Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1656 - 1662 2020-12-31

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antep Fıstığı Yetiştirilen Bazı Alanların Topraklarında Borun (B) Kimyasal Fraksiyonları ve Toprak Özellikleri İle İlişkisi
Boron (B) Chemical Fractions and Its Relatıonships with Soil Properties in the Some Areas of Pistachios Grown in the South East Anatolia Region

Kadir SALTALI [1] , Esra GÜNEŞ [2] , Bedriye BİLİR [3]


Bor bitkiler için gerekli mikro bitki besin elementlerinden birisidir. Topraklarda borun hangi toprak bileşenleri ile ilişkili olduğunun belirlenmesi, bor dinamiği ve bitkiler tarafından alınabilirliği hakkında değerlendirmeler yapmamıza yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Gaziantep ilinin 15 farklı alanından 0-30 cm toprak derinliğinden alınan toprak örneklerinde, borun; kolay çözünebilir (KÇ-B), spesifik olarak adsorbe olmuş (SPA-B), oksitlere bağlı (OK-B), organik maddeye bağlı (OM-B) ve bakiye (RES-B) fraksiyonları belirlenmiş ve bu fraksiyonların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri incelenmiştir. Topraklarda toplam bor (TOP-B) içeriğinin fraksiyonlardaki ortalama dağılımının; KÇ-B % 0.96, SPA-B % 1.47, OK-B % 0.84, OM-B % 0.84 ve RES-B % 95.88 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, toprak organik maddesi ile KÇ-B (p<0.01) ve OM-B (p<0.05) arasında istatistiksel olarak önemli pozitif ilişki elde edilmiştir. Benzer şekilde, KÇ-B ile OK-B arasında da pozitif (p<0.01) bir ilişki vardır. Bu sonuçlara göre, organik maddenin topraklarda KÇ-B içeriğini olumlu yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir

Boron (B) is one of the essential nutrients required for plants. Determining of the relation between B fractions and soil components is useful tool to make assessments about the B dynamics in the soil and plant uptake. In this study, soil samples were taken from 0-30 cm soil depths from 15 different locations of Gaziantep in South East Anatolia Region to determine chemical fractions of B such as readily soluble B (KÇ-B), specifically adsorbed B (SPA-B), oxide bound B (OK-B), organically bound B (OM-B) and residual B (RES-B), and their relation to the soil properties. The average contribution of chemically defined fractions to total B were determined as KÇ-B 0.96%, SPA-B 1.47%, OK-B 0.84%, OM-B 0.84%, and RES-B 95.88%, respectively. Moreover, the relationship between soil B fractions and some soil characteristics has also been examined. The results of the study indicated that three was a positive significant correlations between soil organic matter contents and KÇ-B (p <0.01) and OM-B (p <0.05). Similarly, there was a positive (p <0.01) relationship between KÇ-B and OK-B. This could be interpreted that organic matter can be a key soil properties to increase the amount of KÇ-B in the studied soils.

  • Alpaslan M, Güneş A, İnal A 1998. Deneme Tekniği. Ankara Üni. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1501, Ankara, 56 sy. Anonim 2016. Kahramanmaraş Ansiklopedisi. Antep Fıstığı, KSÜ Yayınları, Yayın No:145: 307-308. Anonim 2017. TC Ekonomi Bakanlığı. Anteğfıstığı Sektör Raporları. Ankara, 1 sy. Bayraklı F 1998. Toprak Kimyası. 19. Mayıs Ün. Zir. Fak. Ders Kitabı. No:26, Samsun. Bouyoucus GJ 1952. A Recalibration of the Hydrometer for making Mechanical Analysis of Soils. Agron J. 43:434-438. Datta SP, Rattan RK, Suribabu K, Datta SC 2002. Fractionation and colorimetric determinationof boron in soils. J. Plant Nutr. Soil Sci. 165:179-184. Elrashidi MA, O’Connor GA 1982. Boron sorption and desorption in soils. Soil Sci Soc.Am. J. 46:27-31. Fleming GA 1980. Essential micronutrients. I: Boron and molybdenum. In Applied Soil Trace Elements. Ed. B E Davies. John Wiley and Sons, NY. pp 155–197. Goldberg S 1997. Reaction of boron with soils. Plant and Soil, 193:35-48. Güçdemir İH 2006. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Araştırma Ens. Müd. Yayınları. Genel yayın no: 231. Ankara Güneş A, Alpaslan M, İnal A 2000. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:1514. Ankara., 461-487 sy. Harmankaya M, Gezgin S 2005. Konya Ovası Topraklarında Bor Fraksiyonlarının Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 19 (36):93-105 Helmke PA, Sparks DL 1996. Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, and Calcium, in Sparks, D.L., (Ed) Methods of Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, SSSA Book Series Number 5, SSSA., Madison,551-574.
  • Hızalan E, Ünal H 1966. Topraklarda önemli kimyasal analizler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. 278. Anara, 5-7 sy. Hou J, Evans L J, Spiers GA 1994. Boron fractionation in soils. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 25:1841-1853. Hou J, Evans L J, Spiers GA 1996. Chemical fractionation of soil boron: I. Method development. Can. J. Soil Sci. 76:485-491. Keren R, Gast RG 1983. pH-dependent boron adsorption by montmorillonite hidroxi-aluminum complexes. Soil Sci. Soc. of America. Journal, Madison, v.47, n.6:1116-1121. Lindsay W L, Norvell WA 1978. Development of a DTPA Soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Am. J., 43:421- 428. Nelson DW, Sommers LE 1996. Total carbon, organic carbon, and organic matter. In Sparks, D.L., et al., Eds., Methods of Soil Analysis. Part 3, SSSA Book Series, Madison, 961-1010. Olsen SR, Cole CV, Watanabe FS, Dean LA 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate. US Dept. of Agric. Cric. 939. Washington DC. Richards L A 1954. Diagnosis And Improvement of Saline and Alkaline Soils , US Salinity Laboratory, USDA, Handbook, 60. Saltalı K, Akın A 2011. Tokat Kazova Topraklarında Borun Kimyasal Fraksiyonları ve Bu Fraksiyonlar ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Ege Üni Ziraat Fak. Dergisi. Özel Sayı: 379-3855. SPSS 2013. IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Armonk, NY
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5301-1350
Yazar: Kadir SALTALI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0711-5527
Yazar: Esra GÜNEŞ
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0038-9509
Yazar: Bedriye BİLİR
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Saltalı, K , Güneş, E , Bi̇li̇r, B . (2020). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antep Fıstığı Yetiştirilen Bazı Alanların Topraklarında Borun (B) Kimyasal Fraksiyonları ve Toprak Özellikleri İle İlişkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1656-1662 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.728795