Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1598 - 1607 2020-12-31

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması
Investigation of the Productivity of Young Farmer Livestock Projects under Rural Development Supports

Aysun YILMAZ [1] , Mahmut KESKİN [2]


Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olan Genç Çiftçi Projesi uygulamasının Hatay ölçeğinde değerlendirilmesi için yapılmıştır. Çalışmada söz konusu projenin gerçekleştirilmesi sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve bundan sonra yapılacak benzeri nitelikteki projelerin daha verimli yürütülmesi için yararlı bilgilerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, yetiştiriciler ile proje hakkındaki görüşlerini sorgulayan anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS paket programında frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Proje sonunda yetiştiricilere istedikleri verim ile uyumlu hayvan dağıtılmadığı, yetiştiricilerinin eğitim seviyelerinin düşük olduğu, maddi durumu yetersiz olan yetiştiricilerin proje yararlanıcısı olarak seçilmiş olmaları nedeni ile hayvanların bakımında sorunlar olduğu, bu nedenle istenilen verimlerin alınamadığı belirlenmiştir. Ayrıca, özellikle büyükbaş hayvanlarda üreme problemleri olduğu ve bu durumun zorunlu yapay tohumlama uygulamasından kaynaklanmış olabileceği de belirlenmiştir. Belirlenen bu aksaklıklara rağmen proje yararlanıcıları genel olarak hayvancılık yapmaktan memnun olduklarını ve bu işi sürdürmek istediklerini belirtmişlerdir.

This study was conducted to evaluate the application of the Young Farmer Project implemented by the Ministry of Agriculture and Forestry in Hatay scale. In the study, it was aimed to identify the problems experienced during the realization of the project in question and to find useful information for similar projects to be conducted more efficiently. A questionnaire was used to question the opinions of the breeders about the project. The data were evaluated by frequency analysis in SPSS package program. At the end of the project, it was detected that the animals were not distributed to the breeders in accordance with the desired yield aspect. Overall, the level of education of the breeders was low, the breeders with insufficient financial status were unsuccessful in the care of the animals because they were chosen as project beneficiaries, therefore the desired yields could not be provided. It has been determined that there are reproductive problems especially in bovine animals and this may be due to mandatory artificial insemination application. Despite these problems, the project beneficiaries stated that they are generally pleased with the animal husbandry and want to continue the work.

 • Aksoy A, Yavuz F 2008. Hayvancılık İşletmelerinin Avrupa Birliğine Uyumu ve Rekabet Edebilirliği; Doğu Anadolu Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi 14(1): 37-45.
 • Anonim 2019. Hayvansal Üretim http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod= temelist (Erişim Tarihi: 27.02.2020)
 • Aydın MK, Keskin M 2018. Muğla İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri. Mediterranean Agricultural Sciences 31(3): 317-323.
 • Aydın MK, Keskin M 2019. Muğla İlinde Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 59(2): 57-63
 • Başhozman S 2014. Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Besleme Uygulamaları. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Bebek DT, Keskin M 2018. Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2): 315-329.
 • Bilginturan S 2008. Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Dayan YA 2007. Norduz Koyunu Yetiştiriciliği Yapılan Kimi İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Direk M, Öztürk A, Boztepe S 2000. Konya İlindeki Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14(21): 49-58.
 • Elmaz Ö, Ağaoğlu ÖK, Akbaş AA, Saatçi M, Çolak M, Metin MÖ 2014. The current situation of small ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian Journal of Veterinary Science 30(2): 95-101.
 • Ersoy K 1994. Bursa İli Merkez İlçede Bulunan ve İthal İneklerle Çalışan İşletmelerde Bakım Besleme, Yönetim ve Ahır İçi Koşullarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa.
 • Gül S, Örnek H 2018. Gaziantep İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Yapısal Özellikleri: I Koyun Yetiştiriciliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2): 307-315.
 • Gül S, Örnek H 2019. Gaziantep İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Yapısal Özellikleri: II Keçi Yetiştiriciliği. Hayvansal Üretim Dergisi 60: 89-96.
 • Günal R 2006. Tekirdağ İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Bulunan Koyun Ağıllarının Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması. Tekirdağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Karademir B, Saatçı M, Karademir G 2005. Kuzey-Doğu Anadolu’da Kış Mevsimi Süresince Sağlık ve Verimle İlişkili Sığırların Bakım Koşulları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52: 39-43.
 • Karakuş F, Akkol S 2013. Van İli Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Verimliliği Etkileyen Sorunların Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 18(1-2): 9-16.
 • Kayar Y 2011. Denizli Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Yönden Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Koyubenbe N 2005. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi 46(1):8-13.
 • Köknaroğlu H, Demircan V, Yılmaz H, Dernek Z 2007. Besi Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Üreticilerin Eğitim Düzeylerinin Besi Performansı ve Karlılığa Etkisi. 5.Ulusal Zootekni Kongresi Bildirileri. 5-8 Eylül 2007, Van.
 • Kum G 2005. Antalya İli Holstein Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Mevcut Durumu, Besleme Alışkanlıkları ve Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Van.
 • Önal AR, Özder M 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 197-203.
 • Özçelik M 2005. Burdur İli Sığırcılığının Durumu, Sorunları ve Avrupa Birliği Normlarında Ve Organik Hayvancılık Doğrultusunda Çözüm Önerileri. I. Burdur Sempozyumu, Burdur.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty 11(3): 19-26.
 • Savaş S, Yenice G 2016. Rize İlinde Yapılan Süt Sığırcılığının Mevcut Durumunun Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 11(1):74-83.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınaklarin Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19(1): 109-116.
 • Tölü C, Daş G, Yurdabak S, Uğur F, Konyalı A, Savaş T, Aktürk D, Turkan H 2007. Türkiye’nin Önemli Hayvancılık Bölgelerinden Biga Koyunculuğuna Genel Bir Bakış. V. Zootekni Bilim Kongresi. 5-8 Eylül 2007, Van.
 • Tugay A 2004. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı işletmelerinin genel değerlendirmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9642-7233
Yazar: Aysun YILMAZ
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Antakya/HATAY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8147-2477
Yazar: Mahmut KESKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Proje Numarası 18.YL.037
Teşekkür Yazarlar Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna (Proje no: 18.YL.037) maddi desteklerinden dolayı teşekkür ederler.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Mart 2020
Kabul Tarihi : 29 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Yılmaz, A , Keski̇n, M . (2020). Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1598-1607 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.702656