Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 609 - 619 2019-08-31

Muş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi
Determination of Some Structural Characteristics of Dairy Cattle Breeding Enterprises via Crosstab Analysis in Muş Province

Galip BAKIR [1] , Mustafa KİBAR [2]


Buna göre, işletmecilerin ortalama yaşı 44.21 yıl, hayvancılık yaptığı süre 21.22 yıl, hanedeki birey sayısı 7.16 ve işletmede bulunan hayvan sayısı ortalama 37.54 baş olarak belirlenmiştir. İşletmecilerin eğitim durumu okuryazar olmayan %9.1, ilkokul %51.5, ortaokul %24.6, lise %13.5 ve üniversite %1.5 şeklinde değişmektedir. Muş ilinin süt sığırcılığı için uygun olmadığını bildiren işletmecilerin %58.8’i neden olarak “yem-ot pahalı+ mera az” sorununu belirtmişlerdir. İşletmelerde bulunan melez ve kültür ırklarının oranları sırasıyla %38.4 ve %7.5 şeklindedir. Melez ırklar içerisinde Simental (%40.4) ve Simental-Esmer (%30.5) melezleri en fazla bulunmaktadır. İşletmelerde damızlık temini kendi işletmesi (%37.4), pazar (%28.1) ve il dışı (%4.1) ile bunların kombinasyonlarından oluşmaktadır. İl genelinde kültür ırkı oranı %7.5 iken, bu oran Hasköy ilçesinde %41.2 ve Korkut’ta %54.2 olarak bulunmuştur. İşletmedeki sorunlar, yemin pahalı olması, destek priminin az olması, kredi ve veteriner hizmeti şeklindedir. İşletmecilerin beklentileri destek primlerinin artırılması ve damızlık hayvan temininde yardım olarak belirlenmiştir. amacıyla Muş İli ve 5 ilçesinde 346 işletme sahibiyle yüz yüze anket çalışması ile yapılmıştır. bazı yapısal durumunu değerlendirmekBu araştırmada, süt sığırcılığı işletmelerinin

The educational status of the farmers varied from non-literate (9.1%), primary school (51.5%), middle school (24.6%), high school (13.5%) to university (1.5%). Overall, 23.7% of the farmers reported that Muş was not suitable for dairy cattle due to the problem of "feed-herb expense + limited pasture area" (58.8%). The ratios of crosbred and cultivated breeds in the farms were 38.4% and 7.5%, respectively. Simental (40.4%) and Simental-Brown Swiss (30.5%) crosbred were the most intense crossbred. In these enterprises, the breeding base consisted of its own (37.4%), market (28.1%) and non-province (4.1%) and their combinations. While the rate of culture- breed throughout the province was 7.5%; this rate increased to 41.2% in Hasköy and 54.2% in Korkut districts. Problems encountered in enterprises were mainly due to feed expense, followed by credit and veterinary services, while expectancy was determined mainly as subsidies and breeding animals.Accordingly, the average age of the farmers, number of years as a livestock farmer, number of family members and number of animals in the farm were 44.21, 21.22 years, 7.16 and 37.54 heads, respectively. . structural status of 346 dairiy farms located in Muş province and its 5 districts the This research was conducted to determine

 • Akkuş Z, 2009. Konya İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. SÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi, 37s.
 • Anonim, 2018. Hayvancılık İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik. gov. tr /hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişim tarihi: 09.03.2018).
 • Bakan Ö, Aydın R, 2016. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri. Journal of the Faculty of Agriculture, 47(2):113-122.
 • Bakır G, Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tercih Edilen Kültür Irkları 2002.. YYÜ. Tarım Biimleri Dergisi, 12(2):11-20.
 • Boz İ, 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ. Doğa Bilimleri Dergisi, 16(1):24-32.
 • Çoban O, Laçin E, Sabuncuoğlu N, Genç M 2013. Production and health parameters in cattle herds: A Survey from Eastern Turkey. Journal Animal and Plant Sciences, 23(6), 1572-1577.
 • Cochran WG 1977. Sampling techniques (3rd Edition). John Wiley&Sons. New York. https://www.academia.edu/29684662/Cochran_1977_Sampling_Techniques_Third_Edition. pdf. (Erişim: 14.01.2019).
 • Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F 1983. İstatistik Metodları I. A.Ü. Ziraat F. Yay. 229.
 • Hozman S, Akçay H 2016. Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Teknik ve Ekonomik Özellikleri. Tarım ekonomisi dergisi. 22(1): 57-65.
 • Erdoğan HM, Çitil M, Güneş V, Saatci M 2004. Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: I. Characteristics and production. Turkish J. Veterinary and Animal Sciences, 28(4):735-743.
 • Ildız F 1999. Tokat ili merkez ilçesinde ithal sığır yetiştiren tarım işletmelerinin yapısı. Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 77s.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., Orhan, H., Vanlı, Y., 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri : 1. Yetiştirme Uygulamaları. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2), 23-31.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri : 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğ. Bil. Derg.12 (1), 40-47.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., Orhan, H., Vanlı, Y., 2010. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri : 4. İşletmecilerin Sosyal ve Kültürel Durumları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (1), 39-44.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M 2015. Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin yapısal durumu: Çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Iğdır Üniv. Fen Bil. Enst. Derg. 5(4): 85-97.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu: I. Yapısal Özellikler. Fırat Üniv. Sağlık Bilimleri Dergisi, 30(1): 5-12.
 • Önal A.R, Özder M 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):197-203.
 • Öztürk NN 2009. Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. SÜ. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 65s.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Savaş S,Yenice G 2016. Rize İlinde Yapılan Süt Sığırcılığının Mevcut Durumunun Araştırılması. Atatürk Üniv. Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(1):74-83.
 • Soysal Mİ, Özder M 2004. Türkiye’de Süt Sığırcılığı Islah Çalışmaları. Hayvancılık Sempozyumu, 12-15 Eylül, Kırklareli.
 • Şahin K, Gürsoy AK 2016. Iğdır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel sayı, 118-129.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. FÜ. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26(1): 9-16.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Derg. 19(1):109-116.
 • Tugay A, Bakır G 2010. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1):37-47.
 • Tugay A, Bakır G 2008. Giresun yöresindeki sığırcılık işletmelerinde kullanılan yem çeşitleri ve hayvan besleme alışkanlıkları. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2): 231-239.
 • Yamane T 2006. Temel örnekleme yöntemleri. (Çeviri: Esin A, Bakır MA, Aydın C, Güzbüzsel E.) Literatür Yayınları: 53, İstanbul, 411.
 • Şahin K, Gürsoy AK 2016. Iğdır ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel Sayı, 118-129.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Derg., 11 (3), 19-26.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013a. Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 19(1): 109-116.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0816-227X
Author: Galip BAKIR (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1895-019X
Author: Mustafa KİBAR
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 14, 2019
Acceptance Date : March 9, 2019
Publication Date : August 31, 2019

APA Bakır, G , Ki̇bar, M . (2019). Muş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (4) , 609-619 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.512650