Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 678 - 686 2020-06-30

The Role of Social Capital in the Formation of Entrepreneurship Skills on Agricultural Farms
Tarım İşletmelerinde Girişimci Becerilerinin Oluşmasında Sosyal Sermayenin Rolü

Kemalettin AĞIZAN [1] , Zeki BAYRAMOĞLU [2]


Social capital is important in the formation of entrepreneurship, consisting of cultural values of society, confidence, norm and social relations. Accordingly, the main objective of this study was to examine the relationship between the social capital and the entrepreneurial skills of agricultural farms. In accordance with this purpose, the stratified random sampling method was used for sampling. A survey was conducted with 76 agricultural farms determined according to this method. The reliability and validity tests of the scales used in the study were carried out, and the social capital and entrepreneurship skills were divided into dimensions, respectively. A significant relationship was determined by correlation analysis to calculate the degree of binary changes between the dimensions. In order to determine whether there is a significant relationship between social capital and entrepreneurship skills, which is the main aim of the study, structural equality model is established. According to the results of the analysis, it was determined that there was a significant and positive relationship between social capital dimensions and entrepreneurship skills.
Sosyal sermaye, toplumun kültürel değerlerinden, güven, norm ve sosyal ilişkilerinden oluşarak girişimciliğin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Buna göre bu çalışmanın temel amacı sosyal sermayenin ve tarım işletmecilerinin girişimcilik becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda popülasyondan örnek çekmede tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre belirlenen 76 tarım işletmecisi ile anket yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmış olup, sosyal sermaye 5 boyutlu bir yapıya ve girişimcilik becerileri ise 3 boyutlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Boyutlar arasında ikili değişimlerin derecesini hesaplamak için yapılan korelasyon analiziyle boyutlar arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı olan sosyal sermaye ile girişimcilik becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için ise yapısal eşitlik model kurulmuştur. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre sosyal sermaye boyutları ile girişimcilik becerileri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir.
 • Ağızan K 2018. Tarım İşletmelerinde Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 278 sy.
 • Akyazı TE 2014. Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermaye ve Sosyal Ağlar ile İç Girişimcilik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi, 162 sy.
 • Ardahan F 2012. Sosyal Sermaye Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlilik Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 9(2): 773-789.
 • Çekiç İ, Tuba SÇ 2009. Kırsal Kalkınma Açısından Sosyal Sermayenin Öğeleri: Şanlıurfa-Hilvan Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi, 197 sy.
 • Dbeys AD, Engindeniz S 2011. Tarımsal Üretimde Şirketleşme Üzerine Üretici Görüş ve Tutumları: İzmir Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48(3): 191-201.
 • Duman B, Alacahan O 2011. Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda Etniklik. Gaziantep University Journal of Social Sciences 10(1): 181-208.
 • Eşki H 2009. Sosyal Sermaye-Önemi, Üretimi ve Ölçümü-Üzerine Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 278 sy.
 • Göksel A, Aydıntan B, Bingöl D 2010. Örgütlerde Bilgi Paylaşim Davranişi: Sosyal Sermaye Boyutundan Bir Bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65(4): 87-109.
 • Kalaycı Ş 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ankara, Türkiye, 426 sy.
 • Karagül M, Dündar S 2006. Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Akdeniz İİBF Dergisi 6(12): 61-78.
 • Kaya Y 2011. Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi ve Sosyal Sermaye Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Gönüllü Teşekküller Bağlamında Kayseri Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, 143 sy.
 • Keleş Ş 2014. Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Oluşumu Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 106 sy.
 • Keleş Ş, Dilmaç ÖGM, Dikmen A 2015. Sosyal Sermayenin Kırsal Alanda Yaşama İsteği Üzerinde Etkisi: Erzurum Kirsal Alaninda Bir Araştirma. The International New Issues In Social Sciences 1(1): 91-116.
 • Kovacı S, Belke M, Koç A 2009. İktisadi Kalkınmaya Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Sermayenin ve Kurumların Artan Rolü. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, 24-27.
 • Narayan D, Cassidy MF 2001. A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of A Social Capital İnventory. Current sociology 49 (2): 59-102.
 • Oğuz C, Karakayacı Z 2017. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi. Konya, Atlas Akademi, 183 sy.
 • Onyx J, Bullen P 2000. Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of Applied Behavioral Science 36 (1): 23-42.
 • Özdemir AA 2008. Çalışanların İş Tatminlerinin Arttırılmasında Örgütsel Sosyal Sermaye Yeni Bir Belirleyici Olabilir mi?. Yönetim Bilimleri Dergisi 6(1): 77-89.
 • Sharp JS, Smith MB 2003. Social Capital And Farming at the Rural–Urban İnterface: The İmportance of Nonfarmer and Farmer Relations. Agricultural systems 76(3): 913-927.
 • Silva EB, Edwards R 2004. Operationalizing Bourdieu on Capitals: a Discussion on ‘the Construction of the Object’. ESRC Research Methods Programme Working Paper 8.
 • Tarhan O,Selcen S, Peker İ 2016. Girişimcilik Başarı Faktörü Olarak Sosyal Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Ağırlıklandırılması ve Bir Ölçek Önerisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12(1): 177-194.
 • Turgut E 2013. Sosyal Sermaye ve Bilgi Paylaşımı Davranışının Yenilikçilik İklimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, 216 sy.
 • Yamane T 1967. Elementary sampling theory. Prentice Hall 1st Edition, 405 pp.
 • Yetim N 2002. Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi 2(2): 79-92.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-2340-2614
Author: Kemalettin AĞIZAN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3258-3848
Author: Zeki BAYRAMOĞLU
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 7, 2020
Acceptance Date : February 20, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Ağızan, K , Bayramoğlu, Z . (2020). The Role of Social Capital in the Formation of Entrepreneurship Skills on Agricultural Farms . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 678-686 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.671706