Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 722 - 732 2020-06-30

Determination of Nutrition Status of Leaf and Soil Samples of Pistachio (Pistacia vera l.) Trees in Nizip District of Gaziantep
Gaziantep İli Nizip İlçesi Antepfıstığı Ağaçlarının Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Tuğba BOZGEYİK [1] , Kerim Mesut ÇİMRİN [2]


This study was carried out to determine the nutritional status of pistachio orchards selected from Nizip district of Gaziantep. For this purpose, texture, CaCO3, pH, EC, organic matter, CEC, some macro-micro nutrients and heavy metal content were analyzed in 30 soil samples from two different depths (0-30 cm and 30-60 cm), and some nutrient analysis of some leaves from 15 plant samples taken from the same orchards were performed. According to the findings, the soils in the research area had 63.34% clay, 26.66% clay loam, 6.66% sandy clay loam and 3.34% silty clay texture respectively and that the organic matter contents were determined to be insufficient. Furthermore, 26.66%, 10%, 46.66%, 46.66% and 93.33% of the soils were determined to be insufficient in P, Mg, Fe, Zn, and B contents respectively. No evidence of contamination of heavy metals were found in the soils, while 40% of the leaf samples were found to be deficient in nitrogen, %100 in phosphorus, 93.3% in potassium, 26.6% in iron, 40% in copper,13.33% in manganese and 26.66% in boron.  As a result, the findings indicate that there are nutritional problems in pistachio orchards of Nizip district of Gaziantep. In addition to fertilizing in appropriate dosage and form by increasing the studies in the region, especially the use of organic fertilizers should be encouraged and irrigation must be done during periods of without precipitation.

Çalışma, Gaziantep ili Nizip ilçesini temsilen seçilen antepfıstığı bahçelerinin beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, 0-30 ve 30-60 olmak üzere iki farklı derinlikten 30 adet toprak örneğinde bünye, CaCO3, pH, EC, organik madde, KDK, bazı makro-mikro besin elementleri ile bir kısım ağır metal analizleri ve aynı bahçelerden alınan 15 adet yaprak örneğinde kimi besin elementi analizleri yapılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre, araştırma alanı topraklarının % 63.34’ü kil, % 26.66’sı killi tın, % 6.66’sı kumlu killi tın ve % 3.34’ü ise siltli kil bünyeye sahip olduğu, toprakların tamamının hafif alkalin reaksiyonlu ve tuzsuz sınıfında yer aldığı, organik madde içeriklerinin tümünde yetersiz olduğu belirlenmiştir. Toprakların % 26.66sının fosfor, %10unun magnezyum, % 46.66sının demir, % 46.66sının çinko, % 93.33’ünün bor içeriği yönünden yetersiz olduğu belirlenmiştir. Topraklarda ağır metal açısından  kirliliğe rastlanmazken, yaprak örneklerinin % 40’ının azot, tamamının fosfor, % 93.3’ünün potasyum, % 26.6sının demir, % 40’ının bakır, % 13.33’ünün mangan, % 26.66sının bor içeriği yönünden noksan olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgular, Gaziantep ili Nizip ilçesi antepfıstığı bahçelerinde beslenme sorunları olduğunu göstermektedir. Bölgede çalışmalarının artırılarak uygun doz ve formda gübreleme yanında özellikle, organik gübre kullanımının teşvik edilmesi ve yağışın düşmediği dönemlerde mutlaka sulanma yapılması gerekmektedir.

 • Aktaş M 2005. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. III. Baskı, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No: 1429, Ankara.
 • Anonim 1988. Türkiye Gübreler ve Gübreleme Rehberi. Tar. ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hiz. Gen. Müd. Toprak ve Gübre Araş. Ens. Müd. Genel Yayın No: 151, Teknik Yayınlar No: 59.
 • Anonim 1992. Gaziantep İli Arazi Varlığı. Köy Hiz. Gen. Müd. Yayınları, İl Rapor No: 27.
 • Aydeniz A, Danışman S, Karaçal İ 1982. Gaziantep Fıstıklarında Fosfor Durumu ve Açlığın Giderilmesi (Basılmamış) Ankara.
 • Bilge U, Çimrin KM 2013. Viranşehir-Kızıltepe Karayolu Kenarındaki Topraklarda Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği. Ankara Üniv. Tarım Bil. Der. 19:4, 323-329
 • Bouyoucous G J 1951. A Recalibration of Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of Soils, Agronomy Journal, 43: 434 - 438.
 • Bremner JM 1965. Total Nitrojen. In C.A. Black et al. (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Agronomy 9: 1149-1178. Am. Soc. of Agron. Inc. Madison, Wisconsin, USA.
 • Chapman H D, Pratt P F 1961. Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters, 1 - 309. University of California, Division of Agricultural Sciences, USA.
 • Eryüce N, Taysun A, Uysal H, Dağdeviren İ 1993. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Civarındaki Bazı Eğimli ve Düz Tarım Arazilerinde işlenen Tabakanın Fe, Zn, Mn, Cu içerikleri Ege Üniv. Ziraat Fak. Der. 30 (3): 81-88.
 • FAO 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/ faostat /en/#home, Erişim Tarihi: 07.01.2019.
 • Follet R H, Lindsay W L 1978. Profile Distribution of Zn, Fe, Mn, and Cu in Colorado Soils. Colorado Exp. Station Tech. Bull. S: 110.
 • Hızalan E, Ünal H 1966. Topraklarda Önemli Kimyasal Analizler. A.Ü.Ziraat Fak. Yayınları, 278.
 • Işık Y 2016. Şanlıurfa İli Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Bahçelerinin Mikro Besin İçeriklerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi, Fen Bil. Ens. Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 63s.
 • Jackson M 1958. Soil chemical analysis. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, pg:1 - 498, New Jersey, USA.
 • Kacar B, 1984. Bitki Besleme. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No: 899, 169-175.
 • Kacar B, Katkat V 2007. Bitki Besleme. Nobel Yay. ISBN:978-975-591-834-1. 559s.
 • Kacar B, İnal A 2008. Bitki analizleri, Cilt 1, Nobel yayını, 892 s, Ankara.
 • Karaduman A, Çimrin K M 2016. Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi. 19(2): 117-129.
 • Kızılgöz İ, Kızılkaya R, Seyrek A, Kaptan H 1999. Şanlıurfa Yöresinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Düzeylerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, II. Cilt: 987-994.Şanlıurfa
 • Kızılgöz İ, Tutar E, Sakin E 2009. Bozovada Yaygın Olarak Yetistirilen Antepfıstıgı (Pistacia vera L.). Süleyman Demirel Üniv. Zir. Fak. Der. 4(1):10-15.
 • Kızılgöz İ, Özberk İ 2005. Sulanan Koşullarda Makarnalık ve Ekmeklik Buğdayın Borla Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.. 9-3.
 • Knudsen D, Peterson GA, Pratt PF 1982. Lithium, Sodium and Potassium. Pages 225–246 in A. L. Page et al., eds. Methods of soil analysis, Part 2. Amer. Soc. of Agron, Madison. USA.
 • Lindsay WL, Norvell WA 1978. Development of a DTPA Soil Test for Zn, Fe, Mn, and Cu. Soil Science Society of American Journal, 42: 421 - 428.
 • Olsen SR, Cole CV, Waterable FS, Dean LA 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate. USPA Circular No: 939, Washington D.C.
 • Pratt, PF 1965. Potassium. Method of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, 2nd. Ed, A. L. Page, Amer, Soc, of Argon, Inc, Pub, Argon, Series No: 9.
 • Passioura J B 2002. Soil Conditions and Plant Growth. Plant Cell Env. 25:2,31-318.
 • Richard LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Handbook 60, U. S. Deptartment of Agriculture.
 • Sillanpää M 1990. Micronutrient Assessment at The Country Level: An International Study. In : FAO Soils Bulletin, N. 63.
 • Tekin H, Genç Ç, Kuru C, Akkök F 1985. Antepfıstığının Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Bahçe, 14 (1-2) 47-57.
 • Tekin H, Çağlar G Kuru C, Akkök F 1990. Antepfıstığı Besin Kapsamlarının Belirlenmesi ve En Uygun Yaprak Örneği Alım Zamanının Tespiti. Türkiye 1. Antepfıstığı Sempozyumu Bildiriler. 11-12 Eylül, s.120-138.
 • Tekin H 1992. Gaziantep Yöresinde Topraktan ve Yapraktan Farklı Gübre Uygulamalarının Antepfıstığının Yaprak gelişimi, Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 182 s.
 • Tekin H 1997. Antepfıstığının Toprak ve Yaprağında Bulunması Gereken Besin Elementleri Miktarı Noksanlık Belirtileri ve Giderilmesi. Antepfıstığı Araştıma Entitüsü Müdürlüğü Yayınları, No: 7, 34, Gaziantep.
 • TUİK 2019. Türkiye İstatistik Kurumu (2019) https://biruni.tuik.gov.tr/medas /?kn=92&locale=tr, Erişim Tarihi: 20.06.2019.
 • Tunç E, Özkan A 2010. Gaziantep’in Tarım Topraklarında Erozyon Sorunu ve Bu Konuda Çiftçi Eğitimi. E.Ü. Fen Bil. Ens. Der. 3(2):143-153.
 • Tüzüner A 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 375s.
 • Ülgen N, Ateşalp M 1972. Toprakta Bitki Tarafından Alınabilir Fosfor Tayini, Toprak-su Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Teknik Yayınlar Serisi, Sayı 21, Ankara.
 • Ülgen N, Yurtsever N 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Toprak ve Gübre Araş. Ens. Teknik Yayınları. Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: 66.
 • Viets FG, Lindasy WL 1973. Testing Soils for Zinc, Copper, Manganese and Iron. Wallshand, L.M., Beaton, J.D.(Ed.). Soil Sci. Soc. of Amer. Inc. Medison Visconsin. U.S.A.
 • Wolf B 1971. The Determination of Boron Soil Extracts, Plant Materials, Composts, Manure, Water and Nutrient Solutions. Soil Sci. And Plant Anal. 2(5):363-374.
 • Yıldırım B 2017. Halfeti ve Birecik’te Antepfıstığı (Pistacia vera l.) Yetiştirilen Topraklarda ve Yaprakta Çinko Noksanlığının Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 47s.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-8353-5171
Author: Tuğba BOZGEYİK
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5158-8412
Author: Kerim Mesut ÇİMRİN (Primary Author)
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number (Proje No: 18.YL.051)
Thanks Yazarlar çalışmaya maddi destek sağlayan Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne (Proje No: 18.YL.051) teşekkür ederler.
Dates

Application Date : December 27, 2019
Acceptance Date : February 6, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Bozgeyik, T , Çimrin, K . (2020). Gaziantep İli Nizip İlçesi Antepfıstığı Ağaçlarının Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 722-732 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.665960