology Relating to Seat Design. Verlag moderne Industrie, D – 86 895, Landsberg/Lech, Germany.
 • Hunt D 1973. Farm Power and machinery Management. Jawa State University Press, Ames, Iowa.
 • ILO 2000. International Labour Office, Safety and Health in Agriculture. Retrieved September 26, 2016, from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_110193.pdf
 • Koçtürk D, Avcıoğlu AO 2006. Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 12(4):364-368
 • Koçtürk D, Avcıoğlu AO 2010. Ankara Kırsalında Çalışan Kadınların Antropometrik Ölçüleri ve Traktör Sürücü Oturma Yerlerine Uygunluğu, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24(4): 53-59
 • Kumar A, Bhaskar G, Singh JK 2009. Assessment of controls layout of Indian tractors. Applied Ergonomics 40 (2009) 91–102.McCormick EJ 1970. Human Factors Engineering. McGraw-Hill, Inc. New York.
 • Melemez K, Tunay M 2010. Yükleyici Traktör Sürücülerinin Vücut Yapısı Özelliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47(2):145-150
 • Sabancı A 1981. Tarım Traktörlerinin Ergonomik Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Adana.
 • Sabancı A, Sümer SK, 2015. Ergonomi. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., ISBN:978-605-5426-79-8. 3. Baskı. 472 s. Ankara
 • Sabancı A, Sümer SK, Say SM 2012. Endüstriyel Ergonomi. Nobel yayınevi, ISBN: 978-605-133-329-8. Birinci Basım. 261 s. Ankara
 • Sanders MS, Mc Cormick E 1993. Human Factors in Engineering and Design, McGraw-Hill Inc., Seventh Edition, Singapore.
 • Saral A, Onurbaş Avcıoğlu A 2002. Motorlar ve Traktörler. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 1529, Ders kitabı:482, 294s, Ankara.
 • Tezer E 1977. Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Gereksinmesi ve Düzenlenmesi. Çağdaş Tarım Tekniği No: 1, Adana.
 • TSE 2018. TS 10279 EN ISO 5353 Koltuk Referans Noktası Tayininde Kullanılan Tertibat. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TSE 2018. TS ISO 4253 Tarım Traktörlerinde Sürücü Oturağı Boyutları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Velioğlu H, Taşbaş H, Silleli H, Kantaş M, Olum S 2013. Tarım Traktörlerinin 2006/42/AT Makine Direktifine Göre Değerlendirilmesi, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 9(2),159-166
 • Yadav R, Tewari VK 1998. Tractor Operator Workplace Design, A Review. Journal of Terramechanics, India.
 • Yisa MG 2002. Ergonomics of tractors assembled in Nigeria. Biosystems engineering (81)2:169-177.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-7679-6154
Author: Sarp Korkut SÜMER (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5912-5751
Author: Ali ÇAĞLAR
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 25, 2019
Acceptance Date : May 30, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Sümer, S , Çağlar, A . (2019). Türkiye’de Üretilen Bahçe Traktörlerinde Denetim Elemanlari Yerleşim Ergonomisinin Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 872-885 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.544349