Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1587 - 1597 2020-12-31

Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri
The Opinions of the Community on the Effects of Thermal Power Plants on the Environment and Human Health in Afşin and Elbistan Districts

Cuma AKBAY [1] , Abdulbaki BİLGİÇ [2]


Bu çalışmanın amacı; Afşin ve Elbistan ilçe merkezleri ile kırsal alanlarında ikamet eden bireylerin, ilçelerinde kurulu olan termik santralleri ve santrallerin çevre kirliliğine etkileri konusundaki görüşleri ve yaklaşımlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemi Afşin ve Elbistan ilçe merkezlerinde ve termik santrallerin yakınında bulunan köylerde ikamet eden toplam 500 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; hane halkının %28.9’unda akciğer hastalığı, %54.0’ünde kronik rahatsızlıklar ve altı yaşından küçük çocukların oluşturduğu %23.0’lük grupta da üst solunum yolu şikâyetlerinin olduğu belirtilmiştir. Ankete katılan kişilerin %76.2’si termik santrallerin çevreye olumsuz etkilerini; bitki örtüsüne, toprak yapısına, hava kalitesine, tarım alanlarına ve canlı habitatlarına zarar verdikleri şeklinde görüş bildirmişlerdir. Çoğu katılımcı yörelerinde yaşanan çevresel sorunların genellikle santralin faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu ve çözümün yine santral yetkililerinin alacağı tedbirler ile kamunun denetim ve yasal yaptırımlarında olduğunu belirtmişlerdir. Kırsal ve kentsel alanlardaki bireylerin santraller hakkındaki şikâyetleri farklılık göstermiştir. Buna göre; kırsaldaki katılımcıların çoğu radyasyon ve hava kirliliğini sorun olarak belirtirlerken; ilçe merkezindeki katılımcılar ise gürültü ve hava kirliliğinden daha fazla şikâyetçidirler. Katılımcıların %92.1’i termik santralin bulunduğu bölgede yaratmış olduğu kirlilik nedeniyle, tarımsal üretime zarar verdiğini, %92.4’ü termik santrallerin baca filtresi olmadığı için çevreye saldığı zararlı gazlardan dolayı santralin kirliliği önleme konusunda aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

The main purpose of this research was to examine the thoughts, approaches and perceptions of people about thermal power plant and environmental pollution in rural and urban areas of Afşin and Elbistan. A total of 500 individuals in Afşin and Elbistan district centers and villages in the vicinity of the thermal power plant were selected by sampling method. As a result of the study, 28% of households in the region had individuals with lung disease, 54.0% had a chronic disease, 23.0% of children under the age of six years in the household reported that they had pulmonary cough, bronchitis and upper respiratory tract complaints. Moreover, 76.2% of the surveyed individuals specify that the waste materials given to the environment from the thermal power plant damage the vegetation, soil structure, air quality, agricultural areas and living habitats around the power plant environment. A large part of the individuals stated that the environmental problems were usually caused by the activities of the plant and that the solution is still in the plant. While rural residents generally complain about radiation and air pollution, those living in the district center complain more about noise and air pollution. According to results, 92.1% of the individuals stated that due to the pollution created in the region where the thermal power plant was located, it harms the agricultural production around the power plant and 92.4% stated that the measures taken by the power plant managers to prevent pollution were insufficient. On the other hand, approximately 80% of the individuals living in rural areas stated that the thermal power plant discharges harmful wastes to the environment and there was a serious air pollution in the area where they live.

 • Algedik Ö 2015. Afşin-Elbistan Termik Santralleri. https://www.onderalgedik.com/
 • Anonim 2020a. Termik Santrallerin Çevresel Etkileri ve Alınacak Tedbirler. https://www.akradyo.net/ 5790315496, 87115,6,Termik-santrallerin-.aspx
 • Anonim 2020b. Afşin Elbistan A Termik Santrali Mühürlendi.https://www.haberturk.com/kahraman maras-haberleri/74500897-afsin-elbistan-a-termik-santrali-muhurlendi”
 • Ansolabehere S, Konisky DM 2009. Public Attitudes Toward Construction of New Power Plants. Public Opinion Quarterly 73(3): 566-577.
 • Avcı M 2004. Çatalağzı Termik Santralinin Yarattığı Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 1780/21122001, İstanbul.
 • Avcı S 2005. Türkiye’de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 13: 1-26.
 • Baba A 2001. Yatağan (Muğla) Termik Santralı Atık Depolama Sahasının Yer altı Sularına Etkisi. Jeoloji Mühendisliği 25 (2): 1-19.
 • Baba A 2002. Assessment of Radioactive Contaminants in by-Products from Yatagan (Muğla, Turkey) coal-fired power plant. Environmental Geology 41: 916-921.
 • Baba A 2003. Geochemical Assessment of Environmental Effects of Ash from Yatagan (Mugla-Turkey) Thermal Power Plant. Water, Air, and Soil Pollution 144: 3-18.
 • Baba A, Kaya A, Birsoy YK 2003. The Effect of Yatagan Thermal Power Plant (Mugla-Turkey) on the Quality of Surface and Ground Waters. Water, Air, and Soil Pollution 149: 93-111.
 • Başaran M 2009. Afşin-Elbistan Havzasında Yeni Yatırım Yapmanın Sorunları ve Öneriler. DEK-TMK Türkiye 11. Enerji Kongresi. 21-23 Ekim 2009, İzmir.
 • Başol K, Durman M, Önder H 2007. Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi. Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • Bilir N 2003. Çevre Kirliliği ve Sağlık Tehlikeleri, Population Reports http://www.thb. hacettepe.edu .tr /arsiv/2003/sayi_1/baslik5.pdf
 • Çay MS 2013. Kömür Yakıtlı Termik Santrallarda Baca Gazı Kanalına Kuru Sorbent Enjeksiyonu İle Kükürt Giderme Sisteminin İncelenmesi. Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 72 sy.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020. Termik Santraller. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/TERM%C3%84%C2%B0K%20SANTRALLER(1).pdf.
 • ETBK 2020. Elektrik. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik”
 • Eurobarometer 2008. Attitudes of European Citizens Towards the Environment Report. Special Eurobarometer 295. Wave 68.2. European Commission.
 • Goncaloğlu Bİ, Ertürk F, Ekdal A 2000. Termik Santrallerle Nükleer Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Açısından Karşılaştırılması. Ekoloji Çev-Kor 9(34): 9-14.
 • Gunatilake H, Ganesan K, Bacani 2014. Valuation of Health Impacts of Air Pollution from Power Plants in Asia: A Practical Guide. ADB South Asia Working Paper Series, No: 30, Philippines.
 • Gür M 2009. Elazığ Çimento Fabrikasının Çevrede Meydana Getirdiği Dışsallıkların Analizi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 92s.
 • Gürbüz M, Özdemir Y 2016. Afşin-Elbistan Termik Santrallerinin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkilerinin Mesafe Tabanlı Algı Analizi. Eastern Geographical Review 36: 95-118.
 • Karaca A 2001. Afşin-Elbistan Termik Santrali Emisyonlarının Çevre Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Pamukkale Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 7 (1): 95-102.
 • Sahay A 2008. Perception of Pollution and Expectation from NTPC’s Talcher Super Thermal Power Plant. Progress in Industrial Ecology-An International Journal 56(5): 536-554.
 • Tanrıvermiş H, Mülayim ZG 1999. Sanayinin Neden Olduğu Çevre Kirliliğinin Tarıma Verdiği Zararların Değerinin Biçilmesi: Samsun Gübre (TÜGSAS) ve Karadeniz Bakır (KBI) Sanayileri Örneği. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23: 337-345.
 • Taşkaya B 2004. Tarım ve Çevre. TEAE Bakış. 5(1) Ankara.
 • Türkyılmaz O, Aytaç O, Yılmaz Ş 2017. Türkiye’de Termik Santraller Raporu, Giriş Bölümü. TMMOB Makine Mühendisleri Odası. Yayın no: MMO/668. Ankara.
 • TÜİK 2017. 2017 Yılı Hane Halkı Bütçe Anketi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Ural S, Onur AH 2000. Afşin-Elbistan Linyitlerinin Termik Santral Performansı Üzerindeki Etkileri. Türkiye 12. Kömür Kongresi, Zonguldak.
 • Ural S 2005. Comparison of Fly Ash Properties from Afsin–Elbistan Coal Basin, Turkey. Journal of Hazardous Materials 119(1-3): 85-92.
 • Uyar G, Avcil E, Ören M, Karaca F, Öncel MS 2009. Determination of Heavy Metal Pollution in Zonguldak (Turkey) by Moss Analysis (Hypnum cupressiforme). Environmental Engineering Science 26(1): 183-194.
 • Uzun A, Arslan F 2018. Termik Santral Projelerinin Sosyal Kabul Boyutu: Paşaköy (Balıkesir) Termik Santrali Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21(40): 27-52.
 • Yamane T 1967. Elementary Sampling Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Yavuz CI 2014. Kömürlü Termik Santrallerin Sağlığa Etkileri. http://bianet.org/biamag/saglik/158771-komurlu-termik-santrallerin-sagliga-etkileri
 • Yıldırım A, Kılıç T 2005. Madencilik Faaliyetleri-Çevre Sorunları İlişkilerine Bir Örnek: Ergani Çimento Fabrikası. http://www.maden.org.tr/resimler/ ekler/93906af0d138e69_ek.pdf
 • York P 2019. Advantages and Disadvantages of Wind Energy. https://ivypanda.com/essays/advantages-and-disadvantages-of-wind-energy/
 • Yu N, Zhang Y, Wang J, Cao X, Fan X, Xu X, Wang F 2012. Knowledge of and Attitude to Nuclear Power among Residents around Tianwan Nuclear Power Plant in Jiangsu of China. Int. J. Med. Sci (5): 361-369.
 • Wolsink M 2007. Wind Power Implementation: The Nature of Public Attitudes: Equity and Fairness Instead of 'Backyard Motives. Renewable and Sustainable Energy Reviews 11(6): 1188-1207
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7673-7584
Yazar: Cuma AKBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5946-0915
Yazar: Abdulbaki BİLGİÇ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TÜBİTAK.
Teşekkür This study is taken from a part of the project supported by TÜBİTAK.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 30 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Akbay, C , Bi̇lgi̇ç, A . (2020). Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1587-1597 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.676982