Year 2019, Volume 22 , Issue 3, Pages 436 - 443 2019-06-30

Sulama Performansının Değerlendirilmesi: Kırıkhan Sulama Birliği Örneği
Assessment of Irrigation Performance: A Case Study of Kırıkhan Irrigation Association

Mehmet GENÇOĞLU [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2]


Bu çalışmada; Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen ve Kırıkhan Sulama Birliğine devredilen sulama alanının performansı, su kullanım etkinliği, mali yeterlilik ve üretim etkinliği göstergeleri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmede; 2008-2013 yıllarına ilişkin Kırıkhan sulama birliği verileri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; 2008 ve 2013 yıllarında sırasıyla birim sulama alanına dağıtılan sulama suyu miktarı 3735 m³ ha-1 ve 16651 m³ ha-1, birim sulanan alana dağıtılan toplam sulama suyu miktarı 5496 m³ ha-1 ve 13684 m³ ha-1, yıllık su temini oranı 0.70 ve 1.42’dir. Mali yeterlilik oranı en düşük 2008 yılında %57,5 en yüksek 2010 yılında %108,3, birim sulama alanına düşen işletme bakım yönetim masrafları en düşük 2010 yılında 81.52 $ ha-1 en yüksek ise 2009 yılında 141.96 $ ha-1, çalışan her bir personele düşen toplam yıllık masraf en düşük 2012 yılında 10055.19 $ kişi-1 en yüksek ise 2013 yılında 20183.23 $ kişi-1 ve su ücreti toplama performansı ise %34,42-92,08 oranında gerçekleşmiştir. Birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 528-4247 $ ha-1; sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 770-3719 $ ha-1; şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 0.009-0.041 $ m-3 ve sulama oranı ise %33-89 arasında gerçekleşmiştir. 

In this study; an irrigation project built by DSI (State Hydraulic Works) and transferred to Kırıkhan Water Users’ Association (WUA) was chosen as a material to assess irrigation performance including water use, financial and production efficiency indicators. Data between 2008 and 2013, obtained from the WUA, was used. As a result of study; per unit irrigation water supplied to users per unit irrigated area was 3735 m3 ha-1 and 16651 m3 ha-1, per unit irrigation water supplied to users per unit command area was 5496 m3 ha-1 and 13684 m3 ha-1, relative water supply was 0.70 and 1.42 in 2008 and 2013, respectively. The lowest (57.5%) and the highest (108.3%) value of financial efficiency were found in 2008 and 2010, respectively. Operation, maintenance and management cost per unit command area was the lowest (81.52 $ ha-1) in 2010 and the highest (141.96 $ ha-1) in 2009. Cost per person was lowest (10055.19 $ person-1) in 2012 and the highest (20183.23 $ person-1) in 2013. Water charge collection performance was changed from 34.42% to 92.08% during the study years. Output per unit command area ranged between 528-4247 $ ha-1 , output per unit irrigated area was 770-3 719 $ ha-1, output per unit water consumed was 0.009-0.041 $ m-3 and irrigation ratio changed between 33-89%. 

 • Abernethy CL 1986. Performance measurement in canal water management: a discussion. London, UK: ODI. 25p. (ODI/IIMI Irrigation Management Network 86/2d)
 • Akçay S 2016. Aydın İli Sulama Kooperatiflerinde Su Sağlama Oranlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,13(2) :135-143
 • Akkuzu E, Pamuk Mengü G 2012. Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (2): 149-158.
 • Alcon F, Bastida PAG, Garcia MS, Alvarez VM, Gorriz BM., Baille A. 2017. Explaining the Performance of Irrigation Communities in a Waterscarce Region. Irrig Sci., 35:193–203.
 • Arslan F, Değirmenci H 2018. Sulama Şebekelerinin işletme-bakım ve yönetim modernizasyonunda RAP-MASSCOTE yaklaşımı: Kahramanmaraş Sol Sahil Sulama şebekesi örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49(1): 45-51
 • Bareng JLR, Balderama OF, Alejo LA 2015. Analysis of Irrigation Systems Employing Comparative Performance Indicators: A Benchmark Study for National Irrigation and Communal Irrigation Systems in Cagayan River Basin. Journal of Agricultural Science and Technology A, 5: 325-335.
 • Bekişoğlu Ş 1994, Türkiye’deki Sulama Sistemlerinin Mevcut Durumu, İşletme ve Bakım Sorunları. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferans Bildirgeleri. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, 2, 579-586.
 • Beyribey M 1997. Devlet Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1480, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler. 813. Ankara, 88s.
 • Büyükcangaz H, Değirmenci H, Kartal S 2018. Bursa Bölgesi Sulama Şebekelerinin İstatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 501–508.
 • Cin S, Çakmak B 2017. Assessment of Irrigation Performance in Başören Irrigation Cooperative Area of Beypazarı, Ankara. JAFAG, 34(2): 10-19.
 • Corcoles JI, Juan JA, Ortega JF, Tarjuelo JM, Moreno MA 2010. Management evaluation of Water Users Associations using benchmarking techniques. Agricultural Water Management 98(1): 1-11.
 • Çakmak B 2002a. Ceylanpınar İkicırcıp Sulama Birliği’nde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. Harran Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1-2):1-9.
 • Çakmak B 2002b. Kızılırmak Havzası Sulama Birliklerinde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2): 130-141.
 • Değirmenci H, Tanrıverdi Ç, Arslan F 2017. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi ile Karşılaştırılması. KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(4): 326-333.
 • Djumaboev K, Hamidov A, Anarbekov O, Gafurov Z, Tussupova K 2017. Impact of Institutional Change on Irrigation Management: A Case Study from Southern Uzbekistan. Water 9(6): 419.
 • El-Agha DE, Molden D, Ghanem AM 2011. Performance assessment of irrigation water management in old lands of the Nile delta of Egypt. Irrigation and Drainage Systems, 25(4): 215-236.
 • Eliçabuk C, Topak R 2017. Gevrekli Sulama Birliği’nde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Selçuk Tar. Bi.l Der., 3(2): 191-199.
 • Garcia-Bolanos M, Borgia C, Poblador N, Dia M, Seyid OMV, Mateos L 2011. Performance assessment of small irrigation schemes along the Mauritanian banks of the Senegal River. Agricultural Water Management, 98(7): 1141–1152.
 • Kalender MA, Topak R 2017. Irrigation Performance of Ilgın Plain Irrigation Association. Selcuk J. Agr. Food Sci., 31(2): 59-67.
 • Kapan E 2010. Asartepe Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 47 s.
 • Kuşcu H, Bölüktepe FE, Demir AO 2009. Performance assessment for irrigation water management: A case study in the Karacabey irrigation scheme in Turkey African Journal of Agricultural Research, 4(2): 124-132.
 • Levine G 1982. Relative Water Supply: An Explanatory Variable for Irrigation System. Technical Report No:6, Cornell University, Ithaca, New York, USA.
 • Malano H, Burton M, Makin I 2004. Benchmarking Performance in the Irrigation and Drainage Sector: A Tool for Change. Irrigation and Drainage Irrig. and Drain., 53(2): 119-133.
 • Meinzen-Dick R 1995. Timeliness of Irrigation. Irrigation and Drainage System, 9: 371-387.
 • Molden DJ, Gates TK 1990. Performance Measures for Evaluation of Irrigation-Water-Delivery Systems. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 116(6): 804-823.
 • Molden DJ, Sakthivadivel R, Perry CJ, Fraiture CD, Kloezen WH 1998. Indicators for Comparing Performance of Irrigated Agricultural Systems. IWMI, Research Report 20, Colombo, 26 p.
 • Nalbantoğlu G, Çakmak B 2007. Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13(3): 213-223.
 • Phadnis SS, Kulsreshtha M 2011.Benchmarking as a Tool For Improvement of System Performance: Case of Samrat Ashok Sagar Irrigation Project, Madhya Pradesh, Indıa. Journal of Environmental Research and Development, 5(4): 984-996.
 • Plusquellec HL, McPhail K, Polti C 1990. Review of Irrigation SystemI with Respect to Initial Objectives. Irrigation and Drainage Systems, 4(4): 313–327.
 • Uçar Y 2011. Performance assessment irrigation schemes according to comparative indicators: A case study of Isparta, Turkey. European Journal of Scientific Research, 52(1): 82-90.
 • Vermillion DL 2000. Guide to Monitoring and Evaluation of Irrigation Management Transfer, International Network on Participatory Irrigation Management (INPIM), USA.
 • Vermillion DL, Sagardoy JA 1999. Transfer of Irrigation Management Services: Guideline, FAO Irrigation and Drainage Paper 58, FAO, IWMI and GTZ, Rome.
 • Yercan M, Dorsan F, Ul M A 2004. Comparative Analysis of Performance Criteria in Irrigation Schemes: A Case Study of Gediz River Basin in Turkey. Agricultural Water Management, 66: 259-266.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-1824-2318
Author: Mehmet GENÇOĞLU
Institution: TKGM 3109 Nolu Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu, İskenderun / Hatay
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6157-816X
Author: Hasan DEĞİRMENCİ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 11, 2018
Acceptance Date : February 4, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Gençoğlu, M , Deği̇rmenci̇, H . (2019). Sulama Performansının Değerlendirilmesi: Kırıkhan Sulama Birliği Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (3) , 436-443 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.495353