Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 981 - 985 2020-08-31

The Effect of Vegetative Periods of Faselya (Phacelia tanacetifolia Bentham) on Hay Yield, Nutrient Content and Methane Production
Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)’nun Vejatatif Dönemlerinin Ot Verimine, Besin Madde İçeriğine ve Metan Üretimine Etkisi

Fatma AKBAY [1] , Adem KAMALAK [2] , Adem EROL [3]


The research was carried out to determine hay yield and nutrient content of Phacelia tanacetifolia Bentham harvested at budding, 50 % of flowering and full flowering stages in 2017 and 2018 in the ecological conditions of Kahramanmaras. According to the results, plant height, fresh hay yield and dry hay yield ranged from 40.03-83.12 cm, 535-1332.3 kg da-1 and 69.36-338.48 kg da-1, respectively. When chemical constituents were taken into consideration, crude ash (HK), crude protein (HP), ether extract (HY), acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) ranged from 14.05-19.17, 6.45-9.65, 2.20-3.05, 25.4-30.63 and 41.49-47.84%, respectively. The gas production, methane production, metabolizable energy (ME) and organic matter digestibility (OMSD) of Phacelia tanacetifolia Bentham ranged from 41.70-48.18 ml, 4.62-5.19 ml, 8.24-9.32 MJ /kg DM and 64.01-74.53 %, respectively. Although plant height, hay yield, cell wall contents increased with increasing maturity, crude protein, metabolizable energy and organic matter digestibility decreased. Therefore, it is recommended that Phacelia tanacetifolia Bentham can be harvested in the first two vegetation periods in order to obtain good quality hay for ruminant animals.

Araştırma, Kahramanmaraş ekolojik koşullarda, 2017-2018 yılı vejetasyon dönemlerinde (tomurcuklanma, %50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme) hasat edilen arı otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) ot verimini ve besin madde içeriğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; bitki boyu 40.03-83.12 cm, yeşil ot verimi 535-1332.3 kg da-1 ve kuru ot verimi 69.36-338.48 kg da-1 arasında değişmiştir. Kimyasal bileşenler incelendiğinde; ham kül (HK) %14.05-19.17, ham protein (HP) %6.45-9.65, ham yağ (HY) %2.20-3.05, asit deterjan lif (ADF) %25.4-30.63 ve nötr deterjan lif (NDF) %41.49-47.84 arasında değişmiştir. Arı otu bitkisinin gaz, metan üretimleri, metabolik enerji (ME) ve organik madde sindirim derecesi (OMSD) sırasıyla 41.70-48.18 ml, 4.62-5.19 ml, 8.24-9.32 MJ /kg DM ve % 64.01-74.53 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Vejetasyon dönemi ilerledikçe bitki boyu ot veriminde ve hücre duvarını oluşturan unsurlarda artış olmasına rağmen ham protein, metabolik enerji ve organik madde sindirim derecesinde düşüşler meydana gelmiştir. Bu yüzden ruminant hayvanlar için iyi kaliteli ot elde etmek amacıyla arı otu ilk iki vejetasyon döneminde hasat edilebileceği önerilir.
 • Açıkgöz E 2001. Yem Bitkileri, 3. Baskı. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını No:182, Bursa.
 • AOAC 2005. Official Methods of Analysis, 18thed. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists.
 • Başbağ M, Saruhan V, Gül İ 2001. Diyarbakır Koşullarında Farklı Tohumluk Miktarlarının Arıotu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’nda Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, GAP 2. Tarım Kongresi (s: 985-992). 24-26 Ekim, 2001, Şanlıurfa.
 • Buxton DR 1996. Quality Related Characteristics of Forages As Influenced By Plant Environment and Agronomic Factors. Animal Feed Science Technol, 59 (1-3), 37–49.
 • Cooke DA 1985. The Effect of Resistant Cultivars of Catch Crops on The Hatching of Heterodera schachtii, Annals of Applied Biology. 106-117.
 • Doyar B 2018. Farklı Biçim Dönemlerinde Faselya (Phacelia Tanacetifolia) Bitkisinin Yem Değeri ve Metan Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı, 40 sy.
 • Goel G, Makkar HPS, Becker K 2008. Effect of Sesbania sesban and Carduus Pycnocephalus Leaves and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L) Seeds and Their Extract on Partitioning of Nutrients From Roughage and Concentrate Based Feeds To Methane. Animal Feed Science Technol. 147(13):72–89.
 • Kamalak A, Kaplan M, Özkan ÇÖ, Atalay Aİ 2014. Vejetasyon Döneminin Yabani Korunga Otunun Potansiyel Besleme Değerine, Metan Üretimine ve Kondense Tanen İçeriğine Etkisi. Harran Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 3(1):1-5.
 • Kaplan M 2013. Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinde Hasat Zamanının Ot Verim ve Kalitesine Etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1):76-80.
 • Lopez S, Makkar HPS, Soliva CR 2010. Screening Plants and Plant Products for Methane Inhibitors. In Vitro Screening of Plant Resources for Extra Nutritional Attributes in Ruminants: Nuclear and Related Methodologies, Ed; Vercoe PE, Makkar HPS, Schlink A, London, New York, USA.
 • Menke KH, Raab L, Salewski A, Steingass H, Fritz D, Schneider W 1979. The Estimation of the Digestibility and Metabolisable Energy Content of Ruminant Feding Stuffs from the Gas Production When They Are Incubated With Rumen Liquor. J. Agric.Sci.93: 217222.
 • Menke KH, Steingass H 1988. Estimation of the Energetic Feed Value Obtained from Chemical Analysis and In Vitro Gas Production Using Rumen fluid. Anim Res Dev. 28:7-55.
 • Okant M 2019. Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham)’nda Farklı Tohum Miktarlarının Bitkisel Özellikleri İle Kalitesi Üzerine Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1): 47-51.
 • Özkan U 2014. Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’nun Önemi, Yetiştirilmesi, Türkiye’de ve Dünyada Yapılan Çalışmalar. Ziraat Mühendisliği Ocak-Haziran 2014 Sayı: 361.
 • Özkan U, Şahin Demirbağ N 2016. Türkiyede Kaliteli Kaba Yem Kaynaklarını Mevcut Durumu. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (1): 23-27.
 • Packer J 1973. The Flight and Foraging Behaviour of the Alkali Bee (Nomina melanderi Ckll.) and the Alfalfa Leaf Cutter Bee (Megachile rotundata F.). Herbage Abstracts, 43 (9) 267, No: 2389.
 • Sağlamtimur T, Tansı V, Baytekin H 1988. Yembitkileri Yetiştirme. Çukurova Üniverstesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:73, Adana
 • SAS 1999. SAS Institute Inc., SAS/STAT User’s Guide, Version 8, SAS INSTITUTE Inc., Cary, NC.
 • Temel S, Tan M 2002. A Research on Determination of Seeding and Cutting Time İn Common Vetch (Vicia sativa L.) Under Erzurum Conditions. Ataturk Universitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (4): 363-368
 • Tyebbes K 1986. The Chrosome Number of Some Flowering Plants. Instutition for Sugarbeet Research, Hilleshög, Landskrona. Sweden. Sf 328-331.
 • Üke Ö, Kale H, Kaplan M, Kamalak A 2017. Olgunlaşma Döneminin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Ot Verimi ve Kalitesi ile Gaz ve Metan Üretimine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimler Dergisi, 20(1): 42-46.
 • Van Soest PJ 1963.The Use of Detergents in the Analysis of Fibrous Feeds. II.A rapid method for the determination of fiberand lignin. J Assoc Officanal Chem. 46: 829–835.
 • Van Soest PJ, Wine RH 1967. The Use of Detergents in the Analysis of Fibrous Feeds. IV. Determination of plant cell wall constituents. J Assoc Offic Anal Chem. 50:50–55.
 • Yıldız C 1999. Ceylanpınar Ovasında Arı Otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bazı Tarımsal Özellikleri ve Tohum Verimine Farklı Ekim Zamanlarının Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 41 sy.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0156-9974
Author: Fatma AKBAY (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0967-4821
Author: Adem KAMALAK
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fkültesi, Zootekni Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3381-8402
Author: Adem EROL
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 7, 2020
Acceptance Date : April 13, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Akbay, F , Kamalak, A , Erol, A . (2020). Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)’nun Vejatatif Dönemlerinin Ot Verimine, Besin Madde İçeriğine ve Metan Üretimine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 981-985 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.686043