Year 2020, Volume 23 , Issue 5, Pages 1308 - 1313 2020-10-31

Çilek Üretiminde Bakteri Uygulamalarının Kaynak Kullanımına Etkisi
The Effect of Bacterial Applications on Resource Utilization ın Strawberry (Fragaria x ananassa duch) Production

Zeki BAYRAMOĞLU [1] , Tuğçe SELVİ [2] , Ahmet EŞİTKEN [3] , Mesude Figen DÖNMEZ [4]


Bu çalışmada çilek yetiştiriciliğinde bakteri uygulamasının girdi kullanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma Antalya’da ısıtmasız çiftçi serasında Festival çilek çeşidi ile yürütülmüştür. Araştırmada çiftçi uygulaması kontrol olarak alınmış ve çiftçinin kullandığı NPK gübre miktarı %33 ve %66 oranlarında azaltılarak gübreleme yapılmıştır. Ayrıca, N fiksetme özelliğine sahip Rhizobium SY55, P çözme özelliğine sahip Bacillus SK63 ve K çözme özelliğine sahip Herbaspirillum SY48 bakteri ırkları 1:1:1 oranında karıştırılarak her gübre seviyesinde bulunan çilek bitkilerinin yarısının kök bölgesine uygulanmıştır. Araştırmada bitki başına ve dekara verim belirlenmiş, dekara gübre kullanım miktarı ve maliyetleri, dekara ve bitki başına gelir hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bakteri uygulamasının gübre kullanım miktarını ve masraflarını azalttığı ve birim başına verimi artırdığı belirlenmiştir. Verim artışına bağlı olarak gelir artışı da belirlenmiştir. Ayrıca üretim maliyetlerini azaltarak gelir artışını sağlaması nedeniyle ürünlerin pazar rekabet gücünü artırdığı belirlenmiştir. Bakteri uygulaması bu özellikleri ile sürdürülebilir tarımın evrensel prensiplerine uygun olduğu söylenebilir. 

In this study, the effect of bacterial application on input utilization in strawberry cultivation was investigated. The study was carried out with Festival strawberry varieties in unheated farmer greenhouse in Antalya. In the research, the farmer application was taken as a control and the amount of NPK (Nitrogen, Phosphor, Potassium) fertilizer used by the farmer was reduced by 33% and 66%. In addition, Rhizobium SY55 with fixing feature of N, Bacillus SK63 with P-solving property and Herbaspirillum SY48 bacterial strains with K-fixing were applied to the root region of half of the strawberry plants at each fertilizer level by mixing 1: 1: 1 ratio. In the study, yield per plant and per decare was determined, the amount and costs of fertilizer used per decare, and per plant were calculated. According to the results, bacterial application decreased amount of fertilizer used and costs and increased the productivity per unit. The increase in income due to the increase in productivity was also determined. In addition, products increased the market competitiveness due to the increase in revenue by reducing the production costs. With these characteristics of bacterial application, it can be said that it is suitable to the universal principles of sustainable agriculture. 

 • Ahemad M, Khan MS 2012. Productivity of greengram in tebuconazole–stressed soil, by using a tolerant and plant growth-promoting Bradyrhizobium sp. MRM6 strain. Acta Physiol. Plant, 34: 245-254.
 • Annapurna K, Ramadoss D, Vithal L, Bose P, Sajad 2011. PGPR bioinoculants for ameliorating biotic and abiotic stresses in crop production. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, Beijing, China, pp:67-72.
 • Anonymous 2019. Yeşil Biyoekonomi. https://nacikgoz. wordpress.com/tag/yesil-biyoekonomi/ Erişim tarihi : 01.02.2019.
 • Bayramoğlu Z, Ağızan K, Tekin M 2018. Türkiye’de Biyoekonomi Girişimciliğinin Tarımdaki Önemi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, Özel Sayı, 21(6): 213-222.
 • Baset Mia MA, Shamsuddin ZH, Wahab Z, Marziah M 2010. Effect of plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) inoculation of tissue-cultures Musa plantlets under nitrogen-free hydroponics condition. Australian Journal of Crop Science, 4(2): 85-90.
 • Biodesic 2011. Bioeconomy Update http://www.biodesic.com/library/Biodesic_2011_ Bioeconomy_Update.pdf (Erişim Tarihi: 12.02.2019).
 • Canbolat MY, Bilen S, Çakmakçı R, Şahin F, Aydın A 2006. Effect of plant growth-promoting bacteria and soil compaction on barley seedling growth, nutrient uptake, soil properties and rhizosphere microflora. Biology and fertility of soils, 42(4): 350-357.
 • Çakmakçi R, Kantar F, Algur ÖF 1999. Sugar beet and barley yields in relation to Bacillus polymyxa and Bacillus megaterium var. phosphaticum inoculation. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 162(4): 437-442.
 • Çakmakcı R 2009. Stres koullarında ACC deaminaz üretici bakteriler tarafından bitki geliiminin teşvik edilmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 109-125.
 • Çakmakcı R, Ertürk Y, Dönmez MF, Erat M, Kutlu M, Sekban R, Haznedar A 2012. Azot fikseri ve fosfat çözücü bakterilerin Muradiye 10 çay klonunda gelime, verim ve besin alımı üzerine etkisi, Tarım Bilimleri Aratırma Dergisi, 5(2): 176-181.
 • Dejordjevic MA, Gabriel DW, Rolfe BG 1987. Rhizobium-the refined parasite of legumes. Annu. Rev Phytopathology, 25: 145-168. Ferreira MCB, Fernandes MS, and Döberenier J 1987. Role of Azospirillum brasilense nitrate reductase in nitrate assimilation by wheat plants. Biol. And Ferti. of Soils, 4: 47-53.
 • Hynes RK, Leung GC, Hirkala DL, Nelson LM 2008. Isolation, selection, and characterization of beneficial rhizobacteria from pea, lentil and chickpea grown in Western Canada. Can. J. Microbiol. 54: 248-258.
 • İmriz G, Özdemir F, Topla İ, Ercan B, Taş MN, Yakışır E, Okur O 2014. Bitkisel Üretimde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri (PDGR)’ler ve Etki Mekanizmaları, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi 12(2): 1-19.
 • Kiper M 2013. Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi: Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar Dünyadan Örnekler Türkiye’de Durum ve Çıkarımlar. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 1.Baskı, 229s.
 • Kloepper JW, Leong J, Teintze M, Scrotch MN 1980. Enhanced plant growth by sideroph-ores produced by plant growth-promoting rhizobacteria, 885-886.
 • Ma Y, Rajkumar M, Vicente JA, Freitas, H 2011. Inoculation of endophytic bacteria on host and non-host plant-effects on plant growth and Ni uptake. J. Hazard. Mater, 195(2011): 230-237.
 • Mayak S, Tirosh T, Glick BR 2004. Plant growth-promoting bacteria confer resistance in tomato plants to salt stress. Plant physiol. Biochem, 42(6): 565-572.
 • Ozturk A, Caglar O, Sahin F 2003. Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 166(2): 262-266.
 • Samancıoğlu A, Yıldırım E 2015. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Bitkilerde Kuraklığa Toleransı Artırmadaki Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 72-79.
 • Semerci A 2016. Tarımsal verimlilik düzeyleri ile Avrupa Birliği-Türkiye tarımı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University) JAFAG, 33(3): 203-213.
 • Sönmez İ, Kaplan M, Sönmez S 2008. Kimyasal gübrelerin çevre kirliliği üzerine etkileri ve çözüm önerileri. Derim, 25(2): 24-34.
 • Sultana T, Pindi PK 2013. Assesment of PGPR bacteria of cotton fields, International Journal of Agricultural Science and Research, 3(1): 207-216.
 • Taşkaya B 2004. Tarım ve çevre. TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü TEAE–Bakış, 5(1): 11-15.
 • Tozlu E, Karagöz K, Babagil GE, Dizikısa T, Kotan R 2012. Effect of some plant growth promoting bacteria on yield, yield components of dry bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Aras 98). J Agric Faculty Atatürk Univ, 43(2): 101-106.
 • Turan M, Gulluce M, Cakmakci R, Oztas T, Sahin F, Gilkes RJ, Prakongkep N 2010. The effect of PGPR strain on wheat yield and quality parameters. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science: Soil solutions for a changing world, Brisbane, Australia, 209-212.
 • Türemiş, N. Ve Ağaoğlu, S. 2013. Çilek. Üzümsü Meyveler (Ed: Ağaoğlu, S., Gerçekçioğlu, R.). Tomurcukbağ Ltd. Şti. Eğitim Yayınları No: 1. Sayfa: 57-117.
 • Vazquez P, Holquin G, Duente ME, Lopez-Cortes A, Bashan Y 2000. Phosphate solubilizing microorganisms associated with rhizosphere of mangroves in a semiarid coastal lagoon. Biol., Fert., Soils, 30: 460-468.
 • Wani PA, Khan MS 2010. Bacillus species enhance growth parameters of chickpea (Cicer arietimum L.) in chromium stressed soils. Food Chem. Toxicol, 48: 3262-3267.
 • Xu J, Kloepper JW, McInroy J, Hu CH, Bonilla R 2011. Isolation and characterization of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria from Arundo donax L. (giant reed). Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, Beijing, China, pp:409-415.
 • Yasmin F, Othman R, Sijam K, Saad MS 2007. Effect of PGPR inoculation on growth and yield of sweet potato. Journal of Biological Sciences, 7(2): 421-424.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-3258-3848
Author: Zeki BAYRAMOĞLU (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9107-4563
Author: Tuğçe SELVİ

Orcid: 0000-0002-6140-7782
Author: Ahmet EŞİTKEN

Orcid: 0000-0002-7992-8252
Author: Mesude Figen DÖNMEZ

Dates

Application Date : October 11, 2019
Acceptance Date : February 24, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Bayramoğlu, Z , Selvi̇, T , Eşi̇tken, A , Dönmez, M . (2020). The Effect of Bacterial Applications on Resource Utilization ın Strawberry (Fragaria x ananassa duch) Production . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (5) , 1308-1313 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.631957