Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 296 - 309 2019-12-31

Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Eminium (Blume) Schott (Araceae Juss.) Cinsine Ait Taksonların Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi
Anatomical and Morphological Aspects of The Taxa Belonging to Eminium (Blume) Schott (Araceae Juss.) Family, Which Shows Natural Distrıbution in Şanlıurfa Region

Hasan AKAN [1] , Cahit ÇEÇEN [2] , Mehmet Maruf BALOS [3]


Bu çalışmada, Şanlıurfa’da doğal yayılış gösteren Araceae Juss. Familyasının Eminium (Blume) Schott cinsine ait türlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiştir. Şanlıurfa’da yapılan floristik çalışmada Eminium intortum (Banks & Sol.) Kuntze, E. rauwolffii  (Blume) Schott ve E. spiculatum (Blume) Schott’un doğal yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Toplanan türler herbaryum standartlarına uygun olarak kurutulmuş ve morfolojik ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler ‘Resimli Türkiye Florası’ ve ‘Flora of Turkey’ ile karşılaştırılmıştır. Anatomik çalışmalar parafin yöntemi modifiye edilerek yapılmıştır. Anatomik çalışmalarda el kesitleri de alınmıştır. Çalışılan taksonların kök, skapa ve yaprak anatomileri incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan skape anatomisinde; E. spiculatum ve E. intortum’da epidermisin altında belirli aralıklarla dizilmiş kollenkima hücre kümeleri gözlenmiştir. E. rauwolffii’de kollenkimatik hücre kümeleri gözlenmemiştir. Yaprak anatomisinde her üç türde de Epidermiste stoma hücreleri mezomorf ve amfistomatik’tir. Stoma tipi anomositik ve parasitik stomadır.

In this study, the morphological and anatomical features of the species of the genus Emineum (Blume) Schott belong to Araceae Juss family, were investigated. The floristic study conducted in Şanlıurfa showed that Eminium intortum (Banks & Sol.) Kuntze, E. rauwolffii (Blume) Schott and E. spiculatum (Blume) Schott have a natural distribution in the area.. The collected species were dried according to herbarium standards and morphological measurements were performed. These measurements compared to 'Illustrated Flora of Turkey 'and' Flora of Turkey. Anatomical studies were done by modifying the paraffin method. Hand sections were also taken in anatomical studies. The root, scape and leaf anatomies of the taxa were studied. Scapa and leaf anatomy of the Eminium genus were studied for the first time in this study. In this study, the scape anatomy discussed; in the Eminium spiculatum and E. intortum, collenchymal cell clusters were observed at regular intervals under the epidermis. Collenchymatic cell clusters have not been observed at E. rauwolffii. In all three species of leaf anatomy, stoma cells in the epidermis are mesomorphic and amphistomatic. Stoma type was anomocytic and parasitic stoma.

 • Afifi Fatma U, Rana Abu-Dahab 2012. Phytochemical Screening and Biological Activities of Eminium spiculatum (Blume) Kuntze (Family Araceae). Natural Product Research, 26(9): 878-882.
 • Akan H, Aydoğdu M, Korkut MM, Balos MM 2013. An Ethnobotanical Research of the Kalecik Mountain Area (Şanlıurfa, South-East Anatolia). Biological Diversity and Conservation, 6: 84-90.
 • Akan H, Korkut MM, Balos MM 2008. Arat Dağı ve Çevresinde (Birecik, Şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1): 67-81.
 • Akyol Y, Durmuskahya C, Yetişen K, Kocabaş O, Özdemir C 2018. The Anatomical Studies on Two Biarum (Araceae) species in Turkey. Acta Botanica Hungarica, 60(1-2): 1-12.
 • Alpınar K 1987. Batı Türkiye’nin Arum L. Türlerinin Yöresel Ad ve Kullanışları. VI. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı Bildirileri. Gazi Üniv. Basın Yayın Yüksekokulu Matbaası, Ankara, 287-296.
 • Anonim 2017. Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şanlıurfa İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. 91.
 • Bown D 1988. Aroids: Plants of the Arum Family. Timber Press, USA, 392. Bulletin, 44(3): 383-395.
 • Boyce PC, Croat TB 2011. The Überlist of Araceae, Totals for Published and Estimated Number of Species in Aroid Genera. http://www.aroid.org/ genera/130307uberlist.pdf (Erişim tarihi: 26.02.2019).
 • Bozdağ B, Kocabaş O, Akyol Y, Özdemir C 2016. Bitki Anatomisi Çalışmalarında El Kesitleri İçin Yeni Boyama Yöntemi. Marmara Pharmaceutical Journal, 20: 184-190.
 • Davis PH 1965-1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, Volume 1-9.
 • Davis PH 1984. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh ,Volume 8.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmalar Derneği Yayını 1, İstanbul, 1290.
 • Güner A, Kandemir, A, Menemen Y, Yıldırım H, Aslan S, Ekşi G, Güner I, Çimen AÖ (edlr.) 2018. Resimli Türkiye Florası-2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul, 1054.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Baģer KHC (edlr.) 2000. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh, Vol. 11.
 • Johansen DA 1940. Plant Microtechniqu. McGraw-Hill Book Co, New York, 511.
 • Lobin, Wolfram, Peter Boyce. 1991. Eminium koenenianum (Araceae), A new species from NE Turkey and A Key to The Genus Eminium. Willdenowia 43-51.
 • Mayo SJ, Bogner J, Boyce PC 1997. The Genera of Araceae. Kew: Royal Botanic Gardens, UK, 370.
 • Ozban N, Özmutlu Ö 1991. Mikropreparasyon Yöntemleri. İ.Ü. Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 67-84.
 • Riedl H 1980. Tentative Keys for The Identification of Species in Biarum and Eminium, With Notes on Some Taxa Included in Biarum. Aroideana, 3: 24-31.
 • Tıraş Z 2011. Türkiye Eminium (Blume) Schott (Araceae) Cinsinin Morfolojik, Anatomik, Palinolojik, Nümerik, Sitotaksonomik ve Moleküler Revizyonu. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 140s.
 • Yıldırım H 2018. Eminium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 510. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul
 • Zharylgasina GT, Musina LA, Bagryanskaya IY, Shakirov MM, Tuleuov BI, Shul’ts EE, Adekenov S M 2010. Alkaloids of Eminium lehmannii. Chemistry of natural compounds 46(1): 154-157
Primary Language tr
Subjects Basic Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-3033-4349
Author: Hasan AKAN (Primary Author)
Institution: HARRAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6789-9397
Author: Cahit ÇEÇEN
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9590-5237
Author: Mehmet Maruf BALOS
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks Laboratuvar imkanlarını kullanmamızı sağlayan Dr. Göksal Sezen ve Dr. Hatice Aktaş’a ve maddi desteklerinden dolayı HÜBAK’a (Proje no 17173) teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : February 26, 2019
Acceptance Date : August 22, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Akan, H , Çeçen, C , Balos, M . (2019). Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Eminium (Blume) Schott (Araceae Juss.) Cinsine Ait Taksonların Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 22 (Ek Sayı 2) , 296-309 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.532511