Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Determining Organic Food Knowledge Level in Iğdir

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 882 - 889, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.890284

Öz

The purpose of this study is to determine the organic food knowledge level of consumers in Iğdır province. The data of the study was obtained by using the Chi-square automatic interaction detector (CHAID) algorithm from the Data Mining Decision Tree method, from 165 consumers according to the Simple Random Sampling Method. As a result of the study, organic food knowledge levels vary according to the demographic characteristics of the consumers. It has been observed that married individuals in Iğdır province stated that they were more knowledgeable than singles. It is observed that the level of knowledge of the married individuals increases as the educational level and the number of individuals in the household increase. Most of the participants stated that they do not find the prices of organic products appropriate, that they paid attention to be certified, that the companies which produce and sell food are not trusted enough, and that the organic food variety is not found sufficient. They want the food to be separated as genetically modified organism (GMO), hormonal or organic in the markets with different pricing. At the same time, the research question of ‘how much would you be willing to pay for organic food products’ was answered in such a way that it showed that most of the participants were willing to pay 10% more. For the organic food purchase frequency research question, most of the consumers stated 'a few times a week.

Kaynakça

 • Ağır H B, Poyraz N, Yılmaz H İ, Boz İ 2014. Tüketicilerin organik ürün algısı: Kayseri ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 3-5 Eylül 2014, Samsun
 • Ak İ 2004. Ekolojik tarım ve hayvancılık. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 26-28 Haziran 2013, Kelkit
 • Anonim 2021. https://www.lafsozluk.com/2009/ 03/igdir-ilinin-ilceleri-ve-nufus-sayilari.html
 • Aydın G 2011. Tüketicilerin gıda güvenliği bilinç düzeylerine etki eden faktörlerin analizi: samsun ili kentsel alan örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 95 Sy
 • Bayram A S 2019. Organik gıda, üretimi, tüketimi ve organik gıda tüketici eğiliminin değerlendirilmesi: 2019 Türkiye geneli örneği. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Gastronomi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 107 sy.
 • Bayram B, Yolcu H, Aksakal V. 2007. Türkiye’de organik tarım ve sorunları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38(2): 203-206.
 • Bulut E 2018. İstanbul ili’nde organik gıda tüketimini etkileyen özellikler üzerine bir araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 93 sy.
 • Çalış A, Kayapınar S, Çetinyokuş T 2014. Veri Madenciliğinde Karar Ağacı Algoritmaları İle Bilgisayar Ve İnternet Güvenliği Üzerine Bir Uygulama. Endüstri Mühendisliği Dergisi 25(3): 2-19.
 • Çamlıca H, Dişçi R 2008. Tanı testlerinde sınır değerlerin belirlenmesi. Türk Onkoloji Dergisi 23(1): 26-33.
 • Demiryürek K 2011. Organik tarım kavramı ve organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumu. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 28(1): 27-36.
 • Dokic I, Dokic N, Pavlovic N, Znidersic R K 2014. Promotıon Of Organıc Food In Serbıa: Implıcatıons From Organıc Food Consumers'profıle Research. Ekonomika poljoprivrede, 61(4): 837-849.
 • Duman Ö 2021. Tüketici tutumu ve sağlık bilincinin organik gıda satın alma niyeti üzerine etkisi Iğdır ili örneği Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 154 sy.
 • Duru M, Duru A, Karadas K, Eyduran E, Cinli H, Tariq MM, 2017. Effect of carrot (Daucus carota) leaf powder on external and ınternal egg characteristics of hy-line white laying hens. Pakistan J. Zool., 49: 125-132. https://doi. org/10.17582/journal.pjz/2017.49.1.125.132.
 • Eryılmaz GA, Demiryürek K., Emir M 2015. Avrupa Birliği ve Türkiye’de organik tarım ve gıda ürünlerine karşı tüketici davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 199-206.
 • Eyduran E, Zaborski D, Waheed A, Celik S, Karadas K, Grzesiak W 2017. Comparison of the predictive capabilities of several data mining algorithms and multiple linear regression in the prediction of body weight by means of body measurements in the ındigenous beetal goat of Pakistan. Pakistan J. Zool., 49: 257-265. https:// doi.org/10.17582/ journal.pjz/2017.49.1.257.265
 • FİBL, 2021 https://statistics.fibl.org/index.html Erişim Tarihi 18.06.2021
 • IFOAM 2021. International Federation of Organic Agriculture Movements) (https://www.ifoam.bio/ why-organic/organic-landmarks/definition-organic.
 • İnci H, Karakaya E, Şengül A Y 2017. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler (Diyarbakır ili örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2): 137-147.
 • Kadirhanoğulları, İ. H., Karadaş, K., Özger, Ö., Konu Kadirhanoğulları M. Karar Ağacı Algoritmaları ile Organik Ürün Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 188-196.
 • Karabaş S, Gürler A Z 2012. Organik ürün tercihinde tüketici davranişlari üzerine etkili faktörlerin logit regresyon analizi ile tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10): 129-156.
 • Karadas K, Kadirhanogullari İ H 2017. Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture. Pakistan Journal of zoology 49 (5): 1611-1619.
 • Karakaya E, Çelik Ş, Taysı M R 2018. CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35(2): 85-93.
 • Özer, O. O., Gül Yavuz, G., Gül, U. 2016. Demografik faktörlerin balık eti tüketimindeki etkisi: Ankara ili örneği. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 4(5): 356-364.
 • Öztürk A İ 2004. Türkiye’de organik bal üretimi. I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi. 28 Nisan–1 Mayıs 2004, Kuşadası Aydın.
 • Sackett D L 1973. The usefulness of laboratory tests in health-screening programs. Clin Chem 19(4): 366-372. Sarıkaya N 2007. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2): 110-125.
 • Seçer A, Emeksiz F, Davran M K, 2010. Tüketicilerin organik ürün tüketim kararlarında çevreye duyarlılığın etkisi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Şanlıurfa.
 • Sun, J., Hui, LI., 2008. Data Mining Method for Listed Companies, Financial Distress Prediction. Knowledge-Based Systems, 21, No. 1.
 • Torun E 2011 Organik tarımda çiftçilerin bilgi kaynakları (Kocaeli ili Kartepe ilçesi örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 14(4): 53-62.
 • Yamane T 2010. Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Iğdır İl’inde Organik Gıda Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 882 - 889, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.890284

Öz

Bu çalışmanın amacı, Iğdır İli’nde tüketicilerin organik gıda bilgi düzeyini belirlemektir. Veri Madenciliği Karar Ağacı yönteminden Ki-kare otomatik etkileşim detektörü (CHAID) algoritması kullanılan çalışmanın verileri Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi ’ne göre 165 tüketiciden elde edilmiştir. Özgüllük (specificity) değeri 88.6 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda organik gıda bilgi düzeyleri tüketicilerin demografik özelliklerine göre değişim göstermektedir. Iğdır İli’nde evli olan bireylerin bekârlara oranla daha bilgili olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Evli olan bireylerde eğitim durumu ve hanedeki birey sayısı artıkça bilgi düzeylerinin de artığı görülmektedir. Katılımcıların büyük kısmı organik ürünlerin fiyatlarını uygun bulmadığını, sertifikalı olmasına dikkat edildiğini, gıda üretimi ve satışı yapan firmalara yeterince güvenilmediğini, organik gıda çeşitliliğinin yeterli bulunmadığını, gıdaların marketlerde genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), hormonlu ya da organik diye ayrılmasını ve farklı fiyatlandırma yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda organik gıda ürünleri için ne kadar fazla fiyat ödemeye razı olursunuz araştırma sorusu için katılımcıların büyük kısmı %10 daha fazla fiyat ödemeye razı olduklarını ifade etmişlerdir. Organik gıda satın alma sıklığı araştırma sorusu için tüketicilerin çoğu ‘haftada bir kaç kere’ şeklinde belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Ağır H B, Poyraz N, Yılmaz H İ, Boz İ 2014. Tüketicilerin organik ürün algısı: Kayseri ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 3-5 Eylül 2014, Samsun
 • Ak İ 2004. Ekolojik tarım ve hayvancılık. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 26-28 Haziran 2013, Kelkit
 • Anonim 2021. https://www.lafsozluk.com/2009/ 03/igdir-ilinin-ilceleri-ve-nufus-sayilari.html
 • Aydın G 2011. Tüketicilerin gıda güvenliği bilinç düzeylerine etki eden faktörlerin analizi: samsun ili kentsel alan örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 95 Sy
 • Bayram A S 2019. Organik gıda, üretimi, tüketimi ve organik gıda tüketici eğiliminin değerlendirilmesi: 2019 Türkiye geneli örneği. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Gastronomi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 107 sy.
 • Bayram B, Yolcu H, Aksakal V. 2007. Türkiye’de organik tarım ve sorunları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38(2): 203-206.
 • Bulut E 2018. İstanbul ili’nde organik gıda tüketimini etkileyen özellikler üzerine bir araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 93 sy.
 • Çalış A, Kayapınar S, Çetinyokuş T 2014. Veri Madenciliğinde Karar Ağacı Algoritmaları İle Bilgisayar Ve İnternet Güvenliği Üzerine Bir Uygulama. Endüstri Mühendisliği Dergisi 25(3): 2-19.
 • Çamlıca H, Dişçi R 2008. Tanı testlerinde sınır değerlerin belirlenmesi. Türk Onkoloji Dergisi 23(1): 26-33.
 • Demiryürek K 2011. Organik tarım kavramı ve organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumu. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 28(1): 27-36.
 • Dokic I, Dokic N, Pavlovic N, Znidersic R K 2014. Promotıon Of Organıc Food In Serbıa: Implıcatıons From Organıc Food Consumers'profıle Research. Ekonomika poljoprivrede, 61(4): 837-849.
 • Duman Ö 2021. Tüketici tutumu ve sağlık bilincinin organik gıda satın alma niyeti üzerine etkisi Iğdır ili örneği Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 154 sy.
 • Duru M, Duru A, Karadas K, Eyduran E, Cinli H, Tariq MM, 2017. Effect of carrot (Daucus carota) leaf powder on external and ınternal egg characteristics of hy-line white laying hens. Pakistan J. Zool., 49: 125-132. https://doi. org/10.17582/journal.pjz/2017.49.1.125.132.
 • Eryılmaz GA, Demiryürek K., Emir M 2015. Avrupa Birliği ve Türkiye’de organik tarım ve gıda ürünlerine karşı tüketici davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 199-206.
 • Eyduran E, Zaborski D, Waheed A, Celik S, Karadas K, Grzesiak W 2017. Comparison of the predictive capabilities of several data mining algorithms and multiple linear regression in the prediction of body weight by means of body measurements in the ındigenous beetal goat of Pakistan. Pakistan J. Zool., 49: 257-265. https:// doi.org/10.17582/ journal.pjz/2017.49.1.257.265
 • FİBL, 2021 https://statistics.fibl.org/index.html Erişim Tarihi 18.06.2021
 • IFOAM 2021. International Federation of Organic Agriculture Movements) (https://www.ifoam.bio/ why-organic/organic-landmarks/definition-organic.
 • İnci H, Karakaya E, Şengül A Y 2017. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler (Diyarbakır ili örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2): 137-147.
 • Kadirhanoğulları, İ. H., Karadaş, K., Özger, Ö., Konu Kadirhanoğulları M. Karar Ağacı Algoritmaları ile Organik Ürün Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 188-196.
 • Karabaş S, Gürler A Z 2012. Organik ürün tercihinde tüketici davranişlari üzerine etkili faktörlerin logit regresyon analizi ile tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10): 129-156.
 • Karadas K, Kadirhanogullari İ H 2017. Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture. Pakistan Journal of zoology 49 (5): 1611-1619.
 • Karakaya E, Çelik Ş, Taysı M R 2018. CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35(2): 85-93.
 • Özer, O. O., Gül Yavuz, G., Gül, U. 2016. Demografik faktörlerin balık eti tüketimindeki etkisi: Ankara ili örneği. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 4(5): 356-364.
 • Öztürk A İ 2004. Türkiye’de organik bal üretimi. I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi. 28 Nisan–1 Mayıs 2004, Kuşadası Aydın.
 • Sackett D L 1973. The usefulness of laboratory tests in health-screening programs. Clin Chem 19(4): 366-372. Sarıkaya N 2007. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2): 110-125.
 • Seçer A, Emeksiz F, Davran M K, 2010. Tüketicilerin organik ürün tüketim kararlarında çevreye duyarlılığın etkisi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Şanlıurfa.
 • Sun, J., Hui, LI., 2008. Data Mining Method for Listed Companies, Financial Distress Prediction. Knowledge-Based Systems, 21, No. 1.
 • Torun E 2011 Organik tarımda çiftçilerin bilgi kaynakları (Kocaeli ili Kartepe ilçesi örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 14(4): 53-62.
 • Yamane T 2010. Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

İbrahim Hakkı KADİRHANOĞULLARI> (Sorumlu Yazar)
Iğdır Üniversitesi
0000-0002-9640-8910
Türkiye


Meryem KONU KADİRHANOĞULLARI>
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARIM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7359-7061
Türkiye


Mehmet Kazım KARA>
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4926-6881
Türkiye


Ahmet KUMLAY>
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9765-8674
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 3 Mart 2021
Kabul Tarihi 26 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kadirhanoğulları, İ. H. , Konu Kadirhanoğulları, M. , Kara, M. K. & Kumlay, A. (2022). Iğdır İl’inde Organik Gıda Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25 (4) , 882-889 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.890284
 • download

 • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
 •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
 •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
 •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download