Yazım Kuralları

Makale Şablonu

DERGİ YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

1. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, Tarım ve Biyoloji bilimleri alanındaki Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Türkçe yayınlarda, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yeni imla kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Yazım dili İngilizce olan makalelerin gönderimi yapılmadan önce, yazar/yazarlar tarafından dil yönünden bir dil bilimciye incelettirilmesi tavsiye olunur. Yazım dili ingilizce olan makaleler dil tekniği ve gramer tarafından ön incelemeye tabii tutulur. Hakem değerlendirmesi tamamlanan ve dizgi aşamasına gelen makaleler de dil tekniği ve gramer tarafından son incelemeye tabii tutulur. Yetersiz bulunan makaleler düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Dergi yönetimi gerekirse ingilizce yazılmış makaleler için İngilizce redaksiyon belgesi isteyebilir.

2. Dergi yılda 6 sayı olacak şekilde yayınlanır.

3. Başvuruda bulunmak için alttaki belgeler dergi otomasyon sistemine ayrı ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.
Başvuru yazısı(Kapak sayfası),
Eserin MS Word ortamında yazılmış tam metni (Yazar(lar)’ın bilgileri olmadan)
• Tüm yazarlarca imzalanmış “Telif Hakkı Devir Formu”nun taranmış hali (Formun ıslak imzalı hali daha sonra posta ile gönderilebilir.)
• Ayrıca tüm yazarların bilgileri de sisteme kayıt sırasında eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. (ORCID ID dâhil)
• Makale intihal raporu: Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (Ithenticate vb) makalenin benzerlik durumu belirtilmelidir. Benzerlik oranının % 20’nin altında olmalıdır, bu oranının üzerinde olan makaleler yazar(lar)a iade edilebilir.
Makale kontrol listesi
Etik Kurul Belgesi
Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan başvurular, hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.

4. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Dergiye makale göndermeden önce etik ilkeler akış şeması mutlaka gözden geçirilmelidir.

5. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

6. Dergide yayımlanmak üzere makale takip sistemine gönderilen eserler, Editörler Kurulu tarafından bilimsel nitelik, etik ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenerek değerlendirmeye alınır. Başvurusu kabul edilen eserler, alanında uzman olan en az iki hakemin görüşüne sunulur. Yazar(lar)dan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç bir (1) ay içinde yapılarak dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. İşlemi tamamlanan eserler kabul tarihi dikkate alınarak yayınlanır ve bir yazarın aynı sayıda bir (1) eseri yer alabilir.

7. Makale Microsoft Word programında, tüm makale 1,5 satır aralığında, tek sütun olarak, örnek makale şablonuna uygun olarak, A4 (210x297) formunda, (üst-alt: 2.5/sol: 1.5/sağ: 1.0) Century yazı karakterinde, 12 punto düz metin olarak hazırlanmalıdır. Eser kapak sayfası hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Her sayfada sayfa ve satır numaraları verilmelidir.

8. Dergiye gönderilecek eser; kapak sayfası Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Key Words; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma; Sonuç (veya Bulgular; Tartışma ve Sonuç); Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özeti, Çıkar Çatışması Beyanı, Teşekkür; Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.
Kapak Sayfası: Eserin dergiye sunulduğuna, eserin kısmen-tamamen daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığına dair beyan ile Başlık, Yazar ad-soyad(lar)ı, adres(ler)i, e-posta, ORCID no’ları, telefon ve faks bilgilerinden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.
Başlık: İlk harfleri büyük olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.
Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir.
Materyal ve Metot: Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır. Kullanılan istatistik yöntem ayrıntılı olarak verilmelidir.
Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.
Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.
Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Eser destekli bir proje, Lisans veya Lisansüstü tez çalışmalarının sonuçları gibi bulguları içeriyorsa burada belirtilmelidir.
Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmelidir.

9. Bütün ana bölüm başlıkları tüm harfler büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, ikincil alt bölüm başlıkları ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır.

10. Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metinde paragraf başı bulunmamalıdır.

11. Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Çizelge” diye adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, çizelge yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerde dikey çizgi kullanılmamalı ve Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1. ve Şekil 1.). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelgelerde kullanılan yazı karakteri Century olmalı ve 8 den küçük 10 puntodan büyük olmamalıdır. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır. Şekil ve Çizelge başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın hemen altında italik olarak yazılmalıdır. Çizelge ile şekillerin içerisinde bulunan parametrelerin İngilizce karşılıkları bu parametrelerin hemen altına italik olarak yazılmalıdır.

12. Tüm makalelerde SI (International Systeme of Units) ölçü birimleri ve ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır ( 1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “ / ” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (4 m/s yerine 4 m s-1 , 5 kg N ha-1 gibi).


13. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılımında MathType v.b proğramlar kullanılmalıdır. Formüller 10 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir (ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).

Kaynakça Gösterimi

14. Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü APA 7 yazım klavuzuna göre ve alttaki tabloya uygun olmalıdır Metin içi referanslarda, parantez içerisinde yazar soy ismi ve yayın tarihi olacak şekilde atıf yapılmalıdır.
a) Metin içerisinde tek yazarlı bir kaynağın gösterimi, (Yazar, 2018) şeklinde olmalıdır.
b) Metin içerisinde iki yazarlı bir kaynağın gösteriminde, metin (İlk yazar & İkinci yazar, yıl) kuralı uygulanmalıdır.
Örnek; (Akyüz & Çaylı, 2019), (Falconer & Falcay, 1996)
c) Metin içerisinde 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Makale İngilizce olarak gönderilecekse (İlk yazarın soyadı et al., yıl) kuralı uygulanmalıdır.
Örnek; Toprak canlı bir materyaldir (Namaghi et al., 2010; Çimrin ve ark., 2018).
Örnek; Çimrin ve ark. (2018)’a göre toprak canlı bir materyaldir.
d) Metin içerisinde aynı parantez içerisinde birden çok kaynak yayınlandıkları yıl dikkate alınarak sıralanmalıdır.
Örnek; (Akıncı, 2013; Kaygısız & Avgın, 2014; Akyüz ve ark., 2015; Cimrin, 2016)
Örnek; (Avgın & Colonnelli, 2011; Valainis et al., 2015; Hafez, 2016).

YazarParantez atıfı
Anlatım atıfı
Tek yazarlı 
(Akıncı, 2013)
Akıncı (2013)
İki yazarlı
(Kaygısız & Avgın, 2014)
 Kaygısız ve Avgın (2014)
Üç ve daha fazla yazarlı 
(Akyüz ve ark., 2015)
 Akyüz ve ark. (2015)

Dergiden alınmış ise:
Akyol, I. (2018). Development and application of RTi-PCR method for common food pathogen presence and quantity in beef, sheep and chicken meat.    Meat science, 137(1), 9-15. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.11.001.

Çaylı, A. & Akyüz, A. (2019). The experimental determination of the impact of overall heat consumption coefficient and thermal screens on heat saving in plastic greenhouses. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 22(2), 270-280. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.493745.

Kaya, A. R., Eryiğit, T., & Arslan, B. (2011). Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) Çeşitlerinin ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Verim, Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 1(2), 97-105. https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7925/104230

Kaynaklar listesi girişine en fazla 20 yazar dâhil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listede yer alan 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (…) ile değiştirilir ve ardından son listelenen yazarın adı gelir:
Author, A.A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z. Journal of Nature, 1(1): 1-10.

Kitaptan alınmış ise:
Akyüz, A., Çaylı, A., Yürürdurmaz, C., & Doğuç, M.F. (2007). Temel bilgisayar kullanımı. Yılmaz Ofset Matbaacılık, Kahramanmaraş, 346 sy.

Perrin, R. (2020). Pocket Guide to APA Style with APA 7e Updates. Cengage Learning.

Simm, G., Pollott, G., Mrode, R., Houston, R., & Marshall, K. (2020). Genetic improvement of farmed animals. CABI.

Soysal, M.İ (Edit). (2022). Çiftlik hayvanlarının genetik ıslahı (Tercüme: Simm, G., Pollott, G., Mrode, R., Houston, R., & Marshall, K. (2020). Genetic improvement of farmed animals. CABI). Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 4163, hayvancılık No: 183, İstanbul.

Kitaptan alınmış bir bölüm ise:
Campion, D.G. (1994). Hormones for the control of thyroid. (Human diseases). CAB International, UK: Ed. Matthews GA, Tunstall JP) 505-534.

Souza, J. M., & Rose, T. A. (Eds.). (2021). Exemplars of assessment in higher education: Diverse approaches to addressing accreditation standards. Stylus Publishing, LLC.

Helling, M. K., Hanson, J., & Sackreiter, K. (2021). A systematic approach to building a culture of assessment: A multiyear, cohort-based professional development model. In J. M. Souza, & T. A. Rose (Eds.), Exemplars of assessment in higher education: Diverse approaches to addressing accreditation standards. Stylus Publishing, LLC.

Bilimsel Toplantıda Sunulan Bildiri:
Güvercin, R.Ş. (2017). Doğal yeşil lif rengine sahip pamukta (Gossypium spp.) resiprokal F6 ve F9 melez kuşaklarının karşılaştırılması (Sözlü bildiri). 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12-15 Eylül 2017, ss. 27.

Yazarı bilinmeyen bir kaynak ise:
Anonymous, (2004). Basis of design and actions on structures (EN 1991-1-4), General Actions Part 1-3: Snow Loads. European Committee for Standardisation, Brussels.
Anonim, (2000). Türk gıda kodeksi. çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği (tebliğ no: 2000/ 6 ). 14 Şubat 2000 Tarih ve 23964 Sayılı Resmî Gazete, Ankara

Paket Program:
SPSS, (2013). IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Armonk, NY.

Tez ise:
Boyacı, S. (2005). K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Etlik Piliç Kümesinde Çevre Koşullarının Denetimi ve Çözüm Önerileri (Tez no 197442). [Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı]. YükseköğretimKurulu Ulusal Tez Merkezi.

Elektronik ortamdan alınmış ise:
Anonim, (2019). Yem Bitkileri Üretimi, 1998-2018. http://www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do?istab_id=61. (Alınma Tarihi: 20.04.2020).

Anonim, (2019). Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumluklar. https://www.tigem. gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/7/724e3fb9-48e9-4288-8e56-d090e661c3c7/ dosya/sert%20toh_bro%20rh.pdf. (Alınma Tarihi: 20.04.2020).

Bir yazarın aynı tarihli [(Varank, 2009 a) ve (Varank, 2009 b)] eserleri şu şekilde yazılır; (Varank, 2009 a; b)
Bir yazarın farklı tarihli [(Varank, 2009) ve (Varank, 2010)] eserleri şu şekilde yazılır; (Varank, 2009; 2010)

Kaynakların Dizilişi ile İlgili Genel İlkeler

15. Metin içerisinde atıf verilen tüm kaynaklara kaynakça listesinde yer verilmelidir.
16. Makale adı yazılırken normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Yani ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Özel isimler varsa o sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
17. Kaynak listesinde dergi adı verilirken kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır (ör. Education yerine Edu., Science yerine Sci. veya Journal yerine J. kullanılmamalıdır).
18. İlk yazarın soyadının baş harfine göre yazarlar arasında alfabetik bir düzen oluşturulmalıdır.
Özel durumlar için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
• Alfabetik sırayı yazarların soyadına göre düzenleyiniz. Soyad/Ad biçimi pek çok Batı ülkesinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte pek çok doğu ülkesinde yaygın değildir. Bir ismin doğru biçiminin ne olduğundan emin değilseniz, hangi biçimi tercih ettiğini yazarın kendisine sorunuz ya da en çok kullanılan biçimi bulmak için yazarın daha önceki yayımlarına bakınız (ör. Chen Zhe, Birleşik Devletler’de Zhe Chen olarak yayımlanmış olabilir).
• Harf sırasını takip ederek alfabetik bir sıra oluşturunuz. Ancak unutmayınız ki, ince farklarla isimler birbirlerinin önüne geçebilir. Örnek olarak, alfabe sıralamasında Brown, J.R., Browning, A.R.’nin önüne geçer.
• Singh, Y., Singh Siddhu, N.’nin öncesinde gelir.
• Lopez, M. E., Lopez de Molina, G.’nin öncesinde gelir.
• Ibn Abdulaziz, T., Ibn Nidal, A. K. M’nin öncesinde gelir.
• Girard, J.-B., Girard-Perregaux, A. S.’nin öncesinde gelir.
• Vi Ilafuerte, S. A., Villa-Lobos, J. ’nin öncesinde gelir.
• Benjamin, A. S., ben Yaakov, D.’nin öncesinde gelir.
• M, Mc veya Mac gibi ön isimleri okunduğu gibi değil, yazıldığı biçimi ile alfabetik sıralamaya sokunuz. Mac Arthur, McAllister’ın ve MacNeil de M’Carthy’nin öncesinde gelir.
19. Tek yazardan alınan birden çok kaynak mevcutsa, sıralamayı en eskisi ilk olarak verilecek şekilde baskı yılına göre düzenleyiniz:
Küsek, M. (2014). Küsek, M. (2016).
20. Tek yazarlı kaynakça, aynı yazarın içinde bulunduğu çok yazarlı bir kaynakçadan önce gelir:
İnanç, A.L. (2016).
İnanç, A.L. & Cömertpay, S. (2014).
21. Eğer ilk yazar aynı kalıyor ve ikinci ya da üçüncü yazarlar değişiyorsa, ikinci yazarın soyadına göre alfabetik sıralama yapılır. Eğer ikinci yazarlar da aynıysa üçüncüye bakılır ve böyle devam edilir.
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).
Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman, B., & Siu, A. (2006).
Hayward, D., Firsching, A., & Brown, J. (1999).
Hayward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999).
22. Eğer yazarların tümünün aynı olduğu çalışmalar kaynak olarak verilecekse, sıralama için baskı yılı kullanılır:
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2014).
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2015).
23. Aynı yazar veya yazarların aynı senedeki çalışmaları kaynak olarak verilirken, çalışmaların ismi alfabetik sıralamaya sokulur. Ama İngilizce kaynaklarda A veya The artikelleri göz önünde bulundurulmaz. Ayraç içine, senenin yanına kaynakça sırasına göre – a, b, c gibi-küçük harfler yazılmalıdır:
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2016a). Biçimlendirici…
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2016b). Öğretmenlerin…
24. Aynı soyadlı yazarların sıralaması, isimlerinin baş harfi dikkate alınarak yapılmalıdır:
Akıncı, İ.E. (2015).
Akıncı, S. (2013).
25. Kaynakçada soyadı aynı olan farklı yazarlar bulunuyorsa ve yazarların isimlerinin baş harfleri aynıysa, yazarların isimleri köşeli ayraç içinde tam olarak verilebilir:
Janet, P. [Paul]. (1876). La notion …
Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis…
Metin içinde (Paul Janet, 1876) (Pierre Janet, 1906)
26. Eğer yazarın isminde kısa çizgi kullanılmışsa kısa çizgiyi kaynakçada da kullanınız
(ör. Jean-Baptiste Lamour için Lamour, J.-.B.).
27. Çift soyadlı yazarlarda hem kaynakçada hem de metin içinde soyadları arasında tire işareti kullanınız
Metin içinde : (İkikat-Tümer, 2020)
Kaynakçada : İkikat-Tümer, E. (2020). A Phenomenological….

YAYIN POLİTİKASI

28. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, COPE tarafından hazırlanan Dergi Editörleri için Yönerge (The COPE Code of Conduct for Journal Editors) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.
29. Açık Erişim Politikası: Tarım ve Doğa Dergisi tamamen ücretsiz, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir.
30. Makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.
31. Gizlilik Beyanı: Tarım ve Doğa Dergisi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.
32. Etik ilkeler: Derginin editöryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisinin editöryal ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.
33. Arşivleme: Tarım ve Doğa Dergisi’nde yayınlan tüm makaleler TÜBİTAK ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı aracılığıyla pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.
34. Sponsorluk ve Reklam: Tarım ve Doğa Dergisi yayın politikaları kapmasında sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir.
35. Telif Hakkı Devri: Yayınlanmak üzere Tarım ve Doğa Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde tam metin olarak yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Tarım ve Doğa Dergisi'ne devretmek zorundadır. Tarım ve Doğa Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Tarım ve Doğa Dergisi 'ne çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarının 4.’sünde ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.
36. Yazarlar makale sonunda “Araştırmacıların katkı oranı beyanı” ve “yazar çatışma beyanı” konusunda bilgi vermek zorundadır.
37. Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci: Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Tarım ve Doğa Dergisi’nin yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Tarım ve Doğa Dergisi'ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.
38. Körleme Hakemlik Türü: Tarım ve Doğa Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
39. İlk Değerlendirme Süreci: Tarım ve Doğa Dergisi'e gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir Bölüm editörüne gönderilir.
40. Ön Değerlendirme Süreci: Ön değerlendirme sürecinde bölüm editörleri çalışmaların, giriş, materyal ve metod, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde bölüm editörü değerlendirme raporu ile birlikte iade edilir.
41. Hakemlendirme Süreci: Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderilir. Çalışmayı inceleyen bölüm editörü, Tarım ve Doğa Dergisi hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Makale hakemlerinin her birinin farklı kurumlardan olmasına ve hakemlerle aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Bölüm editöründen gelen hakem önerileri editörler tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.
42. Hakem Değerlendirme Süreci: Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 4 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Değerlendirme Sonucu Hakemlerden gelen görüşler, Bölüm editörü tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda Bölüm editörü çalışmaya ilişkin nihai kararını editörlere iletir.
43. Yayın Kurulu Kararı: Editörler, Bölüm editörü ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşlerini hazırlar. Hazırlanan görüşler editör tarafından Bölüm editörü ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir.
44. Makale Gönderme: Tarım ve Doğa Dergisi'de değerlendirilmek üzere çalışma gönderecek yazar(lar) http://dergipark.gov.tr/ksudobil adresinde yer alan dergi yönetim sistemine üye olarak gönderim gerçekleştirebilir.
45. Yazarlar: Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
46. Makalelerin Geri Çekilmesi: Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), makale geri çekme talebini içeren dilekçeyi her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini dogabilimleri@ksu.edu.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayın kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları Tarım ve Doğa Dergisi gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.
47. Editörler: Tarım ve Doğa Dergisi yayın kurulu; yayınlanmış, basım aşamasındaki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır. Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder. Yayın kurulu, yayınlanmış veya baskı halindeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

  • download

  • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
  •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
  •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
  •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download